Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist

In 6 dagen van bedrijfsjurist naar business partner

 • Vergroot uw kennis van de belangrijkste bedrijfsjuridische processen
 • Ontwikkel uw advies- en onderhandelingsvaardigheden
 • Praktijkgericht en interactief, inclusief NEVOA punten, ervaren docenten
 • Specifiek ontwikkeld voor de bedrijfsjurist met ervaring: hoog niveau
 • Didactiek gericht op zoveel mogelijk praktijksituaties

Opleiding beoordeeld met een 8!

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

De bedrijfsjurist anno 2019

De rol van de bedrijfsjurist is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Waar de bedrijfsjurist voorheen met name praktisch juridisch advies gaf, is de huidige bedrijfsjurist meer een business partner: iemand met een ondernemende instelling en commercieel inzicht. Van de hedendaagse bedrijfsjurist wordt verwacht dat deze een steeds grotere en proactieve bijdrage levert in de naleving van wet- en regelgeving en het voorkomen van juridische problemen.

Deze 6-daagse (verdiepende) opleiding voor de bedrijfsjurist geeft u niet alleen de benodigde (praktische) kennis, ook ontwikkelt u uw advies- en onderhandelingsvaardigheden. Kortom, de bedrijfsjurist die tevens business partner wil zijn!
Download de brochure (pdf)

De opleiding Bedrijfsjurist is specifiek ontwikkeld voor de bedrijfsjurist met enige ervaring, om u verder te specialiseren. Bent u als advocaat werkzaam in het bedrijfsleven of wilt u overstappen naar de functie van bedrijfsjurist? Of wilt u als bedrijfsjurist met werkervaring zowel een juridische als commerciële verdiepingsslag maken? Dan sluit de opleiding perfect aan bij uw praktijk!
Bekijk het programma

Zorg dat u in alle (nieuwe) bedrijfsjuridische markten thuis bent

Deze opleiding geeft ruim aandacht aan de belangrijkste bedrijfsprocessen: verkoop, inkoop en corporate. Daarnaast gaan we in op de verschillende aspecten van risicobeheer, aansprakelijkheid, arbeids-, privacy- en IT-recht. Tot slot leert u deze kennis om te zetten naar een overtuigend en effectief advies. Inclusief digitale toets voor een nog beter leerrendement!

Vergroot uw kennis en vaardigheden rondom de belangrijkste bedrijfsjuridische processen:

 • Corporate legal, ondernemingsrecht en governance
 • Arbeidsrecht, het nieuwe ontslagrecht en bedrijfscultuur
 • Verkoop- en inkoopproces, contractenrecht en aanbesteding
 • Legal riskmanagement, aansprakelijkheid en mededingingsrecht
 • Privacyrecht en intellectueel eigendomsrechten

Herkent u deze dilemma's?

 • Compliance vs advies
 • Commercieel vs juridisch
 • Adviseur vs werknemer
 • Brandjes blussen vs pro-actief zijn
 • "Nee" kunnen zeggen vs verantwoordelijkheid nemen

De ervaren praktijksprekers leren u hiermee om te gaan! Alle docenten hebben ruime in-house ervaring als (voormalig) bedrijfsjurist of bedrijfsjuridisch adviseur en kennen de positie en praktijkproblemen van de bedrijfsjurist als geen ander. Zij delen graag hun brede kennis en ervaring om ú naar een hoger niveau te brengen. Daarnaast leren zij u om te gaan met bovenstaande dilemma's.

Download de brochure (pdf)

 

Uw praktijk centraal

Tijdens de opleiding worden veel praktijkcases behandeld. Door de setting en kleine groep is er veel ruimte om ook úw praktijk centraal te stellen. Om ervoor te zorgen dat de docenten zich optimaal kunnen voorbereiden op uw wensen en behoeften ontvangt u na inschrijving een intakeformulier. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn.

