Opleiding Financial Control

 • De veranderende rol van de financial controller
 • Sneller, efficiënter en betrouwbaarder rapporteren
 • De data-gedreven controller: digitalisering, automatisering en robotisering
 • De meest relevante en actuele vraagstukken voor Financial Controllers komen aan bod
 • Het STAP-budget is voor deze opleiding beschikbaar!
Vraag hier het STAP-budget aan voor deze opleiding

In 5 dagen klaargestoomd als professioneel Financial Controller!

Helaas heeft deze productie al plaatsgevonden. Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

De wereld in finance verandert snel. Er wordt van jou als financial controller veel gevraagd. Digitalisering, automatisering en robotisering zijn slechts enkele voorbeelden. Als financial controller ben je inhoudelijk vakman,
adviseur, begeleider én coach. Je draagt vanuit je financiële expertise bij aan vergaande strategische beslissingen van de directie en het topmanagement. Zo sta je aan de voet van belangrijke koerswijzigingen in de organisatie.

Download de brochure
 

Actualiseer je kennis en deskundigheid

De opleiding Financial Control geeft je verdieping op strategisch en bedrijfseconomisch terrein en versterkt je professionaliteit binnen de organisatie. Het programma focust op compacte en interactieve wijze op
de meest relevante en actuele vraagstukken voor Financial Controllers. Na deze opleiding maak jij als deskundig financial controller het verschil!

Bekijk het programma
 

De volgende onderwerpen staan centraal

 • De veranderende rol van de financial controller
 • Sneller, efficiënter en betrouwbaarder rapporteren
 • De data-gedreven controller: digitalisering, automatisering en robotisering
 • Aan de slag met informatiemanagement systemen
 • Recht en belastingen
 • Financiering, werkkapitaalbeheer en investeringen
 • Financial accounting/externe verslaggeving

 

Waarom deze opleiding?

Modulaire opbouw
De wekelijkse opbouw van het programma zorgt dat je deze opleiding eenvoudig combineert met je dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor heb je ook de ruimte om vragen te stellen die tussentijds op de werkvloer naar voren komen.

Praktijk geïntegreerd met online leeromgeving
De lesdagen worden begeleid door deskundige topdocenten. Samen met hen ga je op praktijkgerichte wijze aan de slag met de theorie. Vanuit hun ervaring geven zij je praktische handvatten die je direct toepast in je werkomgeving.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvang je een certificaat van Euroforum en ben je een financieel expert met meerwaarde. Een waardevolle aanvulling op je kwalificaties als controller.
 

Praktijkgericht

Praktijkervaringen, integrale case en volop tips & tricks van de experts

 1. Praktijkdocenten delen tijdens de opleiding hun verhaal over hoe zij de rol als Financial Controller succesvol inrichten
 2. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van een Integrale Case om alle facetten van dit vak te belichten. Tijdens deze opleiding vertaal je in de case de kennis meteen naar de praktijk. Dit vormt een waardevol naslagwerk.
 3. Breng jouw eigen case of vraag in via de online leeromgeving. Zowel tijdens als na de opleiding zijn de docenten beschikbaar om je te begeleiden in jouw eigen praktijk.

Na deze opleiding maak jij als professionele financial controller op hoog niveau de vertaalslag van financiële informatie naar de business.

Programma opleiding Financial Control

 

Dag 1: 

De functie van de Financial Controller

Belangrijke ontwikkelingen in het vak, de veranderende rol en taken van de financial controller worden tijdens de eerste dag belicht. Ook worden de diverse mogelijkheden van de organisatorische invulling bekeken en wordt aandacht besteed aan de vaardigheden waarover de Financial Controller moet beschikken.
 

Administratieve Techniek & Administraties

De Financial Controller is verantwoordelijk voor de inrichting van de diverse administraties en heeft daarom gedegen kennis nodig van de administratieve techniek, zoals de richtlijnen van de inrichting van diverse administraties, de aansluitingen en periodieke afsluitingen.

 • Inrichting financiële administratie
 • Projectadministratie: inrichting, mogelijkheden en koppeling FA
 • Salarisadministratie: belangrijkste aandachtspunten en koppeling
 • Aansluiting administraties: knelpunten en systeemaspecten
 • Afsluiting boekhouding: aandachtspunten/checklist
   

Auditing

De Financial Controller kan in de praktijk te maken krijgen met diverse vormen van audits. Tijdens dit deel gaan we in op deze vormen en welke kennis hierover noodzakelijk is.

