Opleiding Duurzame Gebiedsontwikkeling

Bouw aan een klimaat- en toekomstbestendig gebied

 • In 5 dagen volledig op de hoogte van Duurzame Gebiedsontwikkeling
 • Interactief: breng je eigen vraagstuk of casus in
 • Veel praktische tips en oplossingen uit de praktijk
 • Speel in op digitale trends en ontwikkelingen
 • Word dé expert op het gebied van klimaatadaptatie, de energietransitie en circulariteit

Meer informatie over aankomende editie? Neem contact op met Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780 of tonnie.van.zanten@euroforum.nl

Integrale gebiedsontwikkeling: hoe maak je het verschil?

De vraag naar woningen, bedrijventerreinen, mobiliteit en (recreatieve)voorzieningen neemt toe. Wat zijn de mogelijkheden om de ruimte klimaatbestendig en leefbaar (her) in te richten? En hoe verbind je deze opgaven met elkaar?

Leer in 5 dagen hoe je een concreet plan maakt voor de duurzame inrichting van het stedelijk en landelijk gebied.


Na afloop van deze opleiding ben jij in staat om:

 • Integraal sturing te geven aan duurzame gebiedsontwikkelingsprojecten
 • Te acteren binnen het wettelijk kader met o.a.: de Omgevingswet
 • Inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van klimaatverandering op gebieden
 • De energietransitie in gebiedsontwikkeling
 • Circulariteit onderdeel te maken van het uitvoeringsproces
 • Partners op verschillende niveaus aan je te binden

Bekijk het programma

 

Is de opleiding Duurzame Gebiedsontwikkeling iets voor jou?

Als overheid, adviseur of ontwikkelaar ben je op zoek naar nieuwe inzichten en getoetste oplossingen voor het duurzaam ontwikkelen en behouden van gebieden.

Wil jij:

 • inzicht krijgen in de consequenties van de keuzes die je nu maakt en de effecten van klimaatverandering;
 • draagvlak creëren bij alle betrokken stakeholders;
 • kwetsbaarheden van gebieden in kaart brengen;
 • klimaatadaptatie, de energietransitie en circulariteit onderdeel laten uitmaken van het uitvoeringsproces;
 • inspelen op digitale trends.

Na afloop ben je in staat om de ontwikkeling, inrichting en het gebruik van de ruimte slim te verweven en de regie te pakken in complexe projecten.


Integrale aanpak

Het programma gaat uit van een integrale aanpak en je leert integraal en realistisch sturing te geven aan duurzame gebiedsontwikkelingsprojecten. Tijdens de opleiding zit je bovendien samen met alle betrokken partijen, waardoor je praktijksituaties realistisch kunt nabootsen en ontdekt hoe je kunt inspelen op uitdagingen en verwachtingen van samenwerkingspartners.


Kennis, inspiratie en praktijk

Elke opleidingsdag biedt een mix van 3 leerprincipes: kennisdeling, inspiratie geven en de vertaling van theorie naar je eigen praktijk. In de interactieve bijeenkomsten ontvang je de mogelijkheid om je eigen vraagstukken in te brengen. Gedurende de opleiding wordt daarnaast gewerkt met concrete praktijkvoorbeelden.

Je ontvangt een mix van hedendaagse inzichten en direct toepasbare tips van experts uit de praktijk. Hiermee leer je expliciet, realistisch en gestructureerd invulling te geven aan duurzame gebiedsontwikkeling.

 

Inclusief excursie

Bezoek aan een duurzaam gebiedsontwikkelingsproject in de regio Rijnmond. 

Programma Opleiding Duurzame Gebiedsontwikkeling

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur. 

Dag 1

Introductie Duurzame Gebiedsontwikkeling

Het duurzaam ontwikkelen en behouden van gebieden vraagt om een integrale en deskundige benadering. Rekening houden met ontwikkelingen in disciplines, als: mobiliteit, water, energie, sociale aspecten, etc. is noodzakelijk. De eerste dag geeft een heldere introductie van het begrip Duurzame Gebiedsontwikkeling. Daarnaast leer je over de belangrijkste wet- en regelgeving waar je in de praktijk mee te maken krijgt.