 

Enkele reacties van deelnemers:

Deelnemers beoordelen de opleiding gemiddeld met een 8:

 • "Erg goede opleiding, goede mix tussen theorie en praktijk. Erg veel toegevoegde waarde heeft de mogelijkheid tot het delen van ervaringen en de praktische tips vanuit de docenten". 
 • “Nuttig, onderhoudend, boeiend en ook voor een niet-jurist zeer zinvolle opleiding!“
 • “De opleiding was heel nuttig door de combinatie van juridische inhoud en taakgerichte vaardigheden. Er was ook ruimte om eigen casussen in te brengen”.
 • “Goed samengestelde inhoudelijke opleiding met deskundige docenten”.
 • “De behandelde onderwerpen waren precies de onderwerpen die ik nodig had voor de dagelijkse praktijk. Ik kon het geleerde vaak direct toepassen”.  

 

Programma van de Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

Dag 1

Corporate legal

Uw resultaat: Na deze dag bent u in staat om uw vennootschapsrechtelijke en governance adviezen af te stemmen op de actualiteit en op de behoeften van uw bestuur, leidinggevenden en toezichthoudende functionarissen in de organisatie.

Introductie

 • Voorstelronde
 • Bespreken opzet programma en huiswerkopdrachten

Positie en de rol van de Bedrijfsjurist

 • Verhoudingen tussen organen
 • Contacten met aandeelhouders; verschillende aandeelhouders
 • Hoe steun je het bestuur en de RvC optimaal?
 • Hoe houdt je hen uit de wind?

Docent: Jelle Terpstra

Bestuurders en commissarissen

 • Taken en rollen van bestuurders en commissarissen:
  • Verantwoordelijkheden
  • Aansprakelijkheid
  • Jurisprudentie

Docenten: Jelle Terpstra 

Ondernemingsrecht

 • Actualiteiten ondernemingsrecht
 • Toegespitst op BV's en aandacht voor non profits
 • Nieuwe Governance Code

Docent: Kid Schwarz


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 2

Onderhandelings- en adviesvaardigheden

Uw resultaat: Deze dag stelt u in staat uw competenties voor de advies- en compliancetaak van de nieuwe generatie bedrijfsjuristen
verder te ontwikkelen. Hiermee brengt u uw advies niet enkel theoretisch maar ook praktisch naar een hoger level. Aansluitend leert u hoe u uw onderhandelingsvaardigheden kunt versterken en welke contracteringsvaardigheden u kunt verbeteren.

Adviesvaardigheden

 • Rol van de bedrijfsjurist
 • Trusted advisor: meer dan alleen juridisch advies
 • Vertrouwen en integriteit
 • Je attitude tijdens kritische momenten

Docenten: Jelle Terpstra & Lisette Hendrikse

Outside counsel management

 • Efficiencyverbetering en kostenoptimalisatie
 • Commodities
 • Alternatieve fee- arrangementen
 • BB Hoe een tender uit te schrijven?

Docent: Pauline van Benthem

Contractenrecht

 • Pre-contractuele fase
 • Meerpartijencontracten
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Letter of intent
 • Elektronische (ver)koop
 • Contracten naar buitenlands recht

Docent: Uco Joustra

Onderhandelings- en contracteringsvaardigheden

 • 1e (klant)gesprek
  • Wanneer schuift de bedrijfsjurist aan en hoe bereidt u zich voor?
  • Onderhandelingsstructuur: hoe brengt u het aan en hoe behoudt u het?
  • Onderhandelingsproces: hoe zet u het naar uw hand?
  • Doorspreken van scenario’s: ingrepen in het onderhandelingsproces
 • Vastlegging afspraken
  • Wie neemt wanneer initiatief?
  • Hoe vertaalt u de uitkomsten van de onderhandelingstafel naar een maatcontract?
 • Informeren van de organisatie
  • Spanningsveld tussen de geheimhoudingsplicht en tijdig informeren van de organisatie
  • Welke informatie over het onderhandelingsproces geeft u wanneer prijs?

Docent: Uco Joustra


Dag 3

Arbeidsrecht en bedrijfscultuur

Uw resultaat: Deze dag duikt u dieper in de organisatie en krijgt u zicht op de mogelijkheden en onmogelijkheden bij reorganisatie,
flexibele arbeidscontracten en (grootschalig) ontslag. Daarnaast leert u op welke wijze de bedrijfscultuur hier invloed op kan hebben en
hoe u hier op effectieve wijze in kunt sturen.

Arbeidsrecht

 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Ontslagrecht
 • Reorganisatie
 • Sociaal Plan
 • De zieke werknemer

Docent: Elisabeth Klein Hofmeier

Overtuigend communiceren met impact

 • Beïnvloeding van beslissingsprocessen
 • De ‘klik’ tussen gesprekspartners
 • Socratische gespreksvoering
 • Luisteren
 • Samenvatten
 • Doorvragen
 • Praktijksimulaties

Docent: Koert Lafeber


Dag 4

Aanbesteding en aansprakelijkheid

Uw resultaat: Na deze dag weet u hoe u uw organisatie kunt ondersteunen bij verplichte en/of gewenste aanbestedingen.
Daarnaast kent u de intellectuele eigendomsrechten van uw organisatie en bent u optimaal voorbereid op aansprakelijkheidsrisico’s, recalls en massaclaims.

Aansprakelijkheid

 • Contractuele aansprakelijkheid
  • Hoe ver reikt de contractuele aansprakelijkheid?
  • In hoeverre kan contractuele aansprakelijkheid worden uitgesloten?
   • Exoneratieclausules, garantie- en overmachtsclausules vrijwaringsbepalingen
  • Recente ontwikkelingen
 • Buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheden
  • Zorgplichten en aansprakelijkheid
  • Enkele aansprakelijkheden nader belicht:
   • Productaansprakelijkheid en recall
   • Aansprakelijkheid voor mededingingsinbreuken
 • Massaclaims
  • Wat houdt massaclaims precies in?
  • Relevante wettelijke regelingen
  • Recente ontwikkelingen

Docent: Rogier Meijer

Aanbestedingsregelgeving en –rechtspraak

 • (Verwachte) wijzigingen Aanbestedingswet naar aanleiding van nieuwe richtlijnen en welke gevolgen heeft dat voor de praktijk
 • Nieuwe rechtspraak
 • Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

En nog enkele specifieke onderwerpen

 • Strategisch en manipulatief inschrijven
 • Belangenverstrengeling in aanbestedingen: mag de adviseur van de aanbestedende dienst inschrijven?

Docent: Jelle Terpstra

Intellectueel eigendomsrechten- en strategie

 • Reclamerecht in het algemeen
 • Social Media en marketing
 • Merken
 • Auteursrechten

Docent: Pauline van Benthem & Lisette Hendrikse


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure!


Dag 5

Risicobeheer en financiën

Uw resultaat: Tijdens deze dag leert u niet alleen operationele risico’s te herkennen en in te schatten, maar tevens hoe u omgaat met externe toezichthouders. U leert financiële cijfers ‘te lezen’ en de financiële structuur van de onderneming te interpreteren. Tenslotte brengen wij u enige handige beginselen van risicomanagement bij.

Financiële stukken lezen en beoordelen voor juristen

 • Activa en passiva van de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht
 • Hoe worden liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit berekend?
 • Welke conclusies verbindt u aan het vermogen, aangewend kapitaal en werkkapitaal?
 • Waar let de bank op bij een kredietaanvraag?
 • Hoe herkent u een gezonde financiële structuur?
 • Hoe waardeert u juridische risico’s op de balans?

Docent: Rob Schapink

Europees en nationaal Mededingingsrecht

 • Kartelverbod: horizontale en verticale overeenkomsten  
 • Misbruik van machtsposities
 • Concentratiecontrole
 • Staatssteun
 • Handhaving – relatie met toezichthouder
 • Wat zijn de risico's en gevolgen voor ondernemingen van recente besluiten van de ACM en de Europese Commissie?

