Het Nationaal Warmte Congres

25 november 2021 | Ahoy Rotterdam

14e editie

Een integrale benadering; de sleutel tot succes

Wat kijken we er naar uit om elkaar weer live te ontmoeten in het najaar! De warmtetransitie heeft niet stil gestaan het afgelopen jaar, maar er is behoefte aan kennisuitwisseling en netwerken. Er zijn cruciale besluiten die genomen moeten worden. De samenstelling van het nieuwe kabinet zal voor een deel bepalend zijn voor de wijze en de snelheid waarmee de transitie verder ingevuld gaat worden. Maar ondertussen kunnen we als sector zeker voorsorteren. Daarom brengen we alle stakeholders weer samen om met elkaar in gesprek te gaan en te werken aan concrete oplossingen. Wat hebben we nodig? Wat moet er gebeuren? En als de transitie nog niet optimaal verloopt, hoe komen we dan wél verder?

Het Nationaal Warmte Congres is hét platform waar alle stakeholders uit de warmtesector bij elkaar komen. Mis het niet!

Bekijk het programma ✔ Direct aanmelden


De eerste sprekers zijn bekend!
Berend Potjer
Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
Jeanette Baljeu
Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
Esther Pijs
Directeur Warmte en Ondergrond, Ministerie van EZK
Ferdi Licher
Directeur Bouwen en Energie, Ministerie van BZK

Official hostsThema's die o.a. aan bod komen

 • Een integrale benadering als motor voor de warmtetransitie
 • Welke bronnen zijn beschikbaar en hoe duurzaam zijn ze? Nu en in de toekomst
 • De impact van de warmtetransitie op ons elektriciteitssysteem. Hoe creëren we een toekomstbestendig, efficiënt systeem?
 • Hoe optimaliseren we de infrastructuur?
 • Stedelijk versus landelijk gebied; verschillende opgaven en oplossingen
 • De eindgebruiker is een belangrijke stakeholder in de transitie. Welke initiatieven spelen een belangrijke rol? Zowel lokaal als regionaal
 • Inpassing in de publieke ruimte; hoe creëer je ruimte voor duurzame warmte in de gebiedsontwikkeling?
 • Een kostenefficiënte warmtetransitie; wat is daar voor nodig?
 • Governance in de warmtetransitie. Welke rol kun en mag je nemen als gemeente? En wat kunnen andere stakeholders betekenen?
 • Van RES naar Transitievisie Warmte naar Wijkuitvoeringsplannen. Hoe gaat dat in de praktijk?

Bekijk het programma


Raad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector.
De volgende adviesraadleden zijn hier onder andere bij betrokken:

 • Arien van der Maas, Senior Beleidsadviseur Warmtetransitie, Provincie Zuid-Holland
 • Tim Mooiman, Adviseur Energietransitie, Expertisecentrum Warmte/RVO
 • Jannis van Zanten, Projectmanager Business Unit Heat, Vattenfall
 • Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Vattenfall
 • Manja Thiry, Managing Director Heat, Eneco
 • Sonja van Vooren, Directeur, EnTra Management
 • Wouter Aarts, Manager Marketing en Productmanagement, Ennatuurlijk
 • Eveline van der Hek, Strategic Advisor Corporate Communications, Gasunie
 • Brenda Schoumans, Businessontwikkelaar, Firan
 • Daniel Awater, Strategisch Business Developer, Enpuls
 • Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
 • Hans Otten, Market Director, Fakton Energy
 • Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken
 • Kees van Daalen, Commercieel Manager, Gebr. Van der Steen Bedrijven
 • Henry Staal, Teamleider Energietransitie, Balance
 • Rard Rijcken, Directeur, Eteck
 • Rik Koppelaar, Directeur, Greenvis/De WarmteTransitieMakers

25 november 2021

Ahoy Rotterdam

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden we je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
09.00 uur
Ontvangst en registratie
09.30 uur

