Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist

In 6 dagen van bedrijfsjurist naar businesspartner

 • Vergroot uw kennis van de belangrijkste bedrijfsjuridische processen
 • Ontwikkel uw advies- en onderhandelingsvaardigheden
 • Praktijkgericht en interactief, inclusief NEVOA punten, ervaren docenten
 • Inclusief digitale toets voor een nog beter leerrendement!
 • Specifiek ontwikkeld voor de bedrijfsjurist met ervaring: hoog niveau

Opleiding beoordeeld met een 8!

De bedrijfsjurist anno 2017

Uw rol als bedrijfsjurist is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Waar de bedrijfsjurist voorheen met name praktisch juridisch advies gaf, is de huidige bedrijfsjurist meer een businesspartner: iemand met een ondernemende instelling en commercieel inzicht. Van de hedendaagse bedrijfsjurist wordt verwacht dat deze een steeds grotere en proactieve bijdrage levert in de naleving van wet- en regelgeving en het voorkomen van juridische problemen.


De 6-daagse opleiding voor de bedrijfsjurist geeft u niet alleen de benodigde (praktische) kennis, ook ontwikkelt u uw advies- en onderhandelingsvaardigheden. Kortom, de bedrijfsjurist die tevens businesspartner wil zijn!

De opleiding Bedrijfsjurist is specifiek ontwikkeld voor de bedrijfsjurist met enige ervaring. Bent u als advocaat werkzaam in het bedrijfsleven of wilt u overstappen naar de functie van bedrijfsjurist? Of wilt u als bedrijfsjurist met werkervaring zowel een juridische als commerciële verdiepingsslag maken? Dan sluit de opleiding perfect aan bij uw praktijk!

Bekijk het programma

 

Zorg dat u in alle (nieuwe) bedrijfsjuridische markten thuis bent

Deze opleiding geeft ruim aandacht aan de belangrijkste bedrijfsprocessen: verkoop, inkoop en corporate. Daarnaast gaan we in op de verschillende aspecten van risicobeheer, aansprakelijkheid, arbeids-, privacy- en IT-recht. Tot slot leert u deze kennis om te zetten naar een overtuigend en effectief advies.

Vergroot uw kennis en vaardigheden rondom de belangrijkste bedrijfsjuridische processen:

 • Corporate legal, ondernemingsrecht en governance
 • Arbeidsrecht, het nieuwe ontslagrecht en bedrijfscultuur
 • Verkoop- en inkoopproces, contractenrecht en aanbesteding
 • Legal riskmanagement, aansprakelijkheid en mededingingsrecht
 • Privacyrecht en intellectueel eigendomsrechten

Herkent u deze dilemma's?

 • Compliance vs advies
 • Commercieel vs juridisch
 • Adviseur vs werknemer
 • Brandjes blussen vs pro-actief zijn
 • "Nee" kunnen zeggen vs verantwoordelijkheid nemen

De ervaren praktijksprekers leren u hiermee om te gaan! Alle docenten hebben ruime in-house ervaring als (voormalig) bedrijfsjurist of bedrijfsjuridisch adviseur en kennen de positie en praktijkproblemen van de bedrijfsjurist als geen ander. Zij delen graag hun brede kennis en ervaring om ú naar een hoger niveau te brengen. Daarnaast leren zij u om te gaan met bovenstaande dilemma's.

Download de brochure (pdf)

 

Uw praktijk centraal

Tijdens de opleiding worden veel praktijkcases behandeld. Door de setting en kleine groep is er veel ruimte om ook úw praktijk centraal te stellen. Om ervoor te zorgen dat de docenten zich optimaal kunnen voorbereiden op uw wensen en behoeften ontvangt u na inschrijving een intakeformulier. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn.