Docent: Ines Hijmans

Legal Risk management en compliance

 • Juridisch risicomanagement, begrippen, tools en inbedding
 • Compliance systeem opzetten
 • Adding value met een juiste risicobenadering
 • Casusbespreking:
  • Hoe nieuwe markten te betreden?
  • Hoe om te gaan met zakelijke misstanden in de organisatie?
  • Jurisprudentie

Docenten: Jelle Terpstra & Lisette Hendrikse


Dag 6

Privacyrecht en IT recht

Uw resultaat: Na deze dag heeft u niet alleen zicht op de meest efficiënte wijze van Outside counsel management, maar heeft u ook zicht op de privacyvraagstukken waar uw organisatie mee wordt geconfronteerd. U weet direct de koppeling te maken met o.a. werken in een cloud, IT recht en Service Level Agreements.

Privacyrecht

 • De toepassing en reikwijdte van privacy wetgeving in nationaal en Europees verband
 • Actuele ontwikkelingen
 • Wat is een persoonsgegeven?
 • Wat mag wel en niet met persoonsgegevens?
 • Wat te zeggen over de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Hoe om te gaan met corporate binding rules?
 • Toezicht en handhaving

Docent: Tinga Kleefman

IT Recht

 • Juridische aspecten van 'werken in de Cloud' en cloudcontracten
 • Juridische aspecten van Service Level Agreements
 • Continuiteit van ICT-diensten borgen
 • Actualiteiten IT-recht
 • ICT Office voorwaarden

Docent: Sebastiaan Palm

Bedrijfsjurist als strategische gesprekspartner

 • Inzicht in en herkennen van belemmeringen in de communicatie
 • Psychologische mechanismen in de interactie met de ander
 • Betrekkingsaspecten in de verbale communicatie
 • Praktijksimulaties en toepassingen in zakelijke gespreksvoeringen

Docent: Koert Lafeber

 

Afsluiting

Docent: Jelle Terpstra

Uw hoofddocenten:

 • Jelle Terpstra - Partner bij Liance
 • Lisette Hendrikse - Partner bij Liance

 Lees de column van Jelle Terpstra over de Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist

Docententeam:

 • Rogier Meijer – Advocaat bij ZIPPRO & MEIJER Advocaten te Amsterdam en universitair docent bij het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht
 • Uco Joustra – Legal manager bij TAQA
 • Rob Schapink – Zelfstandig adviseur en trainer op financieel-economisch gebied
 • Kid Schwarz – Hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law te Rotterdam, hoogleraar handels- en ondernemingsrecht Universiteit Maastricht  en partner bij Baker Tilly Berk
 • Sebastiaan Palm – Advocaat, directielid bij Marxman Advocaten
 • Tinga Kleefman – CIPP/E, Senior legal counsel digital (ICT, innovation and privacy) bij Knab/Aegon
 • Elisabeth Klein Hofmeier - Advocaat bij Marxman Advocaten, sectievoorzitter Arbeid & Organisatie
 • Ines Hijmans - Associate Partner bij Liance
 • Pauline van Benthem - Associate Partner bij Liance
 • Koert Lafeber - Communicatie- en Beïnvloedingsexpert en Trainer bij Stichting Communicatie

Algemene informatie van de verkorte opleiding voor de bedrijfsjurist

 

Data & locatie

17 & 24 september, 1, 8 & 29 oktober, 5 november 2019

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht  
030 - 2348300
Routebeschrijving

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.899,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Tip: bent u al bekend met enkele onderdelen uit deze opleiding?
En wilt u slechts de modules volgen die voor u van toepassing zijn? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur:
Sandra Donkers, 040 - 2 972 770.

 

PO/PE-punten aanvragen

De Verkorte opleiding voor de bedrijfsjurist heeft 36 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dient u naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). Euroforum zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kunt u contact opnemen met: Judith Bijnen, opleidingscoördinator.

 

Meer informatie

Persoonlijk opleidingsadviseur:
Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
Tel. 040 - 2 972 770

Klantenservice:
Tel. 040-2 974 974

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist start op 17 & 24 september, 1, 8 & 29 oktober, 5 november 2019 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 6-daagse opleiding
Prijs: €3.899,- excl. btw
Datum: 17 & 24 september, 1, 8 & 29 oktober, 5 november 2019
Beoordeling (28):
8,0 / 10
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

I.s.m.