OPENING
Donatello zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen je niet te aarzelen om je visie en mening naar voren te brengen en je vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we het ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.
Door de dagvoorzitter Donatello Piras
09.45 uur


WELKOM DOOR OFFICIAL HOST

Provincie Zuid-Holland is dit jaar official host van het Nationaal Warmte Congres. In deze provincie zien we voorbeelden van alle verschillende uitdagingen in de warmtetransitie: gebouwde omgeving in stedelijk, maar ook landelijk gebied, industrie en (glas)tuinbouw. In hun welkomstwoord vertellen zij over het belang van een integrale benadering van de warmtetransitie waarbij de gehele keten betrokken wordt. En hoe we kunnen leren van hun ervaringen met warmteprojecten die gerealiseerd worden in de provincie.

Berend Potjer, Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
Jeanette Baljeu, Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
10.05 uur

EXPERT INSIGHT
De toekomst van de warmtetransitie
 • Waar liggen de kansen en uitdagingen?
 • Het één kan niet zonder het ander; de integrale warmteketen
 • Een sterke samenwerking; succesfactor voor de transitie
Koen Bogers, CEO / Voorzitter Raad van Bestuur, Stedin

10.25 uur
WHAT'S GOING ON IN FINANCE?
Een belangrijk vraagstuk in de warmtetransitie is de financiering. We gaan daarom met een aantal vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders in gesprek om hun visie te horen over de (on)mogelijkheden om de warmtetransitie te financieren. O.a. aan tafel:

Maartje Brans, Bestuurder, Nationaal Warmtefonds
Mark Sanders, Hoogleraar, Universiteit van Maastricht
Pauline Bieringa, CEO, Triodos Bank
Laetitia Ouillet, Programmamanager NEvG Schiedam
Koen Bogers, CEO/Voorzitter Raad van Bestuur, Stedin


11.00 uur
Koffie- en theepauze

11.45 uur

PARALLELLE PLENAIRE SPEECHES

Je kunt een keuze maken uit twee plenaire speeches

Bekijk de speeches

A. WarmtelinQ; warmte voor Zuid-Holland

Guido Custers, Directeur, WarmtelinQ


B. Waterstof als onderdeel van de warmtetransitie
 • Een presentatie van de resultaten van een systeemstudie naar het volledige energiesysteem door Sweco
 • Focus op de (financiële) kansen en uitdagingen voor de warmtetransitie binnen het totale systeem
 • Waarom waterstof hier een belangrijke rol in zal gaan spelen en hoe we ons daar nu al op kunnen voorbereiden

Bert van Renselaar, Business Director Energietransitie, Sweco


10 minuten zaalwissel

12.00 uur

PRAKTIJK LABS

Tijdens deze workshops maken we het concreet. Je ziet en hoort voorbeelden van projecten en samenwerkingen die succesvol zijn. Tegelijkertijd vertellen zij ook tegen welke uitdagingen zij aangelopen zijn.

Bekijk de workshops

A. De zin en onzin van het gemeentelijk warmtebedrijf
Bram Brouwer, Managing Director, Berenschot

B. Het ecosysteem van de warmtetransitie – op zoek naar synchroniciteit

Wanneer verschillende partijen in een ecosysteem hetzelfde doel voor ogen hebben worden er gemeenschappelijke waarden gecreëerd. De warmtetransitie is een ecosysteem, waar gemeenten, de provincie, het rijk, waterschappen, en andere belangrijke partijen onderdeel van uitmaken’. De provincie heeft het Expertiseteam Warmte in het leven geroepen; het ETW verbindt partijen die deels met eigen belangen maar bovenal met maatschappelijke aspiratie de schouders zetten onder de warmtetransitie. De neuzen staan dezelfde kant op, maar hoe zorgen we ervoor dat iedere partij zonder terughoudendheid, werkend vanuit haar eigen aspiraties, tegelijkertijd ook het gemeenschappelijke doel dient? Wanneer dit plaatsvindt binnen een ecosysteem is er sprake van synchroniciteit. We gaan tijdens dit praktijklab in een half uur interactief de synchroniciteit in de warmtetransitie onderzoeken met de aanwezigen.