 • Accountantscontrole: wettelijke en andere (controle) verklaringen
 • Operational auditing: inhoud en doel
 • EDP-auditing: achtergrond en samenloop met andere auditvormen
 • Auditrapportages: opzet en doel
   

Financial Accounting /externe verslaggeving

De externe verslaglegging is een wezenlijk onderdeel van de functie van de Financial Controller. Het is daarom nodig dat de Financial Controller op de hoogte is van het proces en de regels m.b.t. de jaarverslaggeving. Er wordt ingegaan op de diverse wet- en regelgeving, opzet en inrichting van de jaarrekening en het bestuursverslag. Ook bij de belangrijkste posten in de jaarrekening wordt stilgestaan.

 • Het proces van de totstandkoming van de jaarrekening
 • Wet & Regelgeving: structuur en beknopte inhoud van de Nederlandse wet- en regelgeving op gebied van jaarverslaglegging
 • Jaarrekening / jaarverslag: belangrijkste vaktechnische aandachtspunten m.b.t. de inrichting en presentatie van de jaarrekening en het jaarverslag
 • Diverse balansposten, waar moet je op letten?
 • Internationale aspecten externe verslaggeving: ontwikkeling in jaarverslaggeving in Europa en wereldwijd, met name hoofdlijnen van IFRS-richtlijnen

Jos Boef MSC RA Nees de Vos


Dag 2:

Strategisch Management

De achtergrond met betrekking tot strategische outsourcing wordt behandeld, evenals de methoden om de juiste afweging te maken tussen zelf produceren/ uitvoeren of uitbesteden (make or buy-beslissingen).

 • Strategisch businessplan: inhoud en proces
 • Vertaling strategische doelstelling in P&C-cyclus: praktische tips en aandachtspunten voor koppeling strategie en planning & controlcyclus
 • Strategische outsourcing: redenen voor outsourcing en methoden van analyse en besluitvorming
   

Management Accounting

De Financial Controller is samen met de Business Controller verantwoordelijk voor de (financiële) beheersing van de organisatieprocessen. Daarvoor is gedegen kennis nodig van Management Control Systemen, inclusief gebruik van methodieken als Balanced ScoreCard en Activity Based Costing.

 • Management Control Systemen: opzet en gebruik
 • Modern cost management: diverse nieuwe methodieken van benadering van kostprijzen
 • Hoe moeten kostprijzen worden gebruikt?
 • Gebruik verrekenprijzen: achtergrond, valkuilen en correct gebruik
   

Planning & Control

De Financial Controller levert een belangrijke bijdrage aan de planning & controlcyclus van de organisatie. Het is daarom van groot belang dat de Financial Controller goed op de hoogte is van de inhoud en ‘producten’ van de plannning & controlcyclus.

 • Planning & controlcyclus: opzet en proces
 • Jaarplan / begroting / budgetten: inhoud en doel
 • Sneller, efficiënter en betrouwbaarder rapporteren
 • Behandeling van de belangrijkste periodieke rapportages
 • Jaarrekening: inhoud en proces

Drs. Peter Westdijk RA RE


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3

Data-gedreven werken

Organisaties hebben te maken met gigantische informatiestromen. Het slimmer en beter gebruikmaken van data stelt de financial controller in staat om beter beslissingen te nemen en effectiever en efficiënter te handelen.

 • Data-gedreven werken: wat betekent dit voor de financial controller?
 • In control dankzij inzicht in data
 • Informatieanalyse: praktische handleiding voor het in kaart brengen van de informatiebehoefte
 • Het beter inrichten van processen in relatie tot IT
 • Wat betekent digitale transformatie voor de financial controller?
 • Robotisering in finance
   

Informatiemanagement(systemen)

De verslaglegging en rapportage van informatie vindt plaats met behulp van geautomatiseerde systemen. Voor de financial controller is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de belangrijkste aspecten m.b.t. het kiezen en het inrichten van een pakket.

 • Selectie van informatiesystemen: proces, valkuilen en aandachtspunten
 • Investeringen in automatisering: de financiële kant van automatisering
 • Implementeren van informatiesystemen: belangrijke aandachtspunten
 • ERP-systemen: voor- en nadelen
 • De (on)mogelijkheden van boekhoudpakketten

Frans Brouwer AC QC QT & Henriët Vasse


Dag 4

Recht

De Financial Controller krijgt te maken met diverse zakelijke rechten. Het is hierbij van belang inzicht te hebben in de hoofdlijnen van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractrecht en insolventierecht.

