Duurzame warmteprojecten; van plan naar realisatie

 • Ken alle ins & outs over business cases en financiering en weet je hoe je deze toe moet passen
 • Leer hoe je succesvol samen kunt werken met andere stakeholders om zo een haalbare business case te maken
 • Na afloop heb je handvatten om de vertaling te maken van de Transitievisie Warmte naar een wijkuitvoeringsplan
 • Inclusief individueel coachgesprek en gastenkaart voor het Nationaal Warmte Congres

Van Transitievisie naar realisatie met een sterke Business Case!

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

De warmtetransitie van plan naar project

Overheden, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren werken hard om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. In veel gemeenten ligt nu een Transitievisie Warmte. Maar hoe nu verder? De stap om van Transitievisie naar een project te komen is een uitdagende. Hoe zorg je dat de uitwerking van de Transitievisie Warmte concreet wordt? Hoe verander je een plan in een project?

Om een succesvol project op te starten is het van belang om een kwalitatief goede business case op te stellen, om te onderzoeken welke financierings- en bekostigingsmogelijkheden er zijn en om daarin gezamenlijk op te trekken met stakeholders. Krijg tijdens de 4-daagse opleiding Duurzame warmteprojecten; van plan naar realisatie inzicht in de business case en financieringsmogelijkheden en leer hoe je in samenwerking met andere stakeholders tot een concreet warmteproject komt.  

Bekijk het programma

 

Je leert alles over:

 • Hoe je een haalbare business case realiseert
 • Welke mogelijkheden er zijn om wijken aardgasvrij te maken en welke (financiële) karakteristieken deze opties hebben.
 • Hoe je het proces van de business case vormgeeft
 • Welke stakeholders betrokken zijn en wat hun rollen en verantwoordelijkheden zijn
 • Wat de regierol van een gemeente inhoudt
 • Welke risico’s er zijn en hoe je deze kunt managen en verdelen
 • Hoe je omgaat met onzekerheden en garanties
 • Wat voor financierings- en bekostigingsbronnen er zijn en hoe en wanneer je deze in kunt zetten
 • Hoe je gebruik kunt maken van verschillende instrumenten

 

Na deze cursus:

 • Ben je een volwaardige gesprekspartner en weet je hoe een succesvolle business case tot stand komt

Download de brochure

 

Persoonlijke coaching

Tijdens één van de opleidingsdagen krijg je een individueel coachgesprek met één van de docenten. In dit gesprek kijken jullie naar een concreet project waar je aan werkt of je persoonlijke leervraag. Je ontvangt tips en advies toegespitst op jouw eigen praktijk. De individuele coachgesprekken vinden plaats na iedere opleidingsdag. Je hoort voor aanvang van de opleiding tijdens welke dag jouw coachgesprek gepland staat. 

 

Gastenkaart Nationaal Warmte Congres

Op 12 oktober 2023 vindt het Nationaal Warmte Congres plaats in Theater Orpheus in Apeldoorn. Deelnemers aan deze opleiding ontvangen een gastenkaart voor het congres zodat je je alvast voor kunt bereiden en van projecten uit de praktijk hun tips en ideeën kunt horen. 

 

Werkwijze in de opleiding

In elke module wordt theorie afgewisseld met cases en de eigen praktijk. Als deelnemer krijg je een groot aantal praktische tips die je direct kunt toepassen. Daarmee is de praktische toepassing van alles wat je leert zeer groot. Je ontmoet deelnemers vanuit allerlei organisaties. Juist deze mix aan ervaring maakt dat je ook veel leert van je collega deelnemers. 

Programma praktijkopleiding Duurzame warmteprojecten; van plan naar realisatie


Module 1

Kennismaking en Introductie; de opgave en de business case

Tijdens deze eerste dag maken we kennis met elkaar en bespreken we jullie leerdoelen. Daarnaast starten we met een basis over wat de warmtetransitie precies inhoudt. Hoe ziet de markt eruit, welke spelers zijn er en wat betekenen alle voorgenomen doelstellingen nou daadwerkelijk in cijfers? Hoe maak je de afweging tussen collectieve en individuele warmte-oplossingen? Hoe ziet de warmtemarkt eruit?

Krijg antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe ziet warmtemarkt eruit?
 • Welke mogelijkheden zijn er om aardgasvrij te worden en welke randvoorwaarden zijn er om technieken uit te rollen (schaalgrootte etc.)?
 • Hoe maak je de afweging tussen een collectieve en individuele oplossing?
 • Wat is het speelveld qua marktpartijen op de warmtemarkt?
 • Welk beleid, regulering en instrumenten spelen een rol?
 • Wat kunnen we verwachten van de Wet Collectieve Warmte (warmtewet 2.0)?
 • Welke rol kan de gemeente spelen als regisseur voor het borgen van publieke waarden?
 • Welke rol spelen andere stakeholders (woningcorporaties, provincies, waterschappen)?
 • Hoe ziet de integrale business case warmte eruit?

Case/opdracht:

 • Breng je eigen situatie in kaart en bepaal waar je uitdagingen liggen in relatie tot de business case en samenwerking. Zo kun je in de volgende modules concreet aan de slag!

Praktijkervaring: De gemeente

 • Succesfactoren en obstakels bij het werken aan een integrale business case

Door: Sanne Meelker


Module 2

Business case warmte

We gaan in op de business case van de bron, netbeheerder en warmteleverancier. Hoe is een business case opgebouwd, waar zitten de grootste risico’s en hoe bepaal je of een business case haalbaar is? Hoe bepaal je de onrendabele top en hoe ga je hiermee om? Wat zijn bepalende karakteristieken van warmte business cases van enerzijds grootschalige collectieve oplossingen op middentemperatuur en anderzijds meer kleinschalige gebiedsgerichte oplossingen op laagtemperatuur?

Krijg antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe is een business case opgebouwd?
 • Wat is de onrendabele top en hoe bepaal je deze?
 • Terminologie; hoe lees je de cijfers?
 • Waar zitten de grootste risico’s?
 • Op welke wijze bepaal je de financiële haalbaarheid?
 • Warmte business cases; wat zijn de kenmerken en uitdagingen?
 • Welke risico’s en onzekerheden kom je tegen en hoe ga je daar mee om?
 • Wat als? Welke garanties kun je creëren; wat gebeurt er wanneer doelen niet behaald worden?
 • Wat zijn de belangrijkste gevoeligheden in de business case en hoe bepaal je deze?
 • Hoe kan de business case geoptimaliseerd worden, zodat de onrendabele top wordt verlaagd?

Case/opdracht:

 • We gaan aan de slag met een concrete business case. Door deze stap voor stap in te vullen leer je hoe deze opgebouwd wordt.

Praktijkervaring: De warmteleverancier

 • Belangrijkste randvoorwaarden en uitdagingen voor de warmteleverancier aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden.

Door: Koen Gommers


 Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Financiering en business case vastgoedeigenaar en huurder 

In deze module gaan we in op de impact van een warmte-business case op de betaalbaarheid voor de vastgoedeigenaar en de huurder. Vervolgens behandelen wij hoe de investeringskosten gefinancierd kunnen worden.

Krijg antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe worden de warmtetarieven bepaald?
 • Hoe bepaal ik of het aanbod van de warmteleverancier betaalbaar is voor de eindgebruikers?
 • Wat betekent woonlastenneutraal?
 • Wat is het verschil tussen een collectieve en individuele aansluiting voor de betaalbaarheid van de eindgebruiker?
 • Wat is de impact van de warmtetarieven op de energierekening van de vastgoedeigenaar en de huurder?
 • Wat is de investeringsopgave voor de vastgoedeigenaar?
 • Hoe ga je om met de ontwikkeling van de energieprijzen?
 • Wat betekent ‘kostprijs-plus’?
 • Hoe ga je om met de split-incentive?
 • Wat hebben woningcorproaties afgesproken in het Startmotorkader?
 • Welke financiële instrumenten zijn inzetbaar? (leningen, garanties, subsidies, etc.)
 • Welke regelingen zijn beschikbaar vanuit het rijk en andere instanties. 
 • Welke mogelijkheden zijn er om de kosten voor de eindgebruikers te financieren? 
 • Hoe ziet de financieringsopbouw van warmteprojecten eruit, met onder andere de cashflow waterfall? 

Case/opdracht:

 • We beoordelen een fictief aanbod. We beoordelen dit aanbod op: betaalbaarheid en woonlastenneutraliteit. We onderzoeken mogelijkheden voor optimalisaties en vellen een eindoordeel over de haalbaarheid van dit project. 

Praktijkervaring: De woningcorporatie

 • Betaalbaarheid van de energietransitie voor de woningcorporatie en de huurder: de aanpak, uitdagingen en oplossingen

Door: Pepijn van Lobenstein


Module 4

Publiek-private samenwerking 

De warmtetransitie realiseer (en financier) je alleen in samenwerking met anderen. De gemeente treedt op als regisseur, om vastgoed te laten deelnemen is commitment van woningcorporaties, ontwikkelaars en particulieren nodig. En om infrastructuur aan te leggen een warmtepartij ((semi-)publiek danwel privaat). Tijdens deze dag kijken we hoe je deze samenwerking zo opzet dat partijen de rol pakken die zij het beste kunnen pakken, dat je de risico’s goed verdeelt en gezamenlijk toewerkt naar een haalbaar project en business case.

Krijg antwoord op de volgende vragen:

 • Historie PPS vanuit andere sectoren
 • Toepassing PPS in de warmtesector
 • Hoe ziet het samenwerkingsproces in de warmtetransitie eruit? Waar begin je, hoe is het verdere verloop en wie betrek je wanneer?
 • Welke stakeholders zijn er? Intern en extern. En wat zijn hun drijfveren en perspectief?
 • Welke rollen kan de gemeente nemen, voorbeelden uit de praktijk
 • Energiecoöperaties en warmteprojecten, een goede match?
 • Publiek/private samenwerking, wat is het gezamenlijk belang?
 • Hoe werk je gezamenlijk aan een business case?
 • Wat is een logische rol- en risicoverdeling?
 • Hoe past een project in een lange termijnstrategie?

Case/opdracht:

 • Door middel van een rollenspel ondervind je in de praktijk welke perspectieven er zijn en hoe je rollen en risico's het beste kunt verdelen. 

Deze cursus is speciaal bestemd voor:

Je bent betrokken bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten (bij voorkeur warmte) en bent (mede) verantwoordelijk voor de financiële haalbaarheid. Of je dient volledig op de hoogte te zijn om gedegen advies te kunnen geven en een inhoudelijke gesprekspartner te zijn. De focus ligt op partijen die lokaal betrokken zijn bij de ontwikkeling van warmteprojecten:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Warmtebedrijven
 • Netwerkbedrijven
 • Woningbouwcorporaties
 • Vastgoedbedrijven
 • Waterschappen
 • Adviesbureaus

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Klimaat & Energie

Onze privacy-policy