Marcel Heskes, Coördinator Expertiseteam Warmte, Provincie Noord-Brabant
Martine Verweij, Green Bridges en Programmaleider, MVI-Energie


C. De juridische kansen en grenzen van geothermie

Aardwarmte is populair en kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. De opsporing en winning van aardwarmte is ingebed in een bouwwerk van specifieke wet- en regelgeving. Die wet- en regelgeving biedt kansen maar stelt ook grenzen aan aardwarmteprojecten. In dit praktijklab hoor je hoe hiermee rekening te houden.

Iman Brinkman, Advocaat Partner, Pels Rijcken


D. Wijkuitvoeringsplan: 7 lessen uit de praktijk

Het wijkuitvoeringsplan (WUP) beschrijft de aanpak om een wijk aardgasvrij te gaan verwarmen. De gemeente, inwoners en lokale partijen kiezen in samenspraak een alternatieve warmtevoorziening. Het traject daarnaartoe vraagt om maatwerk, want elke wijk is anders. Met onze 7 geleerde lessen uit de praktijk ga jij voorbereid aan de slag.

Simon Schoonen, Business Development Consultant, De WarmteTransitieMakers


E. Aansluiten van bestaande bouw op een warmtenet

Het Expertise Centrum Warmte laat zien wat er bij aansluiten van bestaande bouw komt kijken:

 • Aansluitmethoden
 • Bandbreedte van kosten, en wat bepaalt de kosten
 • Enkele juridische aspecten
 • Stand van zaken en ervaringen uit de SAH regeling
 • Praktijkvoorbeelden aansluiten bestaande bouw

Peter van Vugt, Senior Adviseur, Expert Warmtetechniek, RVO


12.45 uur

Lunchpauze
Tijdens de lunchpauze nodigen wij u van harte uit om mee te gaan met onze Innovatie Tour. Wij nemen je mee langs startende, vernieuwende initiatieven die met hun innovaties de warmtetransitie gaan versnellen. Hoor in 15 minuten tijdens korte pitches hun visies.

13.45 uur

PARALLELLE PLENAIRE SPEECHES

Je kunt een keuze maken uit twee plenaire speeches

10 minuten zaalwissel

14.15 uur

KENNISTAFELS
Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende thema's waaruit je kunt kiezen. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken.
 • 14.15 – 14.45: Ronde 1
 • 14.50 – 15.20: Ronde 2
Bekijk de kennistafels

1. De rol van de provincie in de warmtetransitie
 • Hoe kan de provincie faciliteren en ondersteunen?
 • Schaalvergroting met de regio
 • De integrale warmteketen
 • De strategische visie tot 2050
Ronald Prins, Programmamanager Energietransitie Gebouwde Omgeving, Provincie Zuid-Holland
2. Optimale inpassing van geothermie
 • De potentie van (hoge- en lage-temperatuur) aardwarmte
 • Veilig versnellen
 • De interactie tussen aardwarmte en warmtenetten

Spreker namens EBN


3. Hybride verwarming; doordacht en duurzaam
 • Isolatie en energie besparen
 • Stimulering in plaats van beperking
 • Het belang van innovatie

4. Rotterdam Reyeroord aardgasvrij in voorbereiding – Businesscases en participatie? Reken maar!
Peter Kleinheerenbrink, Commercieel Manager Warmte, Vattenfall
Jacco Kwakman, Programmamanager Aardgasvrij Reyeroord, Gemeente Rotterdam
5. Draagvlak in de warmtetransitie
  Hoe zorg je dat de transitie maatschappelijk gedragen wordt?
 • De stille meerderheid
 • Lessen uit de praktijk

6. De rol van de gemeente
 • Regie op participatie
 • Een integrale aanpak en koppelkansen
 • Kennisuitwisseling

7. Duurzame warmte met hulp
 • Succesvolle samenwerking met provincie en gemeente
 • Niet de kosten, wel de baten voor de bewoner
 • Het dilemma voor de woningcorporatie

