Hoe geeft u invulling aan de gemeentelijke energietransitie?

Tijdens deze opleiding leert u o.a.:

 • Welke facetten van de energietransitie er zijn en wat hiervan de mogelijkheden zijn binnen uw gemeente
 • Wat de RES voor uw gemeente betekent en welke rol u hierin heeft
 • Wat de consequenties zijn voor uw gemeente naar aanleiding van de bestaande en verwachte wet- en regelgeving
 • Hoe u uw rol in de energietransitie inneemt

Inclusief: Uniek bezoek aan een omvangrijk duurzaamheidsproject!

De Energietransitie en de opgave voor gemeenten

De Energietransitie verlangt van u dat u een visie opstelt voor uw gemeente met een uitvoeringsplan. In de praktijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want deze opgave vraagt om zowel een regionale als een wijkgerichte aanpak waarbij naar integrale oplossingen wordt gekeken. Er zijn verschillende thema’s die spelen binnen uw gemeente: energiebesparing, opwekking van duurzame energie, verduurzaming van de warmtevoorziening zowel in nieuwbouw als de gebouwde omgeving, mobiliteit, en vastgoed/gebiedsontwikkeling.

Hoe gaat u hiermee aan de slag? Hoe komt u tot een concreet uitvoeringsplan, specifiek voor uw gemeente, die alle facetten van de energietransitie bevat?


Dit vraagt om samenwerking met verschillende stakeholders, want alleen komt u niet tot een plan dat klaar is voor realisatie. U heeft hier een regierol in. Hoe werkt u samen met verschillende stakeholders. Wat is ieders rol? En hoe brengt u iedereen bij elkaar? Hoe komt u samen tot een gedragen resultaat dat klaar is voor realisatie?

Kortom, de energietransitie is complex en vraagt om kennis op verschillende gebieden. Deze 5-daagse opleiding, opgebouwd uit voorbeelden uit de praktijk, brengt u op de hoogte en biedt u de mogelijkheid om direct aan de slag te gaan met uw gemeentelijke energietransitie.


Tijdens deze opleiding:

 • Welke facetten van de energietransitie er zijn en wat hiervan de mogelijkheden zijn binnen uw gemeente
 • Welke mogelijkheden u heeft om aardgasvrij te worden en hoe u een keuze maakt voor een aardgas alternatief
 • Wat de consequenties zijn voor uw gemeente naar aanleiding van de bestaande en verwachte wet- en regelgeving
 • Wat de RES voor uw gemeente betekent en welke rol u hierin heeft
 • Welke mogelijkheden de omgeving in uw gemeente biedt in de energietransitie
 • Wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn van verschillende partijen, hoe u deze bij elkaar brengt en kunt samenwerken
 • Welke acties u kunt ondernemen om draagvlak te creëren en verandering te realiseren binnen uw gemeente

 

6 redenen waar u deze opleiding niet mag missen:

 1. U gaat actief aan de slag met de praktijk binnen uw eigen gemeente.
 2. De opleidingsdagen bestaan uit een mix van relevante theorie en praktijk. Er wordt gewerkt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.
 3. Tijdens het projectbezoek hoort u van de verschillende samenwerkingspartners hoe zij hun rol ervaren hebben.
 4. Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen met uw medecursisten en uw docenten.
 5. U krijgt toegang tot de online leeromgeving met actuele casuïstiek, jurisprudentie, ‘best practices’ en praktische tips, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt. 
 6. U blijft ook na afloop van de opleiding via de online leeromgeving in contact met uw medecursisten en uw docenten.

 

Werkwijze tijdens de opleiding

In elke module wordt theorie afgewisseld met cases. Als deelnemer krijgt u een groot aantal praktische tips die u direct kunt toepassen in uw eigen praktijk. Daarmee is de praktische toepassing van alles wat u leert zeer groot. U ontmoet uw collega’s die net als u werkzaam zijn binnen een gemeente. Er is volop de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.

DAG 1 | dinsdag 14 mei 2019

De Energietransitie: een ongekende en inspirerende opgave

Tijdens deze dag gaan we na een korte kennismaking in op de achtergrond van de energietransitie. Deze is namelijk belangrijk als kapstok voor de overige dagen.

Waar komen we vandaan? Waar werken we naar toe? Hoe zijn we gekomen waar we nu zijn? Waar hebben we het eigenlijk over? Wat betekent deze transitie?

Introductie en kennismaking

Waar we vandaan komen; van fossiel naar duurzaam

 • Waar hebben we het inhoudelijk eigenlijk over in het beleid?
 • Wat is fossiel?
 • Wat is duurzaam?
 • Wat is CO₂-reductie?
 • Waarom aardgasvrij?
 • Wat is de aanleiding tot urgentie?
 • Terminologie in de energietransitie
 • Waar gaan de energiesystemen naar toe?
 • Welke oplossingen zijn er?
 • Hoe toepasbaar zijn de duurzame technieken?
 • Welke uitdagingen zijn er op technisch gebied?

Docent: Yannick Lataster, Consultant, Andersson Elffers Felix

De energiesector

 • Hoe ziet de energiesector eruit?
 • Welke rollen en verantwoordelijkheden hebben de partijen in de energiesector?
 • Hoe zit de marktwerking in elkaar?
 • Wat leren we van recente transities?
 • Wat zijn de tegengeluiden?
 • Welke ontwikkelingen zien we in de maatschappij?
 • Wat betekenen de ontwikkelingen voor de energiesector?
 • Klimaatneutraal in 2050 of zoveel eerder, wat impliceert deze opgave voor u?

Docent: Christiaan van Soest, Technical Professional, DNV GL


Voor een compleet overzicht van deze opleiding raden wij u aan de brochure te downloaden.


 

DAG 2 | dinsdag 21 mei 2019

Het wettelijk kader en de regierol van uw gemeente

We starten deze dag met het uitdiepen van de wettelijke en beleidsmatige kaders die volgen uit mondiale afspraken en Europese wet- en regelgeving. Dit vertalen we naar de concrete rol en taken van de gemeente.

In het tweede gedeelte van deze dag gaan we in op de regierol die gemeenten krijgen toebedeeld vanuit het Klimaatakkoord. Maar wat houdt die rol nu eigenlijk precies in? Wat wordt er van gemeenten verwacht? En hoe geef je hier vorm aan? We doen dit aan de hand van de potentie in uw gemeente. We laten zien welke data beschikbaar zijn en helpen bij het duidelijk krijgen van de kansen in uw gemeente aan de hand van modellen/procestools. U leert hoe u de uitkomsten van de modellen/procestools vertaalt naar concrete keuzes bij het samenstellen van uw beleid.

Wettelijk kader en beleidsmatige verankering

 • Hoe werken de Parijs akkoorden door in de Europese en Nederlandse kaders?
 • Welke wetgeving is van belang voor gemeenten?
 • Welke rol heeft gemeente vanuit de wetgeving?
 • Welke rollen zijn er nog meer en waar liggen deze?
 • Welke taken krijgt de gemeente? Denk o.a. aan de regionale energiestrategie, de visie energietransitie/warmte en het energietransitie/warmtetransitieplan

Docent: Bert de Jonge, Lector, Kenniscentrum Energie en het Instituut voor Rechtenstudies, Hanzehogeschool Groningen en Legal Counsel, Enexis


Potentie in beeld

 • Welke rol heeft u als gemeente in de RES?
 • Hoe geeft u uitvoering aan deze RES rol?
 • Wat zijn de mogelijkheden binnen uw gemeente voor grootschalige opwek?
  • Wat is de potentie in uw gemeente gebaseerd op energieverbruik en verduurzamingsmogelijkheden?
  • Welke modellen/procestools zijn er?
  • Welke data zijn beschikbaar en relevant voor de klimaattransitie?
  • Wat laten modellen zien?
  • Wat betekent een keuze met hoogste duurzaamheidsimpact of een keuze op laagste kosten voor de energietransitie in uw gemeente?
 • Hoe u komt tot eisen qua locatie, aantal en investeerders?
 • Welke rol heeft mobiliteit in de RES?
 • Hoe neem je mobiliteit mee in je duurzaamheidsplannen?
 • Praktijkvoorbeelden

Docent: Rijk van Voskuilen, Adviseur Energietransitie en Duurzame Leefomgeving, Over Morgen


DAG 3 | dinsdag 4 juni 2019

Gemeentelijke regierol in aardgasvrij

Het tweede grote vraagstuk voor de gemeenten in de energietransitie is het aardgasvrij maken van de gebouwede omgeving. Het Klimaatakkoord geeft aan dat gemeenten ook hier een belangrijke regierol hebben. Hoe ziet die rol eruit bij dit vraagstuk? En hoe kom je tot een concrete keuze vor een aardgas alternatief in een wijk? Wat wordt er van gemeenten verwacht hierin?

We behandelen zowel de Transitievisie warmte en de Wijkplannen die worden verwacht vanuit het Klimaatakkoord. We kijken naar de impact van deze plannen op basis van de praktijkervaring van de gastdocenten van een woningcorporatie, energiecoöperatie en een warmteproducent.
In de middag bezoeken we een project uit de praktijk.

De gemeentelijke regierol

 • De warmtetransitie in uw gemeente, waar hebben we het dan over?
 • De gebouwde omgeving, nieuwbouw versus bestaande bouw
 • Transitievisiewarmte (Klimaatakkoord)
 • Hoe vertaalt u uw visie naar een Transitievisiewarmte?
 • Hoe komt u tot een wijkplan?
 • Wat betekent de wijkaanpak?

Docent: Jade Oudejans, Adviseur Warmtetransitie, Over Morgen

Project in de praktijk

We bezoeken een omvangrijk duurzaamheidsproject. Tijdens het bezoek volgt een analyse van de casus. Daarna komen we samen met de initiatiefnemers, de projectleiders en de afnemers om te bespreken hoe zij hun rol ervaren hebben.


DAG 4 | dinsdag 18 juni 2019

Hoe komt u tot een gedragen resultaat?

Hoe zorgt u dat de energietransitie ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt binnen uw gemeente? Een belangrijke taak die u als gemeente hebt is het bij elkaar brengen van verschillende partijen. Daarvoor moet u eerst een helder beeld hebben van de taken, verantwoordelijkheden en belangen. En vervolgens zult u de regie moeten nemen. Dit komt vandaag aan bod.

Welke aanpak werkt? Tijdens deze dag gaan we aan de slag met de beleving van de verschillende belanghebbenden en krijgt u handvatten om alle neuzen zoveel mogelijk dezelfde kant op te krijgen. Hoe krijgt u ja maar om naar ja en? Een integrale aanpak vanuit de wijk

 • Hoe raken verschillende wijkvraagstukken elkaar en hoebeïnvloeden deze elkaar bij bepaalde keuzes?
 • Boven en onderstromen
 • Wat in de wijk speelt centraal zetten
 • Koppelkansen definiëren
 • Toewerken naar een integrale wijkoplossing met maatschappelijk rendement
 • Welke partijen zijn van belang bij duurzame projecten?
 • Wat zijn hun belangen en bevoegdheden?
 • Wat heb je elkaar te geven in plaats van wat zijn je belangen?
 • Hoe brengt u partijen bij elkaar?
 • Hoe neemt u de regie?
 • Stakeholdermanagement, samen tot een wijkselectie komen
 • Wat moet u doen om tot een gemeenschappelijk proces te komen met betrekking tot de rolverdeling over partijen?
 • Participatieniveaus en de rol van de gemeente

Docent: Saskia Tegnell, Stroomversnelling

 

Buurtparticipatie en communicatie

 • De psychologie van bewoners
 • Wat zijn de verborgen leiders?
 • Welke mogelijkheden zijn er om draagvlak te verkrijgen en de verandering te realiseren binnen je gemeente?
 • Wanneer betrek je de bewoners?
 • Wat kunt u doen om de handen op elkaar te krijgen binnen uw eigen organisatie?

Docent namens Behavior Change Academy
Praktijkspreker: Paul Matthieu, Projectmanager Energietransitie, Gemeente Nijmegen


DAG 5 | dinsdag 25 juni 2019

De omgeving, het financieel kader en de business case

We gaan kijken naar de inpassing van uw plannen en strategieën in uw omgeving. U krijgt te maken met de Omgevingswet en de omgevingsvisie. Hoe werken deze door?

De financiering van de energietransitie is nog altijd een uitdaging. Hoe betalen we het proces, de samenwerking met partijen, de communicatie aan bewoners, de investeringen aan woningen en investeringen aan de infrastructuur zodat gestart kan worden? U hoort de mogelijkheden die een gemeente heeft om financiële middelen in te zetten. We werken samen een business case uit waarin de verschillende elementen uit de voorgaande dagen worden samen gebracht. U krijgt de handvatten aangereikt om concreet in uw eigen gemeente aan de slag te kunnen gaan.

De Energietransitie en de omgeving

 • De ruimtelijke opgave van de energietransitie
 • Hoe kunt u de Omgevingswet en de omgevingsvisie inzetten om uw energietransitiedoelen te bereiken?
 • Nieuwe energielandschappen
 • Het energiespel; zelf aan de slag

Docent: Saskia Moolhuijzen, Adviseur Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet, Over Morgen

Financieel instrumentarium

Wat zijn de kenmerken van verschillende soorten financiering zoals:

 • Welke subsidieregelingen zijn er waar u gebruik van kunt maken?
 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van projectfinancieringen en wat maakt ze geslaagd?
 • Opstellen van een business case voor een duurzaam project
 • Hoe bouw je een business case op zodat die begrijpelijk en leesbaar is?
 • Hoe kijken investeerders naar business cases?
 • Wat is de bijdrage van verschillende stakeholders in een business case?
 • Zelf aan de slag met een concrete business case binnen een gemeente
  • Governance
  • Aanbesteding
  • Tijdelijkheid

Docent: Floris van der Veen, Rebel Group

Docenten:

We werken met docenten die dagelijks werken aan oplossingen en docenten vanuit onderwijsinstellingen.

 

Yannick Lataster

Politiek-bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken is wat Yannick in zijn professionele leven drijft. Als voormalig gemeenteraadslid weet hij de inhoudelijke kant van opdrachten feilloos te verbinden met een advies over proces en strategie. Naast zijn functie als adviseur bij Andersson Elffers Felix is Yannick tevens programmasecretaris van het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland.


Christiaan van Soest

Christiaan is onderdeel van het Energy Markets & Technology team van DNV GL en heeft een brede achtergrond op het gebied van systeemintegratie, elektriciteit/warmte opslag, warmtenetten en energievraagstukken. Vanuit zijn werk heeft Christiaan o.a. ervaring met desk research, laboratorium onderzoek en het organiseren/begeleiden van (veld) testen. Voordat Christiaan bij DNV GL is komen werken heeft hij gestudeerd aan de TU Delft (MSc SET) en heeft hij bij TNO aan warmteopslag gewerkt.


Bert de Jonge

Bert de Jonge is als lector verbonden aan het Kenniscentrum Energie en het Instituut voor Rechtenstudies bij de Hanzehogeschool Groningen. Zijn oogmerk is de energietransitie van fossiel naar duur zaam te ondersteunen door bedrijven, studenten, onderzoekers en docenten zicht te bieden op wenselijke juridische kaders. Bert is tevens werkzaam als legal counsel bij Enexis, één van de grootste netbeheerders van ons land.


Rijk van Voskuilen

Met een flinke dosis enthousiasme en visie zet Rijk zichzelf en anderen graag aan tot een duurzame omgang met onze leefomgeving. Gebiedsontwikkeling en duurzaamheid zijn twee thema’s die hem daarom goed passen. In processen werkt hij aan een slimme samenwerking met stakeholders, participatie waar nodig en een structureel bestuurlijke dekking. Rijk was projectleider bij een groot aantal gemeenten en provincies, waar hij als projectleider samen met hen aan de slag gaat met de uitdagingen van de energietransitie.


Jade Oudejans

Jade ziet de warmtetransitie als één van de grootste uitdagingen van dit moment. Ze wil deze samen met alle betrokken partijen een stukje minder ingewikkeld maken. Ze is een enthousiaste verbinder en houdt ervan om complexe zaken begrijpelijk te maken voor iedereen. Bij HIER bracht ze de warmtetransitie dichtbij mensen en in 2016 werd ze verkozen tot een van de Duurzame Jonge 100. Naast een brede ervaring in de duurzaamheid heeft Jade kennis op het gebied van bewonerscommunicatie.


Saskia Moolhuijzen

Met een achtergrond in organisatieontwikkeling en ruime praktijkervaring begeleidt Saskia met regelmaat gebiedsontwikkeling- en participatietrajecten. Saskia heeft ervaring met het begeleiden van teams bij gemeenten, bewonersverenigingen, ontwikkelaars en overheidsinstanties. O.a. bij de gemeenten Heumen, Huizen en Pijnacker-Nooddorp. Ook heeft zij een Rekenkamer onderzoek gedaan met de B5 gemeenten van Noord-Brabant.


Floris van der Veen

Floris heeft ruim 15 jaar werkervaring in de energiesector. Hij richt zich op financiële en organisatorische vraagstukken rondom realiseren van duurzame energie- en warmteprojecten. Floris heeft veel ervaring met het opstellen van businesscases, het organiseren van publiek private samenwerking en het verkrijgen van financiering voor projecten. De afgelopen periode adviseerde hij diverse gemeenten en woningcorporaties op strategisch en operationeel niveau hoe invulling te geven aan de beleidsambities op het gebied van energietransitie. Hij combineert daarbij kennis van de inhoud met het doorlopen van een gedragen proces.

Data en Locatie

14 & 21 mei en 18 & 25 juni 2019 | Green Village Nieuwegein
4 juni 2019 | AVR Duiven


Routebeschrijving

 

Tijdschema opleidingsdagen:

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma
16.30 Afsluiting
Het programma zal zowel in de ochtend als de middag onderbroken worden voor een korte koffie- en theepauze

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Beleidsmedewerkers
 • Project- en programmamanagers
 • Afdelingshoofden
 • Coördinatoren en adviseurs
 • Werkzaam bij gemeentes

 

Uw investering

Uw investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt €3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Hoe geeft u invulling aan de gemeentelijke energietransitie? online leeromgeving

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Hoe geeft u invulling aan de gemeentelijke energietransitie? inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Hoe geeft u invulling aan de gemeentelijke energietransitie? start op 14 en 21 mei en 4, 18 en 15 juni 2019 in Green Village Nieuwegein!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 14 en 21 mei en 4, 18 en 15 juni 2019
Locatie: Green Village Nieuwegein

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

In samenwerking met 

     

Relevant aanbod

20 Jun

Smart City Event

The European conference where all the stakeholders for smart cities come together to share knowledge and experiences! Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:De Pier, The Hague, Netherlands
3 Okt

Opleiding Duurzame Energieprojecten

Dit opleidingstraject biedt u praktisch inzicht in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. Inclusief keuzemodules met verdieping en praktijkcases van de populairste duurzame technologieën in Nederland: zon, wind, bio & warmte. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht CS

Alle events