 

Enkele reacties van deelnemers:

Deelnemers beoordelen de opleiding gemiddeld met een 8:

 • “Goed en gebalanceerd. Tijd en ruimte om actief te vragen om toelichting”.
 • “Nuttig, onderhoudend, boeiend en ook voor een niet-jurist zeer zinvolle opleiding!“
 • “De opleiding was heel nuttig door de combinatie van juridische inhoud en taakgerichte vaardigheden. Er was ook ruimte om eigen casussen in te brengen”.
 • “Goed samengestelde inhoudelijke opleiding met deskundige docenten”.
 • “De behandelde onderwerpen waren precies de onderwerpen die ik nodig had voor de dagelijkse praktijk. Ik kon het geleerde vaak direct toepassen”.
 • "Bernadette van Leeuwen is een inspirerende docente. De combinatie van aandacht voor soft skills, praktische tips & tricks en risicomanagement maakt dat de opleiding goed aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden van de bedrijfsjurist. Het brede spectrum van rechtsgebieden zorgt voor verbreding van je inzetbaarheid en kennis”.  

 

Programma van de Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

Dag 1

Corporate legal

Uw resultaat: Na deze dag bent u in staat om uw vennootschapsrechtelijke en governance adviezen af te stemmen op de actualiteit en op de behoeften van uw bestuur, leidinggevenden en toezichthoudende functionarissen in de organisatie.

Introductie

 • Voorstelronde
 • Bespreken opzet programma en huiswerkopdrachten

De rol van de directiesecretaris

 • Verhoudingen tussen organen
 • Contacten met aandeelhouders; verschillende aandeelhouders
 • Hoe steun je het bestuur en de RvC optimaal?
 • Hoe hou je hen uit de wind?

Docent: Frans Scheefhals

Bestuurders en commissarissen

 • Taken en rollen van bestuurders en commissarissen:
  • Verantwoordelijkheden
  • Aansprakelijkheid
  • Jurisprudentie

Docent: Bernadette van Leeuwen

Ondernemingsrecht

 • Actualiteiten ondernemingsrecht
 • Toegespitst op BV's en aandacht voor non profits
 • Nieuwe Governance Code

Docent: Kid Schwarz


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 2

Onderhandelings- en adviesvaardigheden

Uw resultaat: Deze dag stelt u in staat uw competenties voor de advies- en compliancetaak van de nieuwe generatie bedrijfsjuristen
verder te ontwikkelen. Hiermee brengt u uw advies niet enkel theoretisch maar ook praktisch naar een hoger level. Aansluitend leert u hoe u uw onderhandelingsvaardigheden kunt versterken en welke contracteringsvaardigheden u kunt verbeteren.

Adviesvaardigheden

 • Rol van de bedrijfsjurist
 • Wat is het doel?
 • Belangeninventarisatie en het managen van verwachtingen
 • Inventarisatie Decision Making Unit
 • Hoe om te gaan met weerstand?

Docent: Anne Geertsema

Contractenrecht

 • Pre-contractuele fase
 • Meerpartijencontracten
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Letter of intent
 • Elektronische (ver)koop
 • Contracten naar buitenlands recht

Docent: Uco Joustra

Onderhandelings- en contracteringsvaardigheden

 • 1e (klant)gesprek
  • Wanneer schuift de bedrijfsjurist aan en hoe bereidt u zich voor?
  • Onderhandelingsstructuur: hoe brengt u het aan en hoe behoudt u het?
  • Onderhandelingsproces: hoe zet u het naar uw hand?
  • Doorspreken van scenario’s: ingrepen in het onderhandelingsproces
 • Vastlegging afspraken
  • Wie neemt wanneer initiatief?
  • Hoe vertaalt u de uitkomsten van de onderhandelingstafel naar een maatcontract?
 • Informeren van de organisatie
  • Spanningsveld tussen de geheimhoudingsplicht en tijdig informeren van de organisatie
  • Welke informatie over het onderhandelingsproces geeft u wanneer prijs?

Docent: Uco Joustra


Dag 3

Arbeidsrecht en bedrijfscultuur

Uw resultaat: Deze dag duikt u dieper in de organisatie en krijgt u zicht op de mogelijkheden en onmogelijkheden bij reorganisatie,
flexibele arbeidscontracten en (grootschalig) ontslag. Daarnaast leert u op welke wijze de bedrijfscultuur hier invloed op kan hebben en
hoe u hier op effectieve wijze in kunt sturen.

