Behaal uw PE punten / PE uren (Permanente Educatie Uren)

Natuurlijk vindt u het belangrijk om uw kennisniveau op peil te houden. Op de hoogte zijn, en blijven van, ontwikkelingen en actualiteiten binnen uw financiële vakgebied is cruciaal. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw werkgever.
Zorg ervoor dat u als accountant (RA & AA) of registercontrollers (RC) jaarlijks voldoet aan de Permanente Educatie Uren. Zo toont u aan dat u over vereiste vakinhoudelijke kennis beschikt. 

Onderstaande opleidingen, die garant staan voor een ideale mix van theorie en praktijk, komen in aanmerking voor PE punten / PE uren (Permanente Educatie Uren):

EICPC PE-uren (Permanente Educatie Uren)

 

Op de hoogte blijven van ons aanbod?

*Al meer dan 3000 professionals ontvangen onze nieuwsbrief

PE-punten uitleg per Beroepsgroep

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende beroepsgroepen en hun Pemanente Educatie eisen.

College Belastingadviseurs

Per 1 januari 2011 is CB gefuseerd met het NFB tot de beroepsvereniging Register Belastingadviseurs. Het Register Belastingadviseurs (RB) behartigt de belangen en bundelt de krachten van ruim 7.200 aangesloten belastingadviseurs. 

Permanente Educatie

Volwaardige leden van het Register Belastingadviseurs (RB) moeten jaarlijks voldoende tijd besteden aan fiscale bij- en nascholing (Permanente Educatie). Hiermee wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden gewaarborgd. Om dit te toetsen heeft het RB het reglement Permanente Educatie opgesteld waaraan de leden moeten voldoen.

Door middel van het volgen van cursussen, het schrijven van een artikel of het deelnemen aan vaktechnisch overleg worden Permanente Educatie-punten (PE-punten) behaald. Om leden in staat te stellen de benodigde PE-punten te behalen, biedt RB Opleidingen een uitgebreid PE-programma aan. Ook niet-leden kunnen hieraan deelnemen.

Voor aspirant-leden en buitengewone leden geldt de PE-verplichting niet.

Contact

Postadres
Postbus 333
4100 AH Culemborg

Bezoekadres
Brenkmanweg 6
4105 DH Culemborg
Tel.: (0345) 54 70 00
Fax: (0345) 54 70 15

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) bestaat uit notarissen en kandidaat-notarissen die alles weten over testamenten, erfenissen, schenkingen, huwelijkvermogensrecht, samenwonen en alle bijkomende belastingen.

De leden van de EPN zijn allemaal lid van de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie. Dat waarborgt dat ze met verstand van zaken naar jouw belang kijken, objectief en onafhankelijk van andere adviseurs. Daarbij vallen de EPN-leden onder het notarieel tuchtrecht. 

Lidmaatschap en PE verplichting

Het lidmaatschap van de EPN staat open voor notarissen en kandidaat-notarissen die een door het bestuur van de EPN erkende beroepsopleiding hebben gevolgd en die voorafgaande aan de aanvraag voor het lidmaatschap gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren in het notariaat werkzaam zijn geweest. 

Door het bestuur zijn de volgende opleidingen erkend: de EPN/KNB-Beroepsopleiding tot estate planner, de FBN-opleiding tot estate planner en de opleiding Estate planning Specialist van Estate Planning Expert. Na het volgen van deze opleidingen kan men aspirant-lid van de vereniging worden.

Om vervolgens tot volwaardig lid te worden toegelaten, dient men binnen 5 jaar met goed gevolg het EPN-examen af te leggen of de door EPN en Grotius georganiseerde specialistenopleiding Estate Planning te hebben afgerond.

Met het halen van het EPN-examen of met de EPN/Grotius-specialistenopleiding kan men ook direct toegang krijgen tot het volwaardige lidmaatschap zonder dat dan nog één van de eerdere beroepsopleidingen hoeft te worden gevolgd.

Indien men laatstgenoemde specialistenopleiding met succes heeft afgerond, is men niet daarnaast ook nog eens verplicht het EPN-examen af te leggen.

