Workshop planvorming & ontwikkeling van windparken

Vier workshopblokken:

 1. Procedures windparken
 2. Milieueffectrapportage bij windparken
 3. Natuur en wind
 4. De belangrijkste thema's effectbeoordeling windparken
  (met o.a. geluid, landschap, waterkeringen en radar)

Heeft u ook deelgenomen aan het Windenergie congres op 16 mei?
Dan ontvangt u € 100,- korting.

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Planvorming & ontwikkeling van windparken

Windenergie heeft een hoge prioriteit vanuit het rijk. Om de hoge prestatienormen van 6000MW voor Wind op Land te realiseren zijn er nog veel stappen te maken.

Tijdens deze workshopdag ‘Planvorming en ontwikkeling van windparken’ wordt u over alle cruciale stappen in het ontwikkelen van een windpark geïnformeerd. De diverse thema’s worden integraal belicht met inhoudelijke bijdrages van de relevante stakeholders, zoals de overheid (beleidsmakers), commissie m.e.r. en initiatiefnemers.

Alle cruciale stappen komen aan bod:

 • De procedurefase: SWOL, Rijks- of provinciale coördinatieregelingen, crisis- & herstelwet, inpassingsplan & vergunningen
 • Milieueffectrapportages: hoe doorloopt u succesvol een m.e.r. voor een windpark
 • Natuur: Natura 2000-gebieden, de Flora- en Faunawet in relatie tot de haalbaarheid van windparken
 • Belangrijke thema’s voor de effectbeoordeling van windparken, o.a. waterkeringen en windturbines, landschap, geluid en radar

De workshopdag bestaat uit 4 blokken

1. Procedures windparken
2. Milieueffectrapportage bij windparken
3. Natuur en wind
4. De belangrijkste thema’s effectbeoordeling windparken (met o.a. geluid, landschap, waterkeringen en radar)

Leer in slechts 1 dag hoe u de stappen voor de ontwikkeling van een windpark succesvol doorloopt.

Kennispartners:

 

Tijdschema

09.00 uur Ontvangst
09.30 uur Workshopblok 1
11.00 uur Koffie-& theepauze
11.15 uur Workshopblok 2
12.30 uur Lunchpauze
13.30 uur Workshopblok 3
14.45 uur Koffie-& theepauze
15.00 uur Workshopblok 4
17.00 uur Borrel & gelegenheid om na te praten


Workshop 1 procedures wind­parken: van SVWOL naar project

Voor de realisatie van windparken is besluitvorming door alle betrokken bevoegde gezagen noodzakelijk en is het veelal wenselijk dat de besluiten onherroepelijk zijn voordat vervolginvesteringen worden gedaan. De procedurefase is complex aangezien een besluit moet worden genomen over de feitelijke locatie van een windpark met regels over de toegestane activiteiten (grootte van de windturbines, elektrische werken, civiele werken). De complexiteit zit in de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van windparken waardoor het maken van keuzes over bijvoorbeeld locatie, aantal turbines, turbinetype, etc., zowel voor de overheid als de ontwikkelaar moeilijk is. Bovendien is veelal sprake van bezwaar en beroep. Contracten worden vaak pas gesloten nadat de vergunningen zijn verleend vanwege de onzekerheid in de fase. Zorgvuldigheid en volledigheid zijn daarom van groot belang. En natuurlijk het maken van keuzes, zonder flexibiliteit op te geven en risico´s te introduceren.

De onderwerpen in dit blok zijn:

 • SVWOL
 • RCR
 • PCR
 • Inpassingsplan en vergunningen
 • Stakeholders

Sprekers:

 • Aaldert ten Veen (partner Stibbe)
 • Martijn ten Klooster (adviseur Pondera Consult, windpark NOP)

Workshop 2 m.e.r. bij windparken

Voor veel windparken wordt een milieueffectrapportage doorlopen, voor sommige projecten verplicht voor andere vrijwillig. Het ‘doen’ van een m.e.r. is geen doel op zich maar is bedoeld om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over een ruimtelijke plan en/of vergunning. Hiervoor moet een MER de verschillende keuzen en de milieueffecten daarvan in beeld brengen, zodat het bevoegd gezag een weloverwogen keuze kan maken. Dit wordt gedaan door in een MER verschillende alternatieven te beschrijven en te onderzoeken. Bijvoorbeeld de keuze voor een locatie, de verschillende mogelijkheden (en gevolgen daarvan) voor de inrichting van een gebied, en het al dan niet voorschrijven van mitigerende maatregelen. Dit blok gaat vooral in op de alternatieven. De milieugevolgen van een windpark komen in blok 3 (natuur) en blok 4 (o.a. landschap en geluid) aan bod. Deze workshop gaat vooral in op de vragen:

 1. Waarom hier’ en ‘waarom deze omvang’?
 2. Welke alternatieven moeten in een MER?

De onderwerpen in dit blok zijn:

 • Locatie-afweging
 • Commissie m.e.r.,
 • plan- en project-m.e.r.

Spreker:

Sjoerd Harkema (aandachtsveldsecretaris windenergie Commissie m.e.r.)


Workshop 3 het dossier natuur

Effecten op Natura 2000-gebieden en op soorten die op grond van de Flora- en faunawet beschermd zijn, vormen een belangrijk onderdeel van de haalbaarheid van een windpark, niet alleen in het kader van de milieueffectrapportage, maar ook bij het verkrijgen van een (eventueel benodigde) Nbw-vergunning en Ffw-ontheffing. Tijdens dit blok zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 1. Juridisch kader van de Nbw en de Ffw; waar zitten de knelpunten en risico’s?
 2. Hoe om te gaan met onzekerheden en in de praktijk moeilijk werkbare begrippen als “significant negatief effect”, “aantasting van de natuurlijke kenmerken van een gebied”, “gunstige staat van instandhouding?
 3. Op welke wijze kunnen risico’s worden ondervangen in, o.a., (i) definitie en omvang project, (ii) vooraf te treffen maatregelen en (iii) maatregelen gedurende de looptijd van het project?
 4. Welke aandachtspunten zijn van belang bij de effectbeoordeling op Natura 2000-gebieden en Ffw-soorten?
 5. Wanneer is geen toestemming op grond van de Ffw en/of Nbw nodig?

De onderwerpen in dit blok zijn:

 • Natuurbeschermingswet,
 • Flora- en Faunawet,
 • Passende beoordeling en natuurinclusief ontwerpen

Sprekers:

 • Marieke Kaajan (advocaat omgevingsrecht Stibbe)
 • Hein Prinsen, Senior projectleider Vogelecologie, Bureau Waardenburg bv

Workshop 4 beoordeling effecten windparken

Bij de beoordeling van effecten van individuele windturbines en windparken spelen veel thema’s een rol. We hebben een viertal belangrijke thema’s er voor u uitgelicht:

 • Waterkeringen en windturbines: De windbelasting op een windturbine die op een waterkering gefundeerd is geeft tijdens een storm situatie sterk wisselende belastingen op de waterkering, boven op de aanwezige golfbelasting. Ook de aanwezigheid van de fundering zelf kan de golfbelasting beïnvloeden. De TU Delft doet momenteel onderzoek naar de vraag hoe groot deze invloeden zijn en hoe hiermee in het ontwerpstadium omgegaan moet worden en zal deze uitkomsten delen.
 • Landschap: Vanuit de constatering dat bij effectbeoordelingen van windturbineparken ten aanzien van het thema landschap sterk uiteenlopende en vaak achterhaalde grondslagen gehanteerd worden heeft Agentschap NL aan H+N+S landschapsarchitecten gevraagdom hiervoor een handreiking op te stellen. Mede door samenwerking met experts vanuit initiatiefnemers, adviseurs, (landschaps-) architecten, overheden en de Commissie voor de m.e.r. worden concrete en gedragen aanbevelingen gedaan waarbij de identiteit van het landschap en de beoordeling vanaf het maaiveld centraal staan.
 • Geluid: Akoestisch onderzoek voor omgevingsvergunning versus de methodieken in de effectbeoordeling bij (Plan)MER. Voor de omgevingsvergunning wordt in een akoestisch onderzoek bepaalt of de normen op de gevel van omliggende geluidgevoelige objecten niet wordt overschreden. Voor een (plan)MER is de effectbeoordeling lastiger: alle opstellingsvarianten voldoen immers aan de norm, maar welke scoort nu beter of slechter? Hiervoor is een methodiek ontwikkeld die zal worden toegelicht. Verder gaan we in op de laatste ontwikkelingen rondom de beoordeling van laag frequent geluid bij windprojecten.
 • Radar: Windturbines kunnen radars verstoren waardoor de veiligheid van het luchtruim in het geding kan komen. Om de verstoring juist te kunnen beoordelen zijn een rekenmodel, toetsingsgebieden en toetsingsnormen ontwikkeld. Vanuit Defensie worden de regels, procedure voor en ervaringen met het toetsen kort toegelicht.

De onderwerpen in dit blok zijn:

Inleiding: overzicht thema’s

 1. Waterkeringen en windturbines
 2. Landschappelijke effecten van windturbines – een handreiking
 3. Geluid: Akoestisch onderzoek van plan-MER tot omgevingsvergunning
 4. Radar en luchtvaart

Sprekers:

 • Mariëlle de Sain (adviseur Pondera Consult)
 • Paul Hölscher (senior onderzoeker TU Delft)
 • Jasper Hugtenburg (H+N+S landschapsarchitecten)
 • Paul Janssen (adviseur Pondera Consult)
 • Ir. Vincent Gales (ministerie van Defensie)

 

Uw sprekers tijdens deze workshopdag

 • Aaldert ten Veen, partner Stibbe
 • Martijn ten Klooster, adviseur Pondera Consult, windpark NOP
 • Sjoerd Harkema, aandachtsveldsecretaris windenergie Commissie m.e.r.
 • Marieke Kaajan, advocaat omgevingsrecht Stibbe
 • Hein Prinsen, Senior projectleider Vogelecologie, Bureau Waardenburg bv
 • Mariëlle de Sain, adviseur Pondera Consult
 • Paul Hölscher, senior onderzoeker TU Delft
 • Jasper Hugtenburg, H+N+S landschapsarchitecten
 • Paul Janssen, adviseur Pondera Consult
 • Ir. Vincent Gales, Ministerie van Defensie

Datum & Locatie

De workshopdag zal plaatsvinden op 26 september 2013
Kantoor Stibbe
Strawinskylaan 2001
Amsterdam

Tijdschema:

09.00 uur ontvangst - 18.00 afsluiting

Uw investering

 • Speciaal gereduceerd tarief voor overheden € 499,-
 • Leden NWEA € 699,-
 • Overige betrokkenen in de windenergie € 899,-
 • Heeft u ook deelgenomen aan het Windenergie Congres op 16 mei? Dan ontvangt u € 100,- korting.

 Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Prijs

Geef hieronder aan welke optie op u van toepassing is. Heeft u ook deelgenomen aan het Windenergie Congres op 16 mei? Dan ontvangt u € 100,- korting. Geef dit aan in het opmerkingenveld van het inschrijfformulier. 

Opties

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Workshop planvorming & ontwikkeling van windparken start op 26 september 2013 in Kantoor Stibbe, Strawinskylaan 2001, Amsterdam!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Whitepaper

Vul je gegevens in en download hem gratis en vrijblijvend.

heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Workshop
Prijs: €499,- excl. btw
Datum: 26 september 2013
Locatie: Kantoor Stibbe, Strawinskylaan 2001, Amsterdam

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774