8. Aquathermie als duurzame bron voor Muiderberg
 • Efficiënt en betaalbaar
 • Coöperatief warmtenet, voor en door bewoners
 • Slimme aanleg

9. De juiste afweging in warmtekeuzes
 • Hoe maak je de juiste keuze?
 • Haalbaar en betaalbaar
 • Duurzaamheid en leveringszekerheid
 • Het Afwegingskader Warmtekeuze
Gijsbert Korevaar, Assistant Professor on Industrial Symbiosis, TU Delft en Professor Energy Transition and Circular Economy, Hogeschool Rotterdam
10. Het lage temperatuur warmtenet
 • Slimme warmtenetten op basis van real time data
 • Zonnewarmte als duurzame bron
 • Een duurzame wijkoplossing voor de bestaande bouw

11. Bewonersinitiatieven in de warmtetransitie
 • Wat kunnen lokale initiatieven bijdragen?
 • Lokale ambassadeurs
 • Het belang van een structurele gemeentelijke visie
Jan Zuilhof, Kennismanager Bewoners en Warmte, HIER
12. Haalbaarheid en betaalbaarheid van de warmtetransitie
 • Welke rol speel je als gemeente?
 • Het vertrouwen van de burger
 • Maatwerk bij realisatie

13. Meent aardgasvrij; een initiatief vanuit de wijk
 • All-electric op blokniveau
 • Het arrangementenmodel als essentieel instrument
 • Een netwerkstructuur met gemeentelijke regie
Bas de Jong, Projectleider, Meent Aardgasvrij
14. De biomassacentrale; duurzaam en CO2 besparend
 • Hoe biomassa duurzaam kan zijn
 • Duurzaam snoeihout van dichtbij

15. Stapsgewijs naar een lokaal en regionaal warmtenet met een modulaire aanpak
 • Wat zijn de voordelen van modulaire warmtesystemen voor gemeenten en woningcorporaties?
 • Wat zijn de (on)mogelijkheden voor een modulaire aanpak in de bestaande bouw, renovatieprojecten en nieuwbouw? Wat zijn de aandachtspunten in de ontwikkel-, realisatie- en exploitatiefase?
 • Wat zijn de goede voorbeelden uit de praktijk?
 • Welke tools zijn er voor gemeenten, woningcorporaties en hun samenwerkingspartners om aan de slag te gaan met een modulaire aanpak?
Detlef Meijer, Business Manager, Firan
16. Warmte-opslag en piekvoorziening
 • Opslag is de missing link
 • Een intelligent energieopslagsysteem op gebiedsniveau
 • 100% duurzame warmte en koude
Spreker namens Ecovat Warmteprojectontwikkelaars
17. Fysieke ruimte voor warmte
 • Omgevingsbeleid van de provincie
 • Elektrificeren van warmte
 • Bovengronds én ondergronds
 • Visie voor de Nederlandse aanpak

18. De Regionale Structuur Warmte (RSW); hoe maken we het concreet?
 • De kracht van de regio
 • Hoe zet je regionale warmtebronnen in?
 • Schaalgrootte, snelheid en efficiëntie door slimme samenwerking

19. Pendrecht-Zuid (Rotterdam) stapte over van gas op warmte – Praktijkervaringen en lessons learned
Laurien Smies, Business Manager District Heating Nnetworks Rotterdam/Leiden, Vattenfall
Caroline Kroes, Programmamanager Duurzaamheid, Woonstad Rotterdam
20. Zonthermie Dorkwerd: Verwarming van Groningse woningen met zonnewarmte
 • Project Dorkwerd (Groningen): Duurzame verwarming van 2.500 woningen d.m.v. zonthermie en warmtenet
 • Belangrijkste factoren voor een succesvolle businesscase
 • Kansen en ontwikkelingen op gebied van Concentrated Solar Thermal (CST)
Pieter van Dijk, Adviseur Duurzame Energieopwekking, Sweco
Jelmer Pijlman, Co-founder en Directeur, Solarfields

15.20 uur

Koffiepauze
15.50 uur
EXPERT INSIGHT
Durf, daadkracht en dialoog maken de warmtetransitie.
Eneco legt een grote ambitie neer om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Het is tijd voor concrete stappen. Manja Thiry neemt u mee in de plannen en brengt voorbeelden van vallen en opstaan uit de praktijk die gaan helpen deze ambitie waar te maken. Hoe Eneco samen met andere partijen en overheid durf en daadkracht moet laten zien. En waarom de dialoog met elkaar en met bewoners de sleutel tot succes is.
Manja Thiry, Directeur Warmte, Eneco

16.10 uur

UITREIKING AWARD WARMTETRANSITIEMAKER 2021

De WarmteTransitieMakers zetten zich in om duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken. Om nú de snelheid in de warmtetransitie te brengen, zijn koplopers in de transitie nodig. Tijdens het congres willen we de mensen die voorop lopen in de transitie bedanken en in het zonnetje te zetten. We reiken de award voor de WarmteTransitieMaker 2021 uit aan die persoon die aantoonbaar het verschil maakt. Uit een samengestelde shortlist van drie nominaties zal het publiek de WarmteTransitieMaker van 2021 kiezen.


16.30 uur

KEYNOTE INTERVIEW
De weg naar aardgasvrij in Nederland
 • Maatschappelijk efficiënte keuzes
 • Eerst ervaren, dan versnellen
 • Draagvlak door duidelijkheid
Esther Pijs, Directeur Warmte en Ondergrond, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ferdi Licher, Directeur Bouwen en Energie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

16.55 uur

EXPERT INSIGHT
De kwaliteit van energie
 • Hoe gebruik je warmte optimaal?
 • Een kostenefficiënte warmteoplossing
 • Hoe maak je de juiste afwegingen?
Gijsbert Korevaar, Assistant Professor on Industrial Symbiosis, TU Delft en Professor Energy Transition and Circular Economy, Hogeschool Rotterdam

17.15 uur

Afsluiting en netwerkborrel

Wij nodigen je van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten met oude bekenden en nieuwe relaties. Zo reis je na de spits weer naar huis. Wij zorgen uiteraard voor een 'warme' snack!

Berend Potjer
Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
Jeanette Baljeu
Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
Esther Pijs
Directeur Warmte en Ondergrond, Ministerie van EZK
Ferdi Licher
Directeur Bouwen en Energie, Ministerie van BZK

Manja Thiry
Directeur Warmte, Eneco
Maartje Brans
Bestuurder, Nationaal Warmtefonds
Koen Bogers
CEO / Voorzitter Raad van Bestuur, Stedin
Laetitia Ouillet
Programmamanager NEvG Schiedam

Mark Sanders
Hoogleraar, Universiteit van Maastricht

Datum & locatie

25 november 2021

Ahoy Rotterdam Convention Centre
Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam
Routebeschrijving


Je investering

   
Overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties € 399,-
Energiecoöperaties en studenten* € 49,-
Overige organisaties € 799,-

Deze prijzen zijn excl. BTW en incl. koffie, thee, lunch en borrel na het congres.
* Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet

Direct aanmelden


Ontmoet elkaar veilig

Bij onze ruime locatie in de Ahoy kun je op een veilige manier kennis opdoen en collega’s ontmoeten. Het Nationaal Warmte Congres zal uiteraard plaatsvinden volgens de richtlijnen van het RIVM zodat we op een veilige manier bij elkaar kunnen komen. Om deel te nemen heb je een coronatoegangsbewijs nodig. Een coronatoegangsbewijs kan een vaccinatiebewijs, negatieve toegangstest of een herstelbewijs (van maximaal 6 maanden oud) zijn. Deze maak je gemakkelijk aan in de Corona Check App. Voor meer informatie over het coronatoegangsbewijs verwijzen wij naar de website van Rijksoverheid.

Bestemd voor:

Het Nationaal Warmte Congres 2021 is ontwikkeld voor iedereen die bij wil dragen aan de warmtetransitie. Veelal werkzaam bij:

 • Rijk, provincies, gemeenten
 • Warmtebedrijven
 • Energiebedrijven
 • Woningcorporaties
 • Energiecoöperaties
 • Industrie
 • MKB
 • Projectontwikkelaars
 • Afvalverwerkers
 • (glas)tuinbouwbedrijven
 • Netbeheerders
 • Installatiebedrijven
 • Technologie bedrijven
 • Natuur- en milieuorganisaties
 • Omgevingsdiensten
 • Financiële instellingen
 • Bouw- en vastgoedbedrijven
 • VvE's
 • Kennisinstellingen
 • Advocatenkantoren
 • Adviesbureaus

Congres advies?

Neem contact op met onze adviseur:
📧 Tonnie van Zanten
T: 040 - 297 27 80


Inhoudelijke vragen of partnership?

📧 Bianca Bendriss
Vertical Expert Duurzaamheid

📧 Luc Giesen
Strategic Partnership Manager


Official hosts

 

Partners:


Partner worden van het Nationaal Warmte Congres?

Draagt jouw organisatie bij aan de warmtesector in Nederland? Word dan partner van Het Nationaal Warmte Congres en laat de sector kennismaken met je visie en expertise en ontmoet je potentiële klanten. Je kunt bijvoorbeeld een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier jouw organisatie profileren.

De voordelen van een partnership:

 • Profileer je organisatie of dienst aan de bezoekers middels een inhoudelijke bijdrage
 • Toegangsbeleid; hoog percentage directe doelgroep door nieuw prijsstelling
 • Je lift mee op vele marketingacties (brochure, emailings, social media, vakbladen e.d.)
 • Gegarandeerde contacten door matchmaking of een exclusieve vip-meeting
 • Hoeveel contacten leg je normaal op 1 dag?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met:

Luc Giesen
Strategic Partnership Manager
+31 (0)6 22 136 100

Mediakit PartnersBeste partner van het Nationaal Warmte Congres 2021,

Wij brengen het congres volop onder de aandacht via diverse mediakanalen. Op deze pagina vind je allerlei teksten en beeldmateriaal die je kunt gebruiken om ook jullie netwerk enthousiast te maken!
Mocht je nog iets missen of vragen hebben over de marketing, neem dan contact op met Inger de Grefte, de online marketeer van het congres.

Nationaal Warmte Congres | 25 november 2021

De warmtetransitie heeft niet stil gestaan het afgelopen jaar, maar er is behoefte aan kennisuitwisseling en netwerken. Er zijn cruciale besluiten die genomen moeten worden. De samenstelling van het nieuwe kabinet zal voor een deel bepalend zijn voor de wijze en de snelheid waarmee de transitie verder ingevuld gaat worden. Maar ondertussen kunnen we als sector zeker voorsorteren. Daarom brengen we alle stakeholders samen om met elkaar in gesprek te gaan en te werken aan concrete oplossingen. Wat hebben we nodig? Wat moet er gebeuren? En als de transitie nog niet optimaal verloopt, hoe komen we dan wél verder?

Lees snel verder op de website van het Nationaal Warmte Congres en profiteer van de relatiekorting.

Nationaal Warmte Congres | 25 november 2021

De warmtetransitie heeft niet stil gestaan het afgelopen jaar, maar er is behoefte aan kennisuitwisseling en netwerken. Er zijn cruciale besluiten die genomen moeten worden. De samenstelling van het nieuwe kabinet zal voor een deel bepalend zijn voor de wijze en de snelheid waarmee de transitie verder ingevuld gaat worden. Maar ondertussen kunnen we als sector zeker voorsorteren. Daarom brengen we alle stakeholders samen om met elkaar in gesprek te gaan en te werken aan concrete oplossingen. Wat hebben we nodig? Wat moet er gebeuren? En als de transitie nog niet optimaal verloopt, hoe komen we dan wél verder?