 • Ondernemingsrecht: belangrijkste wettelijke kaders voor de diverse vormen van ondernemingen
 • Arbeidsrecht: hoofdlijnen van arbeidscontracten en ontslagrecht
 • Belangrijkste aspecten van het Nederlandse contractrecht
 • Faillissementsrecht: regelgeving omtrent surseance van betaling, faillissement en praktische gang van zaken bij insolventie
   

Belastingen

Aan de hand van de praktijkcasus en je praktijkvragen wordt ingegaan op alle fiscale vraagstukken waar een gemiddeld bedrijf tegenaan loopt. Of het nu is hoe om te gaan met de huidige problematiek omtrent zzp’ers w.o. de consequentie van de aanwezigheid van een dienstbetrekking, de BTW-plicht w.o. de pro rata aftrek, de duiding van de geldstromen tussen de DGA en de Holding of die tussen de Holding en de Werk BV(‘s), een boek-onderzoek, bedrijfsovername. Een vogelvlucht door het fiscale landschap en de gevolgen voor jou als financial.

 • Belangrijkste fiscale begrippen: belastingplicht / belastingplichtige / aangiften / aanslagen
 • Structuur Loon/ en inkomstenbelasting
 • Hoofdlijnen en werking Vennootschapsbelasting
 • BTW: werking van BTW en de mogelijkheden hiermee
 • Overige belastingen: korte opsomming en achtergrond van de diverse belastingen
 • Internationale fiscale aspecten: mogelijkheden en knelpunten
 • Fiscale eenheid: werking, voordelen en nadelen
 • Rechten & plichten van belastingplichtige volgens de wet
 • Belastingcontroles: hoe gaat het in z’n werk?
 • Beroep & Bezwaar: procedurele aspecten
 • Overleg met de Belastingdienst
 • Optimaliseer je belastingdruk: praktische tips om op legale wijze belasting te besparen

mr. Olaf Poorthuis & drs. A. Barry Nijkamp RB


Dag 5

Tijdens de laatste dag wordt er aandacht besteed aan actuele onderwerpen die in veel organisaties leiden tot de nodige problemen: financiering, werkkapitaalbeheer, rendementsbewaking. De Financial Controller dient het hoofd koel te houden, ondanks de forse “uitdagingen” die er in veel gevallen zijn. Grote investeringsbeslissingen zijn geen dagelijkse activiteit van een controller. Echter is het van groot belang om tijdens een investeringsdiscussie de juiste vragen te stellen aan de business partners. Deze vragen zijn gebaseerd op de Corporate Finance theorie en gaan in op het risico met de bijbehorende mitigerende maatregelen en het rendement van de investering. Tijdens deze lesdag komen een aantal handvatten aan bod voor de belangrijkste onderwerpen.
 

Financiering

 • Vermogensstructuur & financiering: wat is het doel?
 • Pecking order theory: Waar haal je de financiering vandaan
 • Het aantrekken van nieuw vreemd of eigen vermogen
   

Werkkapitaalbeheer

 • Werkkapitaalbeheer: beheersen van diverse componenten van het werkkapitaal
 • Debiteurenbeheer in de praktijk: hoe krijg je het geld zo snel mogelijk binnen?
 • Liquiditeit: cashflow-bewaking in de praktijk
 • Het verbeteren en bewaken van rendement
   

Investeringen

Investeringsbeslissingen vormen een speciale uitdaging voor de controller. Het betreft uitzonderlijk grote bedragen die voor een lange termijn de organisatie financieel beïnvloeden. Tijdens deze sessie zal speciale aandacht worden besteed aan investeringscalculaties en risico beoordeling.

 • Hoe beoordeel je het risico van een investering?
 • Wanneer gebruik je de WACC?
 • Welke investeringsmaatstaven gebruik je? (Terugverdientijd, NCW, IRR)
 • Valuta risico’s en hedging

Drs. Susan Marcussen-Geelen RC


Integrale case

Een case over een ICT-bedrijf loopt als rode draad door de opleiding heen.
Tijdens de 5 dagen worden de diverse aspecten besproken over de case.

Voor wie bestemd?

Heb je geen officiële opleiding tot controller doorlopen? Of wil je een snelle update van de laatste ontwikkelingen in je vak? Dan is deze Verkorte opleiding Financial Control perfect voor jou!

Deze opleiding is speciaal bestemd voor:

 • Controllers
 • Financieel managers
 • (Financieel) beleidsmedewerkers
 • Financieel adviseurs
 • Assistent Controllers met ambitie

Tijdschema

09.15 - Ontvangst met koffie/thee
09.30 - Start ochtendprogramma
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Start middagprogramma
17.00 - Afsluiting van de dag

Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal worden onderbroken door een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@euroforum.nl
Tel: +31 40 29 74 974

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@euroforum.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy