Het Nationaal Warmte Congres

25 november 2021 | Ahoy Rotterdam

Een integrale benadering; de sleutel tot succes

De warmtetransitie heeft niet stil gestaan het afgelopen jaar, maar er is behoefte aan kennisuitwisseling en netwerken. Er zijn cruciale besluiten die genomen moeten worden. De samenstelling van het nieuwe kabinet zal voor een deel bepalend zijn voor de wijze en de snelheid waarmee de transitie verder ingevuld gaat worden. Maar ondertussen kunnen we als sector zeker voorsorteren. Daarom brengen we alle stakeholders weer samen om met elkaar in gesprek te gaan en te werken aan concrete oplossingen. Wat hebben we nodig? Wat moet er gebeuren? En als de transitie nog niet optimaal verloopt, hoe komen we dan wél verder?

Het Nationaal Warmte Congres is hét platform waar alle stakeholders uit de warmtesector bij elkaar komen.


Deelnemers, sprekers & partners: bedankt!


 

Bekijk alle foto's Digitale Syllabus

Official hosts


Met o.a. deze experts!

Berend Potjer
Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
Abo Rassa
Senior Business Developer, InvestNL
Esther Pijs
Directeur Warmte en Ondergrond, Ministerie van EZK
Ferdi Licher
Directeur Bouwen en Energie, Ministerie van BZK

Mark Sanders
Hoogleraar, Universiteit van Maastricht
Maartje Brans
Bestuurder, Nationaal Warmtefonds
Gijsbert Korevaar
Assistant Professor on Industrial Symbiosis, TU Delft en Professor Energy Transition and Circular Economy, Hogeschool Rotterdam
Herman Exalto
Programma Manager Geo Energie, EBN


De volgende thema's staan centraal

 • Een integrale benadering als motor voor de warmtetransitie
 • Welke bronnen zijn beschikbaar en hoe duurzaam zijn ze? Nu en in de toekomst
 • De impact van de warmtetransitie op ons elektriciteitssysteem. Hoe creëren we een toekomstbestendig, efficiënt systeem?
 • Hoe optimaliseren we de infrastructuur?
 • Stedelijk versus landelijk gebied; verschillende opgaven en oplossingen
 • De eindgebruiker is een belangrijke stakeholder in de transitie. Welke initiatieven spelen een belangrijke rol? Zowel lokaal als regionaal
 • Inpassing in de publieke ruimte; hoe creëer je ruimte voor duurzame warmte in de gebiedsontwikkeling?
 • Een kostenefficiënte warmtetransitie; wat is daar voor nodig?
 • Governance in de warmtetransitie. Welke rol kun en mag je nemen als gemeente? En wat kunnen andere stakeholders betekenen?
 • Van RES naar Transitievisie Warmte naar Wijkuitvoeringsplannen. Hoe gaat dat in de praktijk?

Bekijk het programma


Raad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector.
De volgende adviesraadleden zijn hier onder andere bij betrokken:

 • Arien van der Maas, Senior Beleidsadviseur Warmtetransitie, Provincie Zuid-Holland
 • Tim Mooiman, Adviseur Energietransitie, Expertisecentrum Warmte/RVO
 • Jannis van Zanten, Projectmanager Business Unit Heat, Vattenfall
 • Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Vattenfall
 • Manja Thiry, Managing Director Heat, Eneco
 • Sonja van Vooren, Directeur, EnTra Management
 • Wouter Aarts, Manager Marketing en Productmanagement, Ennatuurlijk
 • Eveline van der Hek, Strategic Advisor Corporate Communications, Gasunie
 • Brenda Schoumans, Businessontwikkelaar, Firan
 • Daniel Awater, Strategisch Business Developer, Enpuls
 • Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
 • Hans Otten, Market Director, Fakton Energy
 • Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken
 • Kees van Daalen, Commercieel Manager, Gebr. Van der Steen Bedrijven
 • Henry Staal, Teamleider Energietransitie, Balance
 • Rard Rijcken, Directeur, Eteck
 • Rik Koppelaar, Directeur, Greenvis/De WarmteTransitieMakers
09.00 uur
Ontvangst en registratie
09.30 uur

OPENING
Donatello zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen je niet te aarzelen om je visie en mening naar voren te brengen en je vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we het ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.
Door de dagvoorzitter Donatello Piras

09.45 uur


WELKOM DOOR OFFICIAL HOST

Provincie Zuid-Holland is dit jaar official host van het Nationaal Warmte Congres. In deze provincie zien we voorbeelden van alle verschillende uitdagingen in de warmtetransitie: gebouwde omgeving in stedelijk, maar ook landelijk gebied, industrie en (glas)tuinbouw. In het welkomstwoord vertelt de gedeputeerde over het belang van een integrale benadering van de warmtetransitie waarbij de gehele keten betrokken wordt. En hoe we kunnen leren van hun ervaringen met warmteprojecten die gerealiseerd worden in de provincie.

Berend Potjer, Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland

09.55 uur

EXPERT INSIGHT
De toekomst van de warmtetransitie
 • Waar liggen de kansen en uitdagingen?
 • Het één kan niet zonder het ander; de integrale warmteketen
 • Een sterke samenwerking; succesfactor voor de transitie
Koen Bogers, CEO / Voorzitter Raad van Bestuur, Stedin

10.15 uur
WHAT'S GOING ON IN FINANCE?
Een belangrijk vraagstuk in de warmtetransitie is de financiering. We gaan daarom met een aantal vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders in gesprek om hun visie te horen over de (on)mogelijkheden om de warmtetransitie te financieren. O.a. aan tafel:

Maartje Brans, Bestuurder, Nationaal Warmtefonds
Mark Sanders, Hoogleraar, Universiteit van Maastricht
Pauline Bieringa, Algemeen Directeur , Triodos Bank Nederland
Laetitia Ouillet, Programmamanager NEvG Schiedam
Koen Bogers, CEO/Voorzitter Raad van Bestuur, Stedin
Abo Rassa, Senior Business Developer, InvestNL
Evert van Holthoon, Market Director Energy, Fakton


10.55 uur

Integrale benadering en samenwerking

Opschalen van de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving kan zeker in warmtedichte regio’s voor een belangrijk deel goed met grootschaligere collectieve warmtesystemen. Die vragen om integrale ontwikkeling van warmtevraag, -bronnen en -netten in één window. Intensieve samenwerking hierin tussen gemeenten, provincie en andere publieke, maatschappelijke en private marktpartijen is hierin onontbeerlijk. Wie kent er überhaupt een voorbeeld van een succesvolle integrale ontwikkeling in transitie zonder samenwerking?

Herman Exalto, Programma Manager Geo Energie, EBN

11.15 uur
Koffie- en theepauze

11.45 uur

PARALLELLE PLENAIRE SPEECHES

Je kunt een keuze maken uit twee plenaire speeches.
Let op: na iedere speeches is een 10 minuten zaalwissel.

Bekijk de speeches

A. Impact maken door te doen
Er wordt veel over de warmtetransitie gesproken. Na het maken van plannen is het nu tijd om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Eteck doet dat al 20 jaar. Duurzame warmte is namelijk niet iets nieuws. Zet lokale en kleinschalige duurzame bronnen in om warmte en koude aan woningen, kantoren, scholen en zorginstellingen te leveren. Of het nu gaat om 100 of 3500 woningen, nieuwbouw of bestaande bouw; met elkaar zoeken we naar de best passende oplossing om morgen al te starten met het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Michiel van den Berg, Algemeen Directeur/CEO, Eteck


B. Waterstof als onderdeel van de warmtetransitie
 • Een presentatie van de resultaten van een systeemstudie naar het volledige energiesysteem door Sweco
 • Focus op de (financiële) kansen en uitdagingen voor de warmtetransitie binnen het totale systeem
 • Waarom waterstof hier een belangrijke rol in zal gaan spelen en hoe we ons daar nu al op kunnen voorbereiden

Bert van Renselaar, Business Director Energietransitie, Sweco
12.15 uur

PRAKTIJK LABS

Tijdens deze workshops maken we het concreet. Je ziet en hoort voorbeelden van projecten en samenwerkingen die succesvol zijn. Tegelijkertijd vertellen zij ook tegen welke uitdagingen zij aangelopen zijn.

Bekijk de workshops

A. De zin en onzin van het gemeentelijk warmtebedrijf

Waar in Rotterdam het afgelopen najaar besloten is te stoppen met het gemeentelijke warmtebedrijf zien we andere gemeenten juist weer starten met gemeentelijke warmtebedrijven. Wat is verstandig handelen in deze tijden? Wat legitimeert de oprichting van een gemeentelijke warmtebedrijf en welke drijfveren en belangen zijn hierin bepalend? Welke risico’s worden (on)bewust genomen? In dit praktijklab gaan we opzoek naar elkaars overtuigingen in een interactieve debatvorm.

Bram Brouwer, Managing Director, Berenschot

B. Het ecosysteem van de warmtetransitie – op zoek naar synchroniciteit

Wanneer verschillende partijen in een ecosysteem hetzelfde doel voor ogen hebben worden er gemeenschappelijke waarden gecreëerd. De warmtetransitie is een ecosysteem, waar gemeenten, de provincie, het rijk, waterschappen, en andere belangrijke partijen onderdeel van uitmaken’. De provincie heeft het Expertiseteam Warmte in het leven geroepen; het ETW verbindt partijen die deels met eigen belangen maar bovenal met maatschappelijke aspiratie de schouders zetten onder de warmtetransitie. De neuzen staan dezelfde kant op, maar hoe zorgen we ervoor dat iedere partij zonder terughoudendheid, werkend vanuit haar eigen aspiraties, tegelijkertijd ook het gemeenschappelijke doel dient? Wanneer dit plaatsvindt binnen een ecosysteem is er sprake van synchroniciteit. We gaan tijdens dit praktijklab in een half uur interactief de synchroniciteit in de warmtetransitie onderzoeken met de aanwezigen.

Marcel Heskes, Coördinator Expertiseteam Warmte, Provincie Noord-Brabant
Martine Verweij, Green Bridges en Programmaleider, MVI-Energie


C. De juridische kansen en grenzen van geothermie

Aardwarmte is populair en kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. De opsporing en winning van aardwarmte is ingebed in een bouwwerk van specifieke wet- en regelgeving. Die wet- en regelgeving biedt kansen maar stelt ook grenzen aan aardwarmteprojecten. In dit praktijklab hoor je hoe hiermee rekening te houden.

Iman Brinkman, Advocaat Partner, Pels Rijcken


D. Wijkuitvoeringsplan: 7 lessen uit de praktijk

Het wijkuitvoeringsplan (WUP) beschrijft de aanpak om een wijk aardgasvrij te gaan verwarmen. De gemeente, inwoners en lokale partijen kiezen in samenspraak een alternatieve warmtevoorziening. Het traject daarnaartoe vraagt om maatwerk, want elke wijk is anders. Met onze 7 geleerde lessen uit de praktijk ga jij voorbereid aan de slag.

Simon Schoonen, Business Development Consultant, De WarmteTransitieMakers


E. Aansluiten van bestaande bouw op een warmtenet

Het Expertise Centrum Warmte laat zien wat er bij aansluiten van bestaande bouw komt kijken:

 • Aansluitmethoden
 • Bandbreedte van kosten, en wat bepaalt de kosten
 • Enkele juridische aspecten
 • Stand van zaken en ervaringen uit de SAH regeling
 • Praktijkvoorbeelden aansluiten bestaande bouw

Peter van Vugt, Senior Adviseur, Expert Warmtetechniek, RVO


F. Samenwerking RES Rotterdam Den Haag, Invest-NL & EBN en Gasunie

Op 1 juli 2020 heeft de RES Rotterdam Den Haag de Regionale Structuur Warmte RES 1.0 opgeleverd. Het RES Rotterdam Den Haag team heeft hierbij nauw samengewerkt met Invest-NL en EBN. Samen met het consortium van Royal HaskoningDHV, Fakton en Gradyent hebben deze in een open, transparant proces een veelvoud aan publieke, maatschappelijke en private partijen intensief betrokken bij de analyse ‘Collectieve warmtevoorziening RES Rotterdam Den Haag, verdieping en verkenning met scenario’s’. Ook hebben ze samen met Gasunie een vergelijking laten maken hiervan door TNO en Deltares met het ‘Onderzoek Integraal Ontwerp Warmtetransport Zuid-Holland’.
Hoe ziet de Regionale Structuur Warmte RES 1.0 er nu uit en hoe ziet het vervolg eruit naar de Regionale Structuur Warmte RES 2.0?

Astrid Madsen, RES Rotterdam Den Haag
Abo Rassa, Senior Business Developer, Invest-NL
Sander de Jong, Business Advisor, EBN
Maarten Bijl, Business Developer, Gasunie
G. Laag-temperatuurnetten en Smart Thermal Grids in de praktijk
 • Hoe kom je tot de keuze van een laagtemperatuurnet? Wanneer zijn andere netwerken een betere optie?
 • Wat is een ‘smart grid’ en is dat iets anders dan een 5de-generatienetwerk? En hoe werkt dat?

Neem deel aan dit Praktijk Lab en kom aan de hand van praktijkvoorbeelden meer te weten over de kracht van lokale warmtenetwerken

Gertjan de Joode, Kennis- en Innovatiemanager, Eteck
H. Hoe kom ik effectief tot een warmtedeal tussen vastgoedeigenaren, gemeente en warmteleverancier?
Geef niet op bij onrendabele top

Aan de hand van praktijkvoorbeelden met woningcorporaties, gemeentelijk vastgoed en energiebedrijven legt Fakton uit hoe je tot bewezen duurzame deals komt. Ongeacht de onrendabele toppen of minder interessante projecten. Het proces hoe een deal tot stand komt, risico’s van stakeholders gemitigeerd zijn en financieringsconstructen met elkaar zijn uitgewerkt komen concreet aan bod. Een leerervaring om warmtenetprojecten vlot te trekken

Wouter van den Wildenberg, Managing Partner, Fakton Energy
Roy Hendriks, Consultant, Fakton Energy
I. De rol en het belang van (Z)LT warmte bij de energietransitie

Deze sessie geeft een beknopt overzicht van de rol en het belang van (Z)LT warmte voor de gebouwde omgeving.

 • We hebben alle duurzame warmtebronnen nodig! Wat kunnen we verwachten van (Z)LT warmte?
 • Welke opties zijn er op basis van (Z)LT warmte?
 • Enkele voorbeelden, onder andere uit het Programma Aardgasvrije Wijken
 • Wat is er nodig op gebouwniveau? Wat is de relatie met Standaard voor woningisolatie?
Sabine Jansen, Senior Beleidsmedewerker Energietransitie, Ministerie van BZK
Jentse Hoekstra, Senior Beleidsmedewerker, Ministerie van EZK
J. De Buurt Bouwdoos - warm wonen, samen ontdekken

Hoe betrek je burgers bij het verduurzamen en aardgasvrij maken van woonwijken?

 • Samen met bewoners ontdekken hoe zij hun huis én wijk kunnen verduurzamen en aardgasvrij kunnen maken in een kant-en-klaar traject met een doorlooptijd van 3 maanden
 • De Buurt Bouwdoos ontzorgt gemeenten in het proces naar een haalbaar, betaalbaar en duurzaam warmtescenario dat ook kan dienen als input voor een wijkuitvoeringsplan
 • Tijdens het Warmtecongres geven we een interactieve workshop waarin we het gamificatie element uitlichten: speel mee en ontdek hoe je met de Buurt Bouwdoos bewoners betrekt
Barry Scholten, Senior Key Accountmanager, Ennatuurlijk

12.45 uur

Lunchpauze
Tijdens de lunchpauze nodigen wij je van harte uit voor onze INNOVATIE TOUR. Je hoort van startende, vernieuwende initiatieven hoe zij met hun innovaties de warmtetransitie gaan versnellen. Hoor in 15 minutens tijdens korte pitches de visies van deze gamechangers.

13.45 uur

PARALLELLE PLENAIRE SPEECHES

Je kunt een keuze maken uit twee plenaire speeches.
Let op: na iedere speeches is een 10 minuten zaalwissel.

Bekijk de speeches

A. WarmtelinQ, restwarmte voor 120.000 huishoudens Zuid-Holland!

De aanleg van WarmtelinQ – het eerste open warmtetransportnet ter wereld - gaat door. Projectdirecteur Guido Custers geeft een toelichting op het project. Met de aanleg van de ondergrondse leiding komt restwarmte van bedrijven uit de Rotterdamse haven beschikbaar voor maximaal 120.000 woningen en andere gebouwen in de provincie Zuid-Holland. Dat levert een CO2-reductie op van zo’n 0,18 megaton per jaar. De aanleg van het WarmtelinQ-project door Gasunie zal naar verwachting in 2025 afgerond zijn. Guido gaat met de zaal in gesprek en heeft ook vragen voor het publiek. Een gesprek over hoe we met behulp van WarmtelinQ de warmtetransitie in Zuid-Holland versnellen.

 • Hoe maken we het beste gebruik van WarmtelinQ?
 • Hoe zorgen we voor verbinding met andere duurzame bronnen?
 • Wie doen er mee en wat is daarvoor nodig?
Guido Custers, Directeur, WarmtelinQ
B. Warmtetransitie managen, hoe doe je dat eigenlijk…?
 • Inzage in wat transitie nu eigenlijk is en wat daarbij komt kijken
 • Handvatten voor hoe je de regie pakt op de energietransitie én je eigen regierol
 • Eén gestructureerde aanpak om projecten (regionaal overstijgend) mee te ontwikkelen

Joost van der Veldt, Managing Consultant Energietransitie, Royal HaskoningDHV14.15 uur

KENNISTAFELS
Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende thema's waaruit je kunt kiezen. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken.
 • 14.15 – 14.45: Ronde 1
 • 14.50 – 15.20: Ronde 2
Bekijk de kennistafels

1. De rol van de provincie in de warmtetransitie
 • Hoe kan de provincie faciliteren en ondersteunen?
 • Schaalvergroting met de regio
 • De integrale warmteketen
 • De strategische visie tot 2050
Marès van den Hark, Ambtelijk Opdrachtgever, Provincie Zuid-Holland
2. Optimale inpassing van geothermie
 • De potentie van (hoge- en lage-temperatuur) aardwarmte
 • Veilig versnellen
 • De interactie tussen aardwarmte en warmtenetten
Eveline Rosendaal, Teamlead Marktontwikkeling, EBN
Annelieke Vis, Adviseur Warmte, Gemeente Rotterdam
3. Vraag- en antwoordsessie over anticiperen op de ‘Warmtewet 2.0’

Dat de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) de Warmtewet gaat vervangen, lijkt een kwestie van tijd. Stakeholders zien de klimaatdoelen van 2030 snel naderen en kunnen niet langer wachten op de Wcw. Hoe anticiperen stakeholders op de Wcw? Wat betekent dit voor aanbestedingen op dit moment? Tijdens deze sessie krijg je alle ruimte om ons je vragen over deze problematiek te stellen. Wij antwoorden en prikkelen het debat met stellingen

Elisa Palm, Advocaat Counsel, Pels Rijcken
Iman Brinkman, Advocaat Partner, Pels Rijcken
4. Pendrecht-Zuid (Rotterdam) stapte over van gas op warmte – Praktijkervaringen en lessons learned

In 2020 en 2021 zijn 500 bestaande woningen van woningcorporatie Woonstad aangesloten op het warmtenet van Vattenfall in Pendrecht-Zuid, Rotterdam. Tijdens renovatiewerkzaamheden maar ook in bewoonde staat. Van hoogbouw tot en met rijtjeswoningen. Wat hebben de partijen geleerd van dit project? Wat ging er goed en wat kon er beter en anders?

Vattenfall en Woonstad gaan met u in gesprek om alle facetten van dit project toe te lichten, vanaf contractering tot de laatste aansluiting, vanuit eigen perspectief maar ook vanuit de huurder.

Laurien Smies, Business Manager Stadswarmtenetten Rotterdam/Leiden, Vattenfall
Caroline Kroes, Programmamanager Duurzaamheid, Woonstad Rotterdam
5. Een succesvol wijkuitvoeringsplan: aan de slag in twee wijken in Nissewaard
 • Van Transitievisie Warmte naar een breed gedragen ‘wijkwarmteplan’, hoe pak je dat aan?
 • Drie van de zes onmisbare elementen: regie op het proces, kennis van de stand van de techniek en het oprecht betrekken van bewoners
 • Gemeente Nissewaard neemt u mee naar aardgasvrij(ready) in twee startwijken
Martijn Koop, Senior Adviseur Energietransitie bij DWA
Rogier Duijff, Adviseur Energietransitie bij DWA
Nadeche Seugling, Projectleider Warmtetransitie bij gemeente Nissewaard
6. De rol van de gemeente

In Rotterdam hebben we vijf gebiedsaanpakken aardgasvrij. Daarin leren we hoe de warmtetransitie het beste kan worden aangepakt. Deze inzichten zijn meegenomen in de Rotterdamse Transitievisie Warmte. We nemen jullie mee in de inzichten die we hierbij hebben opgedaan, welke regierol we nemen, hoe we koppelkansen benutten en hoe we participatie met bewoners vormgeven?

Lydia Hameeteman, Project Manager en Adviseur Energietransitie Gebouwde Omgeving, Gemeente Rotterdam
Jody de Graaf, Strategisch Adviseur Duurzaamheid en Procesregisseur Transitievisie Warmte, Gemeente Rotterdam
7. Warmtenetten realiseren én het warmteverbruik verminderen: wat kan een gemeente bij de ontwikkeling van warmtenetten en woningisolatie betekenen?
 • In welke processtappen van de warmtetransitie is er een rol voor een gemeente weggelegd?
 • Hoe komt de gemeentelijke besluitvorming voor een warmtenet als optie tot stand?
 • Wat is belangrijker: Duurzame warmte leveren of het warmteverbruik verminderen?
 • Is het de taak van de gemeente om collectieve warmte mogelijk te maken?
 • Is het de taak van de gemeente om iedereen te helpen z'n woning te isoleren en hoe ver ga je daarin?
Harold Martina Martinez, Senior Consultant Energietransitie, Balance
Ivo Snijders, Senior Consultant Energietransitie, Balance
8. Proeftuin Apeldoorn Kerschoten aardgasvrij
 • Pro-actieve rol van woningcorporaties en gemeente
 • Van vrijblijvendheid naar commitment
 • Sturing mogelijk door publiek en open warmtenet

Namens de Projectgroep Warmtenet Kerschoten:

Peter van ’t Wout, Manager Vastgoed, De Goede Woning Apeldoorn
Theo Voskuilen, Warmtenet Ontwikkelaar, Firan
9. De juiste afweging in warmtekeuzes
 • Hoe maak je de juiste keuze?
 • Haalbaar en betaalbaar
 • Duurzaamheid en leveringszekerheid
Gijsbert Korevaar, Assistant Professor on Industrial Symbiosis, TU Delft en Professor Energy Transition and Circular Economy, Hogeschool Rotterdam
10. Gasmarkt op hol – betekenis voor warmtetransitie?
 • Leidt sterk stijgende gasprijs automatisch ook tot hogere kosten voor bewoners die zijn aangesloten op een warmtenet en (ongewenst) overrendement bij warmteprojecten?
 • Wat betekent de gasprijs voor afweging warmtenet versus all electric?
 • Structureel hogere gasprijs of tijdelijke piek?
Floris van der Veen, Rebel
Eline Kleiwegt, Rebel
11. Effecten van de warmtetransitie
 • Ruimtelijke effecten op woningniveau, straatniveau, wijkniveau, regio-niveau
 • Effecten op water en ondergrond
 • Risico’s en synergiekansen
Gerda Lenselink, Strategic Advisor Integrated Water Management, Deltares
Ivo Pothof, Specialist Renewable Energy and Industrial Flows, Deltares
12. Duurzame warmte voor de glastuinbouw
 • Duurzame energiebronnen en warmtenetwerken om warmte in de kas te brengen
 • De kracht van lokaal
 • Tuinbouw als versneller van de energietransitie
Evelien Brederode, Directeur, Capturam
13. Zonthermie Dorkwerd: Verwarming van Groningse wijken met zonnewarmte
 • Project Dorkwerd (Groningen): Duurzame verwarming van 2.500 woningen d.m.v. zonthermie en warmtenet
 • Belangrijkste factoren voor een succesvolle businesscase
 • Kansen en ontwikkelingen op gebied van Concentrated Solar Thermal (CST)
Pieter van Dijk, Adviseur Duurzame Energieopwekking, Sweco
Jelmer Pijlman, Co-founder en Directeur, Solarfields
14. In gesprek met WarmtelinQ

De aanleg van WarmtelinQ – het eerste open warmtetransportnet - gaat door! Een gesprek over hoe we met behulp van WarmtelinQ de warmtetransitie in Zuid-Holland versnellen.

 • Hoe maken we het beste gebruik van WarmtelinQ?
 • Hoe zorgen we voor verbinding met andere duurzame bronnen?
 • Wie doen er mee en wat is daarvoor nodig?
Peter Vuijk, Manager Team Commercie & Regulering, Gasunie
Roel van Marle, Business Developer, Team Commercie & Regulering, Gasunie
15. Stapsgewijs naar een open warmtenet met een modulaire aanpak
 • Wat zijn de voordelen van modulaire warmtesystemen voor gemeenten en woningcorporaties?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor een modulaire aanpak in de bestaande bouw, renovatieprojecten en nieuwbouw? Wat zijn de aandachtspunten in de ontwikkel-, realisatie- en exploitatiefase?
 • Wat zijn de goede voorbeelden uit de praktijk?
 • Welke tools zijn er voor gemeenten, woningcorporaties en hun samenwerkingspartners om aan de slag te gaan met een modulaire aanpak?
Brenda Schoumans, Business Ontwikkelaar, Firan
16. Wijnjewoude aardgasvrij door groen gas
 • Nieuw bedrijfsmodel voor groengas uit rundveemest
 • Benut Nederlandse voorraad van 750 miljoen m3 groengas
 • Levert 37% van 2bcmm doelstelling
 • Productie coöperatief, circulair en lokaal
Pieter de Kroon, Voorzitter, Wijnjewoude Energieneutraal
17. Bewonersinitiatieven in de warmtetransitie
 • Wat kunnen lokale initiatieven bijdragen?
 • Lokale ambassadeurs
 • Het belang van een structurele gemeentelijke visie
Jan Zuilhof, Kennismanager Bewoners en Warmte, HIER
18. De Regionale Structuur Warmte (RSW); hoe maken we het concreet?

De kracht van de regio: inzicht in de bovengemeentelijke meerwaarde. De gemeenten hebben de regie, maar de warmtetransitie gaat vaak over de gemeentegrenzen heen.

 • Hoe kun je als gemeente samen met de andere partijen in de regio daar de meerwaarde uit halen?
 • Welke processtappen kun je volgen om tot een RSW te komen?
 • Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Samenhang met het energiesysteem, de leefomgeving en publieke belangen.
Alfredo Verboom, Thema Expert Warmte, Nationaal Programma Regionale Energie Strategie
Astrid Madsen, Zelfstandig Adviseur Energie en Klimaat
Ilonka Marselis, Beleidsmedewerker Programma Energie, VNG
19. Het regionale warmtenet
Je hebt in de regio een grote warmtebron waarmee je veel huishoudens van warmte kunt voorzien. Samen ga je aan de slag met een regionaal warmtenet. In Twente zijn partijen afgelopen jaar actief op zoek gegaan naar het antwoord op verschillende vragen:
 • Wie speelt welke rol en hoe werk je samen?
 • Hoe verdeel je de warmte?
 • Hoe zorg je voor goede – op elkaar afgestemde - communicatie?
Marleen Volkers-Schokker, Programmaleider Energie-infrastructuur en Warmte, Nieuwe Energie Overijssel
Leendert Tamboer, Manager Business Development & Strategy, Twence
20. Quirijnstok aardgasvrij
 • Groot onderhoud én aardgasvrij
 • Hoe kom je aan de keukentafel?
 • Handelingsperspectief bieden door kennis, een netwerk en financiële opties
Inge van Beek, Projectleider Aardgasvrije Wijk Quirijnstok, Gemeente Tilburg
21. Aquathermie als duurzame bron
 • Warmte-initiatief van inwoners
 • Samenwerking gemeente met inwoners en andere stakeholders
 • Leerproces rol van de gemeente in de warmte transitie
Barbara Boudewijnse, Wethouder, Gemeente Gooise Meren
22. De kleinschalige, duurzame biomassacentrale
 • Hoe biomassa duurzaam kan zijn
 • Duurzaam groenafval van dichtbij
 • Stroom en warmte
Monique Aarts-Colaris, CEO, Biomassa Energiecentrale Sittard
23. Meent aardgasvrij; een initiatief vanuit de wijk
 • All-electric op blokniveau
 • Het arrangementenmodel als essentieel instrument
 • Een netwerkstructuur met gemeentelijke regie
Bas de Jong, Projectleider, Meent Aardgasvrij
24. Het Afwegingskader Warmtekeuze

De provincie Zuid-Holland heeft een afwegingskader voor warmtebronnen opgesteld. Warmtebronnen zijn daarin geordend naar een oplopend verlies aan energiekwaliteit. Per type bron zijn ook een aantal andere kenmerken opgenomen. De makers lichten de bronnenvolgorde toe. Uiteraard is er veel ruimte voor vragen en discussie.

 • Hoe maak je een toekomstbestendige keuze uit warmtebronnen?
 • Haalbaarheid, betaalbaarheid en leveringszekerheid
Mariëtte Bilius, Medewerker Energietransitieteam, Provincie Zuid-Holland

15.20 uur

Koffiepauze
15.50 uur
EXPERT INSIGHT
Durf, daadkracht en dialoog maken de warmtetransitie.
Eneco legt een grote ambitie neer om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Het is tijd voor concrete stappen. Manja Thiry neemt u mee in de plannen en brengt voorbeelden van vallen en opstaan uit de praktijk die gaan helpen deze ambitie waar te maken. Hoe Eneco samen met andere partijen en overheid durf en daadkracht moet laten zien. En waarom de dialoog met elkaar en met bewoners de sleutel tot succes is.
Manja Thiry, Directeur Warmte, Eneco

16.10 uur

UITREIKING AWARD WARMTETRANSITIEMAKER 2021

De WarmteTransitieMakers zetten zich in om duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken. Om nú de snelheid in de warmtetransitie te brengen, zijn koplopers in de transitie nodig. Tijdens het congres willen we de mensen die voorop lopen in de transitie bedanken en in het zonnetje te zetten. We reiken de award voor de WarmteTransitieMaker 2021 uit aan die persoon die aantoonbaar het verschil maakt. Uit een samengestelde shortlist van drie nominaties zal het publiek de WarmteTransitieMaker van 2021 kiezen.


16.30 uur

KEYNOTE INTERVIEW
De weg naar aardgasvrij in Nederland
 • Maatschappelijk efficiënte keuzes
 • Eerst ervaren, dan versnellen
 • Draagvlak door duidelijkheid
Esther Pijs, Directeur Warmte en Ondergrond, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ferdi Licher, Directeur Bouwen en Energie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

16.55 uur
EXPERT INSIGHT
De kwaliteit van energie
 • Hoe gebruik je warmte optimaal?
 • Een kostenefficiënte warmteoplossing
 • Hoe maak je de juiste afwegingen?
Gijsbert Korevaar, Assistant Professor on Industrial Symbiosis, TU Delft en Professor Energy Transition and Circular Economy, Hogeschool Rotterdam

17.15 uur

Afsluiting en netwerkborrel

Wij nodigen je van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten met oude bekenden en nieuwe relaties. Zo reis je na de spits weer naar huis. Wij zorgen uiteraard voor een 'warme' snack!

Berend Potjer
Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
Abo Rassa
Senior Business Developer, InvestNL
Esther Pijs
Directeur Warmte en Ondergrond, Ministerie van EZK
Ferdi Licher
Directeur Bouwen en Energie, Ministerie van BZK

Manja Thiry
Directeur Warmte, Eneco
Maartje Brans
Bestuurder, Nationaal Warmtefonds
Koen Bogers
CEO / Voorzitter Raad van Bestuur, Stedin
Laetitia Ouillet
Programmamanager NEvG Schiedam

Mark Sanders
Hoogleraar, Universiteit van Maastricht
Lydia Hameeteman
Project Manager en Adviseur Energietransitie Gebouwde Omgeving, Gemeente Rotterdam
Joost van der Veldt
Managing Consultant Energietransitie, Royal HaskoningDHV
Astrid Madsen
Zelfstandig Adviseur Energie en Klimaat

Elisa Palm
Advocaat Counsel, Pels Rijcken
Iman Brinkman
Advocaat Partner, Pels Rijcken
Laurien Smies
Business Manager Stadswarmtenetten Rotterdam/Leiden, Vattenfall
Caroline Kroes
Programmamanager Duurzaamheid, Woonstad Rotterdam

Harold Martina Martinez
Senior Consultant Energietransitie, Balance
Ivo Snijders
Senior Consultant Energietransitie, Balance
Floris van der Veen
Rebel
Eline Kleiwegt
Rebel

Arno Bonte
Wethouder, Gemeente Rotterdam
Inge van Beek
Projectleider Aardgasvrije Wijk Quirijnstok, Gemeente Tilburg
Marleen Volkers-Schokker
Programmaleider Energie-infrastructuur en Warmte, Nieuwe Energie Overijssel
Guido Custers
Directeur, WarmtelinQ

Pauline Bieringa
Algemeen directeur, Triodos Bank Nederland
Barry Scholten
Senior Key Accountmanager, Ennatuurlijk
Gijsbert Korevaar
Assistant Professor on Industrial Symbiosis, TU Delft en Professor Energy Transition and Circular Economy, Hogeschool Rotterdam
Herman Exalto
Programma Manager Geo Energie, EBN

Evert van Holthoon
Market Director Energy, Fakton
Pieter van Dijk
Adviseur Duurzame Energieopwekking, Sweco
Jelmer Pijlman
Co-founder en Directeur, Solarfields
Bert van Renselaar
Business Director Energietransitie, Sweco

Ivo Pothof
Specialist Renewable Energy and Industrial Flows, Deltares
Gerda Lenselink
Strategic Advisor Integrated Water Management, Deltares

Datum & locatie

25 november 2021

Ahoy Rotterdam Convention Centre
Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam
Routebeschrijving


Je investering

   
Overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties € 399,-
Energiecoöperaties, VvE's en studenten* € 49,-
Overige organisaties € 799,-

Deze prijzen zijn excl. BTW en incl. koffie, thee, lunch en borrel na het congres.
* Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet

 

Bestemd voor:

Het Nationaal Warmte Congres 2021 is ontwikkeld voor iedereen die bij wil dragen aan de warmtetransitie. Veelal werkzaam bij:

 • Rijk, provincies, gemeenten
 • Warmtebedrijven
 • Energiebedrijven
 • Woningcorporaties
 • Energiecoöperaties
 • Industrie
 • MKB
 • Projectontwikkelaars
 • Afvalverwerkers
 • (glas)tuinbouwbedrijven
 • Netbeheerders
 • Installatiebedrijven
 • Technologie bedrijven
 • Natuur- en milieuorganisaties
 • Omgevingsdiensten
 • Financiële instellingen
 • Bouw- en vastgoedbedrijven
 • VvE's
 • Kennisinstellingen
 • Advocatenkantoren
 • Adviesbureaus

Congres advies?

Neem contact op met onze adviseur:
📧 Tonnie van Zanten
T: 040 - 297 27 80


Inhoudelijke vragen of partnership?

📧 Bianca Bendriss
Vertical Expert Duurzaamheid

📧 Luc Giesen
Strategic Partnership Manager


Official hosts

 

Partners:


Partner worden van het Nationaal Warmte Congres?

Draagt jouw organisatie bij aan de warmtesector in Nederland? Word dan partner van Het Nationaal Warmte Congres en laat de sector kennismaken met je visie en expertise en ontmoet je potentiële klanten. Je kunt bijvoorbeeld een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier jouw organisatie profileren.

De voordelen van een partnership:

 • Profileer je organisatie of dienst aan de bezoekers middels een inhoudelijke bijdrage
 • Toegangsbeleid; hoog percentage directe doelgroep door nieuw prijsstelling
 • Je lift mee op vele marketingacties (brochure, emailings, social media, vakbladen e.d.)
 • Gegarandeerde contacten door matchmaking of een exclusieve vip-meeting
 • Hoeveel contacten leg je normaal op 1 dag?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met:

Luc Giesen
Strategic Partnership Manager
+31 (0)6 22 136 100

Talkshow Warmte aan Tafel

 

Oktober 2020
Juni 2021

Je investering

   
Overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties € 399,-
Energiecoöperaties, VvE's en studenten* € 49,-
Overige organisaties € 799,-

Deze prijzen zijn excl. BTW en incl. koffie, thee, lunch en borrel na het congres.
* Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet.

 

Inlogcode:

Congres | 2021-11-25