De verplichting tot het afleggen van het EPN-examen geldt ook voor hen die volwaardig lid zijn van de EPN maar die eerder alleen de genoemde beroepsopleidingen hebben gevolgd.

Een lid moet gedurende de periode van lidmaatschap aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het volgen van de COEP’s en het behalen van studiepunten.

FFP Gecertificieerd financieel planners

Financieel planners die zijn aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP) onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Uitsluitend dan mogen zij het FFP-keurmerk dragen.

De hoge kwaliteitseisen van de FFP hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis, als gedrag en aanspreekbaarheid. De vakinhoudelijk kennis wordt door middel van een examen getoetst bij de toelating. Gedurende de certificering wordt de kennis bijgehouden door permanente educatie.

Het gedrag en de aanspreekbaarheid zijn vastgelegd in de Gedragscode van de FFP, die bij de toelating tot het register door elke gecertificeerd financieel planner wordt onderschreven. De Commissie van Toezicht van de FFP ziet toe op de naleving van de Gedragscode en behandelt in dat kader geschillen en klachten. Klik hier voor de (geanonimiseerde) uitspraken van de Commissie van Toezicht.

FFP PE-plicht

Het vereiste van permanente educatie vangt aan per de eerste januari van het jaar, volgend op het jaar waarin het FFP-examen met goed gevolg is afgelegd. Dit geldt derhalve voor:

 • elke houder van een FFP-diploma, die zich (binnen de geldigheidsduur van het diploma van 12 maanden) wil inschrijven in het register; 
 • elke aspirant gecertificeerd financieel planner, die voorlopig is ingeschreven in het register, totdat aan alle vereisten (m.n. twee jaar werkervaring) is voldaan; 
 • elke gecertificeerd financieel planner. 

PE-vereiste

Deze zogenaamde FFP PE-plichtigen dienen elk PE-jaar (= kalenderjaar) tenminste 18 studiepunten te behalen, die nader verdeeld dienen te zijn over de zes vakgebieden. Per jaar moeten 12 punten worden behaald voor het zogenaamd ‘verplichte deel’; dit is weer
onderverdeeld in een aantal vakgebieden/clustervakken; de overige 6 punten kunnen ter vrije keuze worden behaald voor het zogenaamde ‘vrij besteedbaar deel’ (zie Reglement Permanente Educatie).

PE-studieactiviteiten

De studiepunten worden toegekend aan diverse studieactiviteiten op het gebied van financiële planning (zie Reglement Permanente Educatie). De meest voorkomende vorm is het deelnemen aan FFP PE-onderwijs; dit onderwijs wordt verzorgd door de bij de FFP geaccrediteerde onderwijsinstellingen; het aanbod van dit onderwijs wordt apart geadministreerd (zie PE-administratie / PER). Andere studieactiviteiten die in aanmerking komen zijn ondermeer: specifieke examens of docentschap op het gebied van financiële
planning, dan wel publicaties in vaktijdschriften. In voorkomend geval worden de punten toegekend op basis van de bewijsstukken die de financieel planner dan zelf dient in te leveren.

Puntenwaardering

Bij FFP PE-onderwijs staat 1 studiepunt staat gelijk met 1 uur studie(belasting). Bij andere studieactiviteiten wordt de puntentoekenning apart bepaald.

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. 

De leden van de KBvG vormen de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV vergadert (minimaal) één keer per jaar. Vergaderingen van de ALV zijn openbaar.

De ALV heeft haar werkwijze in regels vastgelegd. In die regels is onder andere bepaald de wijze van vergaderen, de besluitvorming en de manier waarop in de vergaderingen wordt gestemd, waarop de te behandelen stukken en onderwerpen ter kennis van de leden worden gebracht, alsmede de wijze waarop de besluiten aan de leden ter kennis worden gebracht. Dit 'Reglement Algemene Ledenvergadering' is onder menu 'Leden' opgenomen.

Permanente educatie

De regels m.b.t. de permanente educatie van leden van de KBvG zijn neergelegd in de Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG en het reglement. De verordening en het reglement zijn in werking getreden op 1 maart 2005.

Voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 dienen de leden van de KBvG minimaal 30 opleidingspunten te behalen.

Het bestuur van de KBvG kan opleidingspunten toekennen aan onderwijs dat voldoet aan de in de verordening en het reglement opgenomen criteria. Aanvragen voor toekenning van opleidingspunten dienen schriftelijk te worden gedaan voor aanvang van de cursus, door invulling en toezending van het aanvraagformulier naar:

KBvG
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR DEN HAAG
fax: 070 - 890 35 31
e-mail: kbvg@kbvg.nl

 

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie waar alle (kandidaat-)notarissen in Nederland verplicht bij zijn aangesloten.

De KNB heeft als belangrijkste taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening en het bevorderen van de vakbekwaamheid.

Permanente educatie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de taak de vakbekwaamheid van haar leden te bevorderen. Een (kandidaat-notaris moet zich gedurende zijn hele carrière blijven bijscholen om zijn kennis, competenties en vaardigheden op peil te houden. Dit principe heet ook wel permanente educatie (PE).

Scholing tijdens de stage

Een kandidaat-notaris die begint met werken, doorloopt een zesjarige stageperiode. In de eerste helft van de stage moet de kandidaat-notaris de driejarige Beroepsopleiding Notariaat volgen. In de rest van de stageperiode moeten kandidaat-notarissen zich verder scholen, zowel vakinhoudelijk als op het gebied van management en dienstverlening.

Na de stage

Ook na de stage zijn kandidaat-notarissen en notarissen verplicht zich permanent te scholen. Hiervoor maakt het niet uit of zij notaris willen worden of ervoor kiezen als kandidaat-notaris te blijven werken. Per tijdvak van twee jaar moet ten minste veertig uur onderwijs worden gevolgd (= 40 opleidingspunten).

Toezicht

De KNB administreert voor alle notarissen en kandidaat-notarissen het aantal behaalde opleidingspunten. Als een (kandidaat-)notaris niet aan de PE-verplichting voldoet, meldt de KNB dit aan de kamer van toezicht.

Opleidingen en cursussen

De meeste opleidingen en cursussen worden door externe opleidingsinstituten georganiseerd. Deze organisaties vragen aan de KNB goedkeuring voor hun cursussen, zodat de punten die (kandidaat-)notarissen ermee behalen, meetellen voor de permanente educatieverplichting. Daarnaast organiseert de KNB ook zelf cursussen en opleidingen. Tot slot kunnen (kandidaat-)notarissen vakkennis opdoen als ringvoorzitter of door zitting te nemen in commissies, kamers van toezicht of het bestuur van de KNB of door congressen bij te wonen. Deze bezigheden tellen mee voor de PE-verplichting.

NeVOA - Nederlandse Vereniging van Ondernemingsrechtadviseurs

De bedrijfsjuridisch adviseur en NEVOA. Als bedrijfsjuridisch adviseur adviseer je bedrijven en instellingen over allerlei civielrechtelijke aspecten die voor hen van belang zijn, variërend van de organisatiestructuur tot aan de verrichte activiteiten. Omdat jouw dienstverlening direct van belang is voor de bedrijfsvoering van de cliënten, hecht je uiteraard veel belang aan de kwaliteit van jouw dienstverlening. NEVOA, beroepsorganisatie bedrijfsjuridisch adviseurs, helpt je die kwaliteit op peil te houden en uit te bouwen.

Permanente Educatie

NEVOA stelt kwaliteitseisen aan haar leden. Eén van die kwaliteitseisen is dat de leden per kalenderjaar tenminste 16 uur postacademisch onderwijs volgen op het gebied van de rechtsgeleerdheid. Dit minimum aantal uren aanvullend onderwijs wordt als volgt vertaald in PE-punten.

 • Per kalenderjaar dienen 16 PE punten door het NEVOA lid te worden behaald; deze verplichting geldt voor het kalenderjaar waarin men lid wordt pro rata parte. 
 • Een uur postacademisch juridisch onderwijs staat gelijk aan één PE punt, waarbij niet met halve punten wordt gewerkt. Aan het volgen van onderwijs aan een universiteit in Nederland, waarbij ECTS punten worden toegekend, geldt dat voor elk ECTS punt ook 1 PE punt wordt toegekend, mits een certificaat kan worden overgelegd waaruit blijkt dat het examen met goed gevolg is afgelegd en de opleiding de praktijkuitoefening van het NEVOA lid ten goede komt. 
 • Voor de SBB opleiding staan 90 PE punten. Een NEVOA lid dat deze opleiding met succes afrondt, voldoet daarmee aan zijn permanente educatie voor maximaal drie kalenderjaren, daaronder begrepen het jaar van aanvang van de SBB-opleiding. 
 • Aan erkend onderwijs op het gebied van vaardigheden dat de praktijkvoering van een NEVOA lid ten goede komt, dan wel aan erkend relevant onderwijs op het gebied van fiscaliteit of accountancy dat de praktijkvoering van een NEVOA lid ten goede komt, wordt per kalenderjaar maximaal 8 PE punten toegekend. 
 • Het geven van een erkende cursus op het gebied van rechtsgeleerdheid levert het dubbele aantal PE punten op. Daarbij geldt, dat het door een NEVOA lid op deze wijze te behalen aantal PE punten is gemaximeerd op 8 PE punten per kalenderjaar. Verder geldt, dat voor eenzelfde cursus slechts eenmaal punten wordt toegekend, ongeacht het aantal maal dat deze cursus in een kalenderjaar wordt gegeven. 
 • Indien in enig kalenderjaar niet het ingevolge deze regeling geldende aantal punten wordt behaald, dient het NEVOA lid de PE punten in het opvolgende kalenderjaar te behalen. In ieder geval dient door een NEVOA lid binnen een periode van drie kalenderjaren tenminste 48 PE punten te worden behaald. 
 • Het is een NEVOA lid toegestaan het door hem/haar in enig jaar behaalde aantal punten voor zover dit boven de 16 is gelegen in mindering te brengen op het gedurende de eerstvolgende twee kalenderjaren te behalen aantal PE punten. Ook in dat geval dienen echter tenminste 8 van de 16 PE punten in een kalenderjaar te zijn behaald met postacademisch onderwijs op het gebied van de rechtsgeleerdheid 
 • Het NEVOA-bestuur kan ontheffing verlenen voor de permanente educatie. Hierbij kan gedacht worden aan langdurige ziekte of langdurig verblijf in het buitenland. Parttime werken valt uitdrukkelijk niet onder deze ontheffingsmogelijkheid. In een voorkomend geval is het NEVOA-bestuur gerechtigd van het NEVOA lid bewijsmiddelen te verzoeken. 
 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof leidt tot ontheffing voor 5 PE punten. Het NEVOA lid dient in een voorkomend geval een medische verklaring te overleggen. Onder bijzondere omstandigheden kan het NEVOA-bestuur op een gemotiveerd verzoek van het vorenstaande in een individueel geval afwijken.

Cursussen

Als erkende cursussen in de zin van dit PE-puntensysteem kwalificeren de cursussen die in samenspraak met NEVOA
worden georganiseerd, alsmede die cursussen die worden georganiseerd door instellingen die door het NEVOA-bestuur
als zodanig zijn erkend.

Als richtsnoer voor de laatstbedoelde groep geldt, dat de door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie erkende opleidingen en door hen toegekende punten gelijkelijk toepassing vinden voor door
het NEVOA bestuur toe te kennen aantal punten. Tevens kunnen - onder specifieke omstandigheden en onder
overlegging van bewijsstukken - interne opleidingen binnen de kantoren waar de leden werkzaam zijn worden erkend.