Arbeidsrecht

 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Ontslagrecht

Docent: Irene Luijt
Lees de blog van Irene: Update over Arbeidsrecht en de Wet werk en zekerheid

Arbeidsrecht

 • Reorganisatie
 • Sociaal Plan
 • De zieke werknemer

Docent: Irene Luijt

Alignment met de business; tips & tricks

 • Ontwikkeling tot business partner
 • Hoe kun je proactief zijn?
 • Hoe kun je waarde toevoegen?
 • Politieagent zijn combineren met trusted advisor zijn

Docent: Lisette Hendrikse


Dag 4

Aanbesteding en aansprakelijkheid

Uw resultaat: Na deze dag weet u hoe u uw organisatie kunt ondersteunen bij verplichte en/of gewenste aanbestedingen.
Daarnaast kent u de intellectueel eigendomsrechten van uw organisatie en bent u optimaal voorbereid op aansprakelijkheidsrisico’s, recalls en massaclaims.

Aansprakelijkheid

 • Contractuele aansprakelijkheid
  • Hoe ver reikt de contractuele aansprakelijkheid?
  • In hoeverre kan contractuele aansprakelijkheid worden uitgesloten?
   • Exoneratieclausules, garantie- en overmachtsclausules vrijwaringsbepalingen
  • Recente ontwikkelingen
 • Buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheden
  • Zorgplichten en aansprakelijkheid
  • Enkele aansprakelijkheden nader belicht:
   • Productaansprakelijkheid en recall
   • Aansprakelijkheid voor mededingingsinbreuken
 • Massaclaims
  • Wat houdt massaclaims precies in?
  • Relevante wettelijke regelingen
  • Recente ontwikkelingen

Docent: Rogier Meijer

Aanbestedingsregelgeving en –rechtspraak

 • (Verwachte) wijzigingen Aanbestedingswet naar aanleiding van nieuwe richtlijnen en welke gevolgen heeft dat voor de praktijk
 • Nieuwe rechtspraak
 • Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

En nog enkele specifieke onderwerpen

 • Strategisch en manipulatief inschrijven
 • Belangenverstrengeling in aanbestedingen: mag de adviseur van de aanbestedende dienst inschrijven?

Docent: Florian Plate

Intellectueel eigendomsrechten- en strategie

 • Reclamerecht in het algemeen
 • Social Media en marketing
 • Merken
 • Auteursrechten

Docent: Siobhan Rueter


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure!


Dag 5

Risicobeheer en financiën

Uw resultaat: Tijdens deze dag leert u niet alleen operationele risico’s te herkennen en in te schatten, maar tevens hoe u omgaat met externe toezichthouders. U leert financiële cijfers ‘te lezen’ en de financiële structuur van de onderneming te interpreteren. Tenslotte
brengen wij u enige handige beginselen van risicomanagement bij.

Financiële stukken lezen en beoordelen voor juristen

 • Activa en passiva van de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht
 • Hoe worden liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit berekend?
 • Welke conclusies verbindt u aan het vermogen, aangewend kapitaal en werkkapitaal?
 • Waar let de bank op bij een kredietaanvraag?
 • Hoe herkent u een gezonde financiële structuur?
 • Hoe waardeert u juridische risico’s op de balans?

Docent: Rob Schapink

Europees en nationaal Mededingingsrecht

 • Kartelverbod: horizontale en verticale overeenkomsten
 • Misbruik van machtsposities
 • Concentratiecontrole
 • Staatssteun
 • Handhaving – relatie met toezichthouder
 • Wat zijn de risico's en gevolgen voor ondernemingen van recente besluiten van de ACM en de Europese Commissie?