 • Historische schets ruimtelijk denken en ruimtelijke planning in Nederland
 • Wat is duurzaamheid, wat betekent de energietransitie?
 • Duurzaamheid als integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling
 • Duurzaamheidsvormen: hergebruik, recycling, levensduur, LCA, cradle to cradle, ecologische en fossiele voetafdruk en duurzaam onderhoud
 • Hoe maak je keuzes die voldoen aan de definitie van duurzaamheid?
 • Welke mogelijkheden biedt het bestemmingsplan en de omgevingsverordening voor provincies om duurzaamheidseisen te realiseren?
 • Op welke andere wijzen kun je de energietransitie verankeren in de gemeentelijke wet- en regelgeving?
 • Wettelijk kader rondom Duurzame Gebiedsontwikkeling: Omgevingswet, Bouw besluit, Europese regelgevingen

Michel Simons, Hoofddocent opleiding Duurzame Gebiedsontwikkeling & Eigenaar, Sturing Projecten.
Wanda Blommensteijn, Jurist / senior adviseur omgevingsrecht, BRO.


Dag 2 - Interactieve online bijeenkomst

Ruimte voor Klimaatadaptatie en de Energietransitie

De klimaatverandering heeft grote risico’s op de economie, gezondheid en veiligheid. Om hier antwoorden op te geven moet CO2-uitstoot worden teruggedrongen door bijvoorbeeld duurzame energiebronnen. Ook moet de leefomgeving klimaatadaptief worden ingericht. Beide opgaven hebben grote ruimtelijke en maatschappelijke impact die zorgvuldig moet worden vormgegeven. Deze dag leer je welke mogelijkheden je hebt om de ruimte klimaatadaptief te (her)inrichten en hoe je de energietransitie vormgeeft.

 • Introductie klimaatadaptatie
 • Voldoende groen en ruimte voor wateropslag: effectieve maatregelen
 • Publieke en private verantwoordelijkheden (governance
 • Hoe bewoners te betrekken bij wateroverlast
 • Wat zijn kansrijke adaptatie strategieën?

Caroline van der Kooi, Adviseur Energietransitie en Gebiedsontwikkeling

De energietransitie is onlosmakelijk verbonden met gebiedsontwikkeling. Het tweede dagdeel gaat in op de integratie van de energietransitie binnen duurzame gebiedsontwikkeling.

 • Ontwikkelingen duurzame energie
 • Op welke wijze moeten gebieden ontwikkeld worden als de energietransitie een plaats krijgt?
 • Ruimte voor duurzame energievoorzieningen: windmolens, zonneparken, etc.
 • De impact van verschillende energiebronnen op gebiedsontwikkeling
 • Inzicht in de cijfers vanuit Klimaatakkoord; hoe groot is de opgave die op ons af komt.
 • Ontwikkelingen aardgasvrij bouwen: technieken, woningeisen en financiële mogelijkheden
 • Van energiezuinige woningen naar energie producerende woonwijken

Michel Simons, Eigenaar, Sturing Projecten


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 3

Bereikbaarheid, mobiliteit en procesaanpak aardgasvrij

Bereikbaarheid en mobiliteit 

Door aan de start van een gebiedsontwikkeling na te denken over mobiliteitsvormen die passen bij het gebied en de doelgroep, creëer je kansen om de waarde van een gebied te verhogen. Maar hoe geef je handen en voeten aan bereikbaarheid en mobiliteit in gebiedsontwikkeling? Dat leer je tijdens dit onderdeel.

 • Hoe laten mobiliteit op slimme en schone wijze in de ruimte passen?
 • Anders kijken naar bereikbaarheid: hoe benut je wegen en ruimte slim?
 • Verschillende verkeersstromen beter op elkaar laten aansluiten
 • Trends en ontwikkelingen in mobiliteit: deelconcepten, slimme digitale netwerken, multimodale hubs en mobility as a service

Berry de Jong, Procesmanager voor de thema’s Mobiliteit en Energietransitie, Metropoolregio Eindhoven

 

Aardgasvrije wijken

 

In Nederland staan we voor de belangrijke opgave om wijken aardgasvrij te maken. Met als doel dat uiterlijk in 2050 aardgas uit de gebouwde omgeving verdwijnt. Veel gemeenten hebben inmiddels een TransitieVisieWarmte (TVW) opgesteld. De volgende stap is een wijkgerichte aanpak om de warmtetransitie concreet te maken. Dit wordt uitgewerkt in Wijkuitvoeringsplannen (WUP). In dit onderdeel krijg je inzicht in een procesaanpak voor aardgasvrij maken van wijken. Van strategie naar realisatie. Het aardgasvrij maken van wijken is een belangrijke aanleiding om koppelingen te zoeken met andere wijkopgaven. Van vergroening tot vastgoedtransformatie. Mede aan de hand van praktijkcases geven we inzicht in de procesaanpak en succesfactoren.

Martijn van Lier, Adviseur warmtetransitie, Over Morgen
Ruben Visser, Adviseur duurzame gebiedsontwikkeling, Over Morgen


Dag 4

Circulaire gebiedsontwikkeling

In Nederland is er groeiende aandacht naar circulariteit. Er zijn verschillende invalshoeken om naar circulariteit en duurzame gebiedsontwikkeling te kijken. Belangrijk is om te bepalen wat je wilt bereiken op welk niveau. Hoe zorg je ervoor dat circulariteit concreet wordt en onderdeel van het uitvoeringsproces? Tijdens deze dag dagen we je uit om circulaire projecten van de grond te krijgen. Je leert hoe je de principes van de circulaire economie toepast op duurzame gebiedsontwikkeling.

 • Circulaire ambities vertalen naar concrete doelstellingen, businessmodellen en samenwerkingsvormen: waar begin je?
 • Circulair bouwen: Hoe meet je circulariteit?
 • Herontwikkeling en hergebruik van gebouwen stimuleren
 • Welke financiële aspecten komen kijken bij circulaire gebiedsontwikkeling?

 

 • Mogelijkheden circulariteit: circulaire gebiedskringloopsystemen
 • Wat zijn innovaties en hoe vertalen we deze naar gebiedsontwikkeling?
 • Nieuwe samenwerkingsallianties stimuleren
 • Wat komt er kijken bij hergebruik en hoe bepaal je de kaders?
 • Hoe kan de materiaalketen zoveel mogelijk gesloten worden?
 • Lange termijn denken in duurzaamheid: vervangen of onderhouden?

Claudia Swart, Senior Projectmanager Gebiedsontwikkeling, Sweco
Pedro Mol, Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid

 


Dag 5

Participatie, samenwerking en excursie

In de praktijk zijn veel stakeholders betrokken bij duurzame gebiedsontwikkelingstrajecten en moet er een goede balans worden gevonden tussen tegengestelde belangen. Een project kan enkel slagen wanneer de belanghebbende partijen mee in het project willen stappen. Deze ochtend geeft je inzicht in de verschillende rollen waarmee je te maken hebt/krijgt binnen duurzame gebiedsontwikkeling. We bespreken de samenwerkingen tussen de verschillende stakeholders, analyseren problemen die je kunt tegenkomen en creëren inzichten in hoe je samenwerkingen versoepelt.

 • Inzicht in de verschillende deeldisciplines: projectmanagement, stedenbouw/landschap, bestemmingsplannen, vergunningverlening, handhaving, etc.
 • Omgaan met tegenstand van stakeholders
 • Het binden van partners op verschillende niveaus
 • Draagvlak vergroten: hoe doe je dat nu goed? Methoden en technieken
 • De rol van de initiatiefnemer: hoe maak je van de burger(s) goede initiatiefnemers? En hoe ga je daarmee om?

Michel Simons, Eigenaar, Sturing Projecten

 

Excursie

Excursie naar de Koepelgevangenis in Haarlem

De Koepel en de gebouwen eromheen worden duurzaam herontwikkeld. Deze voormalige strafgevangenis wordt grootschalig verbouwd en moet o.a. ruimte gaan bieden aan een University of Applied Sciences met 500 studenten, een innovatiecentrum, een bioscoop, horecagelegenheden en een museum. Ook worden er 350 studentenwoningen en 100 sociale huurwoningen gerealiseerd. Je wordt meegenomen in verschillende stadia van het project. Tegenslagen in vergunningen, gemeentelijke en politieke bemoeienis en COVID-19. Ook het ophalen van eigen vermogen, problemen rond de bouw en het rondkrijgen van de huurovereenkomsten worden besproken. Uiteraard gaat dit gepaard met een rondleiding op het terrein en door de koepel.

Paul van Joolingen, zelfstandig procesmanager en beherend vennoot van het Koepelproject
Ynte Bakhuizen, kwartiermaker Koepelproject

Docenten:

Michel Simons

Hoofddocent opleiding Duurzame Gebiedsontwikkeling & Eigenaar, Sturing Projecten. Michel is actief in gebiedsontwikkeling sinds 2000. Hij richt zich op het snijvlak van projectaansturing en als regisseur. Michel heeft veel ervaring met complexe projecten waaronder: de ontwikkeling en realisatie van woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, maatschappelijke en recreatieve voorzieningen. Hij is actief voor verschillende overheden,betrokken bij de RES MRDH en ook actief voor een ontwikkelaar bij de realisatie van windenergie.

 

 

 

Wanda Blommensteijn

Jurist / senior adviseur omgevingsrecht, BRO. Wanda is juridisch adviseur in ruimtelijke ordening met brede ervaring in het maken van bestemmingsplannen en aanverwante producten en richt zich op complexe ro-trajecten en advisering voor grote steden en hogere overheden.