Op de website van het Nationaal Warmte Congres vind je meer informatie over het programma en alle sprekers.

Relaties van [bedrijfsnaam] kunnen gebruik maken van een speciaal kortingsaanbod. Je ontvangt 20% korting op de deelnamekosten. Wil je gebruikmaken van deze korting? Schrijf je in via deze link: [ontvangen url toevoegen] of meld je aan via de inschrijfspagina en vul de kortingscode [...] in.
Nationaal Warmte Congres | 25 november 2021

De warmtetransitie heeft niet stil gestaan het afgelopen jaar, maar er is behoefte aan kennisuitwisseling en netwerken. Daarom brengen we alle stakeholders samen om met elkaar in gesprek te gaan en te werken aan concrete oplossingen. Wat hebben we nodig? Wat moet er gebeuren? En als de transitie nog niet optimaal verloopt, hoe komen we dan wél verder?

Op de website van het Nationaal Warmte Congres vind je meer informatie over het programma en alle sprekers.

 • Benieuwd naar de sprekers van het Nationaal #Warmtecongres? Ontmoet ze op 25 november https://bit.ly/2xbnKIl
 • Op 25 november vindt de 14e editie van het Nationaal #Warmtecongres plaats! Ben jij er ook bij? https://bit.ly/2xbnKIl
 • De warmtetransitie: hoe gaan we dat uitvoeren? Dit jaar is het Nationaal #Warmtecongres weer live in Ahoy Rotterdam! https://bit.ly/2xbnKIl

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Luc Giesen

Talkshow Warmte aan Tafel

 

Oktober 2020
Juni 2021

Wie wordt de WarmteTransitieMaker 2021?

De nominaties zijn open! Tot en met 5 november kun jij iemand nomineren die zich dit jaar als koploper heeft ingezet voor de transitie naar een aardgasvrij gebouwde omgeving. Diegene ontvangt tijdens het Nationaal Warmte Congres op 25 november a.s. uit handen van De WarmteTransitieMakers de award voor ‘De WarmteTransitieMaker 2021’. Wie nomineer jij?

De WarmteTransitieMakers zetten zich in om duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken. Samen met gemeenten, bewoners en betrokken organisaties werken ze aan lokale oplossingen, die passen bij een gebouw of buurt. Om nú de snelheid in de warmtetransitie te brengen, zijn koplopers in de transitie nodig. Zij willen dit moment gebruiken om de mensen die voorop lopen in de transitie te bedanken en in het zonnetje te zetten.

Ken jij iemand die in projecten echt het verschil maakt? Een leider die persoonlijk op de bres springt voor de warmtetransitie? Iemand met bijzonder initiatief of een ongekend doorzettingsvermogen? Iemand die in de wijk zijn of haar buurtgenoten meeneemt? Of die juist binnen een gemeente of organisatie werkt en door zijn of haar inzet projecten van de grond heeft gekregen? Iemand die aantoonbaar het verschil maakt?

Draag jouw koploper voor!

Weet jij meteen over wie we het hebben? Draag diegene dan voor (uiterlijk 5 november 2021). Uit de inzendingen maakt de jury een shortlist van drie nominaties bekend. Tijdens het plenaire programma van het Nationaal Warmte Congres op 25 november a.s. kiest het publiek De WarmteTransitieMaker van 2021.

 

Stuur je nominatie in via de mail

Je investering

   
Overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties € 399,-
Energiecoöperaties* € 49,-
Overige organisaties € 799,-

Deze prijzen zijn excl. BTW en incl. koffie, thee, lunch en borrel na het congres.
* Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet.

 

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Het Nationaal Warmte Congres

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Het Nationaal Warmte Congres start op 25 november 2021 in Ahoy Rotterdam!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Congres | 2021-11-25