Docent: Rob Ludding

Legal Risk management en compliance

 • Juridisch risicomanagement, begrippen, tools en inbedding
 • Compliance systeem opzetten
 • Adding value met een juiste risicobenadering
 • Casusbespreking:
  • Hoe nieuwe markten te betreden?
  • Hoe om te gaan met zakelijke misstanden in de organisatie?
  • Jurisprudentie

Docent: Bernadette van Leeuwen


Dag 6

Privacyrecht en IT recht

Uw resultaat: Na deze dag heeft u niet alleen zicht op de meest efficiënte wijze van Outside counsel management, maar heeft u ook zicht op de privacyvraagstukken waar uw organisatie mee wordt geconfronteerd. U weet direct de koppeling te maken met o.a. werken in een cloud, IT recht en Service Level Agreements.

Outside counsel management

 • Efficiencyverbetering en kostenoptimalisatie
 • Commodities
 • Alternatieve fee- arrangementen
 • Hoe een tender uit te schrijven?

Docent: Paul de Jonge

Privacyrecht

 • De toepassing en reikwijdte van privacy wetgeving in nationaal en Europees verband
 • Actuele ontwikkelingen
 • Wat is een persoonsgegeven?
 • Wat mag wel en niet met persoonsgegevens?
 • Wat te zeggen over de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Hoe om te gaan met corporate binding rules?
 • Toezicht en handhaving

Docent: Tinga Kleefman

IT Recht

 • Juridische aspecten van 'werken in de Cloud' en cloudcontracten
 • Juridische aspecten van Service Level Agreements
 • Continuiteit van ICT-diensten borgen
 • Actualiteiten IT-recht
 • ICT Office voorwaarden

Docent: Sebastiaan Palm

 • Actualiteiten ondernemingsrecht
 • Toegespitst op BV's en aandacht voor non profits
 • Nieuwe Governance Code

Uw hoofddocent en opleidingscöordinator:

 

Docententeam:

 • Irene Luijt – Advocaat bij Marxman Advocaten
  Lees de blog van Irene: Update over Arbeidsrecht en de Wet werk en zekerheid
 • Rogier Meijer – Advocaat bij ZIPPRO & MEIJER Advocaten te Amsterdam en universitair docent bij het Molengraa Instituut van de Universiteit Utrecht
 • Uco Joustra – Legal manager bij TAQA
 • Rob Ludding – Advocaat en Partner bij Maasdam Broers Fischer advocaten
 • Rob Schapink – Zelfstandig adviseur en trainer op financieel-economisch gebied
 • Paul de Jonge – Managing director/ general counsel Legal Benchmarket
 • Kid Schwarz – Hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en partner bij Baker Tilly Berk
 • Anne Geertsema – Partner bij Dialogue BV
 • Florian Plate – Advocaat bij Marxman Advocaten
 • Sebastiaan Palm – Advocaat, directielid bij Marxman Advocaten
 • Tinga Kleefman – Bedrijfsjurist IE, Innovatie en Privacy, Raad van Bestuur bij UMC Utrecht
 • Lisette Hendrikse - Partner bij Liance
 • Frans Scheefhals - Zelfstandig gevestigd juridisch adviseur
 • Siobhan Rueter - Legal counsel marketing bij Unilever

Algemene informatie van de verkorte opleiding voor de bedrijfsjurist

 

Data & locatie

20 & 27 september, 4 & 11 oktober, 1 & 8 november 2018


Marxman Advocaten
Computerweg 1E
3821 AA Amersfoort
Tel. 033 - 450 80 00

Routebeschrijving

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.699,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

U wilt de opleiding modulair volgen?
U bent al bekend met enkele onderdelen uit de opleiding en wil slechts die modules volgen die voor u van toepassing zijn? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur:
Sandra Donkers
Tel: 040 - 2 972 770.

 

Meer informatie

Persoonlijk opleidingsadviseur:
Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
Tel. 040 - 2 972 770

Klantenservice:
Tel. 040-2 974 974

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist start op 20 & 27 september, 4 & 11 oktober, 1 & 8 november 2018 in Marxman Advocaten, Amersfoort!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 6-daagse opleiding
Prijs: €3.699,- excl. btw
Datum: 20 & 27 september, 4 & 11 oktober, 1 & 8 november 2018
Beoordeling (28):
8,0 / 10
Locatie: Marxman Advocaten, Amersfoort

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

I.s.m.