 

 

 

 

Claudia Zwart

Senior Projectmanager Gebiedsontwikkeling, Sweco

Claudia en Janneke werken binnen Sweco aan de inhoudelijke inbreng bij en de begeleiding van integrale gebiedsontwikkelingsprojecten. Daarnaast focussen zij zich op circulariteit om zo al op gebiedsniveau een bijdrage te leveren aan een Circulaire Economie. Zij ontwikkelen daarin programma's voor verschillende opdrachtgevers.

 

 

 

Berry de Jong

Berry werkt als Procesmanager Mobiliteit en Energietransitie bij de Metropoolregio Eindhoven. Daarvoor was hij projectleider en beleidsadviseur bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, een adviesbureau, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam. Hij heeft een brede ervaring met het opstellen van mobiliteitsplannen en het uitvoeren van vaak vernieuwende projecten op het gebied van o.a. slimme mobiliteit, fiets, verkeersveiligheid, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement.

 

 

 

Pedro Mol

Pedro is Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid, Sweco. Pedro werkt samen met zijn collega Claudia binnen Sweco aan de inhoudelijke inbreng bij en de begeleiding van integrale gebiedsontwikkelingsprojecten. Daarnaast focussen zij zich op circulariteit om zo al op gebiedsniveau een bijdrage te leveren aan een Circulaire Economie. Zij ontwikkelen daarin programma’s voor verschillende opdrachtgevers.

 

 

 

  

Hendry Klooster

Directeur, Enerless. 

Enerless adviseert en realiseert in energie besparen en opwekken op bedrijventerreinen, in bedrijfspanden en in woningen. De kracht van de Enerless ligt in het verbinden; van buren in de straat, tot ondernemers op een bedrijventerrein, gemeenten in de regio. Als er wordt samengewerkt: kan er meer resultaat worden geboekt in energie besparen en opwekken; dragen we bij aan het grotere doel van milieuverbetering en kunnen we ook nog eens meer kosten efficiënt werken.

 

 

Boyd Bartels

Projectleider, Andova en Projectleider Wergeversaanpak, De Verkeersonderneming 

 

 

 

 

 

Caroline van der Kooi

Caroline heeft expertise opgebouwd op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, planologie, complexe grootstedelijke problematiek, bestuurskunde, (milieu-)politiek, vastgoedontwikkeling, en project- en procesmanagement. Haar ambitie is om complexe ruimtelijke vraagtukken te doorgronden, behapbaar te maken en integraal aan te pakken; om zo op de lange termijn bij te dragen aan een duurzame en klimaatbestendige wereld. Als Assistent Professor bij Universiteit Utrecht heeft zij verschillende artikelen en een onderzoeksvoorstel geschreven gerelateerd aan de integratie van klimaatadaptatie in stedelijk beleid.

 

 

 

Martijn van Lier

Adviseur warmtetransitie, Over Morgen. Martijn heeft brede ervaring en expertise in energievraagstukken. Hij houdt zich bezig met warmteplannen voor het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Hij heeft diversie transitievisies warmte en wijkuitvoeringsplannen voor aardgasvrije wijken opgesteld.

 

 

 

 

 

Ruben Visser

Adviseur duurzame gebiedsontwikkeling, Over Morgen. Ruben werkt aan duurzame gebieden en wijken. Vanuit een brede ervaringen in gebiedsontwikkeling integreert hij duurzaamheidsambities in gebiedsaanpakken, waaronder ook wijkaanaanpakken.

 

 

Algemene informatie 

Data 

Voorjaar 2022

Locatie

Nader te bepalen

 

Je investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Voor wie bestemd?

Omgevingsmanagers, gebiedsregisseurs, planologen, stedenbouwkundig ontwerpers, toezichthouders, strategisch adviseurs, projectleiders ruimtelijke ordening/gebiedsontwikkeling, beleidsmedewerkers ruimte, duurzaamheid, mobiliteit, water, groen, economische ontwikkeling en gebiedscoördinatoren Bij: Gemeenten, waterschappen, provincies, rijk, (woning)corporaties, adviesbureaus, vastgoedontwikkelaars en aannemers.

smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Duurzame Gebiedsontwikkeling online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Je investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Duurzame Gebiedsontwikkeling inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Duurzame Gebiedsontwikkeling start op Voorjaar 2022 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: Voorjaar 2022
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Relevant aanbod

4 Okt

Opleiding Verduurzamen van Vastgoed

Met deze 4-daagse opleiding Verduurzamen van Vastgoed leer je intensief en praktisch aan de slag te gaan met vraagstukken en cases om de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw aardgasvrij en CO2-neutraal te maken. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht Cs

Alle events