Registratie

 • Ieder lid van NEVOA dient zelf zijn/haar punten te registreren aan de hand van aan hem/haar verstrekte deelnemersbewijzen, dan wel op een nadere door het NEVOA-bestuur te bepalen wijze.
 • Het NEVOA lid dient de bewijsmiddelen voor genoten opleidingen te bewaren voor een periode van tenminste drie jaar. 
 • Op ieder eerste verzoek van het NEVOA-bestuur, of een door het NEVOA-bestuur aangewezen derde, dient het betreffende lid zijn puntenregistratie te overleggen met de daarbij behorende bewijsmiddelen, waarbij het NEVOAbestuur of een door het NEVOA-bestuur aangewezen derde bij de individuele NEVOA leden kan controleren of zij aan hun jaarlijkse opleidingsvereisten voldoen.

Nederlands Instituut van Register Payroll Professionals

Deze vakorganisatie bewaakt de kwaliteit van de opleidingen enregistreert professionals met een erkend diploma.

Er zijn 3 registers:

 • Register Payroll Professional (RPP)
 • Register Salarisadministrateur (RSa)
 • Register aspirant salarisadministrateur

Opname in één van de NIRPA-registers is ook een keurmerk voor kwaliteit. Sta je ingeschreven, dan ben je immers verplicht om aan bijscholing te doen.Dat kan door het volgen van één of meer modules bij door het NIRPA aangewezen organisaties. Doordat die modules actuele informatie bevatten op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving, blijft de ingeschreven professional op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Permanente Educatie

Voorwaarde voor continuering van de inschrijving in de registers RPP en RSa is - naast het voldoen van de jaarlijkse inschrijvingskosten - het jaarlijks aantonen van het voldoen aan de eis van permanente educatie. Het bijblijven in en het bijhouden van het vakgebied dient een van de kwaliteitsgaranties tegenover afnemers van de diensten te zijn die door de inschrijving in het register wordt gewaarborgd.

Het jaar waarin permanente educatie plaatsvindt komt overeen met het kalenderjaar en loopt derhalve van 1 januari tot en met 31 december. Hoewel inschrijving in een register op ieder moment van het jaar kan plaatsvinden geldt voor de PE-eis een registratie van punten per kalenderjaar;

De PE punteneis van 180K resp 180K + 40V punten (RSa resp RPP) is naar rato. Dus bij inschrijven in de 4e maand geldt 75% van deze eis, bij inschrijven per juli 50% etc..

Het volgen van een relevante vervolgopleiding (dus bijv. na PDL een VPS-opleiding of na Salarisadministrateur de opleiding Beloningsadviseur) betekent vrijstelling van de PE punten verplichting (met een maximum van 2 kalenderjaren per aangevangen opleiding)

Contactgegevens

Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting
Postbus 213
8160 AE EPE

Telefoon: 0578 612 001
Mobiel : 0620 018 743
Fax: 0578 627 193
Email: info@nirpa.nl

 

Nederlands Beroepsorganisatie van Accountants

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de nieuwe fusieorganisatie waarin het NIVRA en de NOvAA hun krachten bundelen. Een samenwerking die uiteindelijk zal resulteren in één publiekrechtelijke beroepsorganisatie van en voor alle accountants in Nederland. Vooruitlopend op de formele fusie, waarvoor een wetswijziging nodig is, gaan beide bureaus alvast samen aan de slag.

Permanente educatie

Als accountant moet je voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Het verrichten van permanente educatie (PE)-activiteiten is verplicht. Permanente educatie is erop gericht de basiskennis van de RA en de AA binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden.

Wat zijn de wettelijke eisen?
De RA en de AA die PE-plichtig zijn, dienen voor minimaal 120 PE-punten per drie kalenderjaren aan PE-activiteiten te verrichten met een minimum van 20 per jaar. De te verrichten PE-activiteiten dienen evenwichtig te worden verdeeld over zijn vakgebied.

PE is eigen verantwoordelijkheid van de accountant
De accountant is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen of activiteiten kwalificeren in het kader van zijn PE-verplichting. Eén uur besteed aan permanente educatie levert 1 PE-punt op.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam
nba@nba.nl

Bezoekadres
Antonio Vivaldistraat 2-8
1083 HP Amsterdam

De NBA is tussen 7.30 en 17.30 uur telefonisch bereikbaar via 020 - 301 03 01.

Fax: 020 - 301 03 02.

 

Nederlandse Orde Van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) wordt bestuurd door een Algemene Raad die bestaat uit zes advocaten. Voorzitter van het bestuur is de landelijk deken. Dat is sinds 1 maart 2010 Jan Loorbach, bestuurslid van het Rotterdamse advocatenkantoor NautaDutilh en als oud-basketballer (42 interlands tussen 1966 en 1978) voormalig Chef de Mission van NOC-NSF voor de Olympische Spelen in Sydney.

De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) is er voor iedereen die zijn recht zoekt en die daarbij een advocaat nodig heeft. Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van een advocaat. De Orde heeft de publieke taak hiervoor te zorgen.

Contactgegevens

Bezoekadres
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag

Postadres
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

T. 070 – 335 35 35
F. 070 – 335 35 31
E. info@advocatenorde.nl

 

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

NVR staat voor Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Op 27 maart 1904 kwamen twaalf rentmeesters bijeen met een gemeenschappelijk doel: kwaliteitshandhaving van de beroepsgroep. Zij richtten de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters op, sinds 2005 de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.
Rentmeesters NVR verrichten hun werkzaamheden conform een gedragscode, waarop alle leden zijn aan te spreken. Bij de NVR staan kwaliteit, deskundigheid en integriteit hoog in het vaandel.

Rentmeesters NVR zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters NVR zijn gebiedsregisseurs met visie. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren. De werkzaamheden zijn gericht op de lange termijn en op continuïteit.

Permanente Educatie

NVR-leden dienen, afhankelijk van het soort lidmaatschap, jaarlijks cursussen te volgen en studiedagen bij te wonen. Zij vergaren daarmee studiepunten. Iedereen is verplicht om een bepaald aantal studiepunten te behalen. Behalve studiepunten moeten zij ook NVR-punten verzamelen door het bijwonen van kringvergaderingen en NVR-bijeenkomsten. Voldoet men niet aan de eisen van de Permanente Educatie dan treedt het Sanctiereglement in werking.
De verantwoordelijkheid voor het systeem van Permanente Educatie ligt bij de Commissie Certificering en de Commissie Toetsing.

Contactgegevens

Bezoekadres
Agro Business Park 10
6708 PW WAGENINGEN

Postadres
Postbus 222
6700 AE WAGENINGEN

Telefoon: 0317 - 415030
Fax: 0317 - 421091

Email: info@rentmeesternvr.nl
Internet: www.rentmeesternvr.nl

 

Vereniging van Registercontrollers

De Vereniging van Registercontrollers (VRC) verenigt afgestudeerden van de diverse post master opleidingen tot Registercontroller (RC). De VRC werkt met de NBA (de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) actief samen in NBA-VRC. De activiteiten die binnen NBA-VRC worden georganiseerd, maken daarmee onderdeel uit van het totale aanbod van activiteiten van de VRC aan haar leden.

Permanente Educatie

Samenvatting PE-Regeling voor RC

PE betekent één week studie per jaar. Eén uur studielast = 1 PE-punt. 40 PE-punten per jaar voor RC's.

Meer punten behaald in een jaar levert voordeel op in de eerstvolgende twee jaren tot een maximum van 80 PE-punten. Een maximaal tekort van 40 PE-punten is toegestaan.

PE TIPS
De PE-Regeling gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de registercontroller in het op peil houden van zijn vakkennis. Het niveau van de vakinhoudelijke activiteit is minimaal gelijk aan dat van de registercontroller examens. Naar aanleiding van recente vragen van leden geven we je nog een aantal tips voor jouw permanente educatie.

En werk je als registercontroller in het buitenland? Dan vind je op de VRC website alle benodigde informatie voor het behalen van jouw PE punten.

De registercontroller moet jaarlijks 40 PE-punten halen, wat gelijk staat aan een studiebelasting van 40 uur. Wist je dat je jaarlijks maximaal 20 PE-punten kunt behalen met zelfstudie of training on the job? Zelfstudie omvat het zich zelfstandig eigen maken van kennis die voldoet aan de leerdoelstellingen van de PE-Regeling. Het bijhouden van vakliteratuur en vakbladen en de voorbereidingstijd voor een cursus vallen bijvoorbeeld onder deze noemer.
Onder ‘training on the job’ wordt het gericht opdoen van kennis en ervaring op de werkplek verstaan. De directe koppeling met de praktijk bevordert een hoog leerrendement voor de praktiserende RC. Hierbij kan je denken aan interne begeleiding en kennisuitwisseling met collega’s.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam

Bezoekadres
Antonio Vivaldistraat 2-8 (voormalige Drentestraat 21 - voor navigatiesystemen)
1083 HP Amsterdam

M.A. Westra-Pieters
telefoon (020) 301 04 11
fax (020) 301 02 54
e-mail: m.westra@vrc.nl

B. Herklots
telefoon: (020) 301 02 40
fax: (020) 301 02 54
e-mail: b.herklots@vrc.nl

 

Actuarieel Genootschap & Actuarieel Instituut

Over het AG

Het Actuarieel Genootschap (AG) is de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen en actuarieel analisten. Het AG, dat in 2013 haar 125-jarig bestaan zal vieren, heeft zich ontwikkeld tot een platform waar actuarissen en actuarieel analisten met elkaar en met de maatschappij communiceren.

Contacten worden onderhouden met de internationale actuariële organisaties. Het AG publiceert tevens het magazine De Actuaris, waarin zowel wetenschappelijke als invloedrijke artikelen en interviews zijn opgenomen. Het lidmaatschap geeft u het recht om de titel Actuaris AG (AAG) te voeren.

Over het AI

Het Actuarieel Instituut, in de wandelgangen vaak afgekort als AI, is als uitvoerend bureau van het Actuarieel Genootschap belast met:

de actuariële opleidingende examenspermanente educatieseminars en congressen

Het AI is een modern instituut, dat optimaal gebruikt maakt van de plussen van traditioneel leren met de huidige technologie. De modules en de lesboeken blijven, maar daarbij kan men sinds september ook bepaalde lessen via internet bijwonen (zgn. e-learning).
De opleiding is onderverdeeld in drie fasen, die als afzonderlijke opleidingen te beschouwen zijn:

Actuarieel RekenaarActuarieel AnalistActuaris AG

Permanente Educatie

Sinds 1 januari 2007 geldt een PE-verplichting voor leden AAG en per 1 januari 2011 geldt dit ook voor Actuarieel Analisten AG. Door het volgen van PE-activiteiten houden leden hun professionaliteit en deskundigheid op peil. In de huidige PE-reglementen (zie meer informatie over PE op deze pagina) staat beschreven hoe aan de PE-verplichting dient te worden voldaan.

PE-aanbod

Bekijk de PE-agenda op de website voor het volledige PE-aanbod. Ook kan je presentaties van eerdere PE-bijeenkomsten nalezen.

Contactgegevens

Bezoekadres
Groenewoudsedijk 80
3528 BK Utrechtroutebeschrijving

Postadres
Postbus 2433

3500 GK Utrecht

Telefoon: 030 686 61 50
Fax: 030 686 61 51
E-mail: info@ag-ai.nl

 

Zoeken in ons aanbod
Advies

Wil je meer weten over een cursus of congres, neem dan contact op met onze opleidingsadviseur:
Sandra Donkers
Telefoon: 040 - 2 972 770

Sandra Donkers Adviseur sandra.donkers@Euroforum.nl
Incompany

Iedere cursus of opleiding kun je ook in zijn geheel of gedeeltelijk incompany met meerdere collega's volgen. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op via:
Telefoon: 040 29 74 974

Guusje Verhoeven Adviseur Incompany trainingen incompany@Euroforum.nl
Blijf op de hoogte

Het vakgebied blijft vernieuwen. Om deze veranderingen bij te houden is up to date blijven van belang. Via onze de social media kanalen kun je makkelijk onze relevante stukken volgen.