Opleiding Vastgoedmanagement

Met een actief vastgoedbeleid verbetert u de resultaten en beheerst u de risico's van uw vastgoed. Deze 12-delige schriftelijke opleiding met 3 bijeenkomsten biedt u een integrale benadering van vastgoed: commercieel, technisch, financieel, juridisch en organisatorisch. Incl. praktijkbijeenkomsten! Lees meer...

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden maar is nog wel als incompany beschikbaar.

We zijn druk bezig met de opzet van de volgende editie. Wanneer u uw naam en emailadres achterlaat, informeren wij u graag over de nieuwe editie van dit event.

De lessen en presentaties kunt u downloaden via het tabje downloads

Verbeter uw vastgoedresultaten met deze opleiding

Met een actief vastgoedbeleid verbetert u de resultaten en beheerst u de risico’s van uw vastgoed. Hierbij staat centraal:

 • Een klant- en marktgerichte werkwijze
 • Een strategische, bedrijfskundige visie op vastgoed
 • Sturen bij veranderende (markt)omstandigheden en
 • Resultaatgericht handelen

Management impliceert verandering, dynamiek, sturen en regelen. Echter, vastgoed heeft sterk beperkende kenmerken. Is het eenmaal gerealiseerd, dan is het de weerbarstigheid zelve: een star product met een lange levensduur. Dit maakt een opportunistische ad hoc benadering van vastgoed volstrekt zinloos.

Alleen een integrale benadering van vastgoedvraagstukken kan duurzaam succesvol zijn.

Wat biedt Vastgoedmanagement u?

De opleiding vastgoedmanagement biedt u een integrale systematische benadering van vastgoed. De opleiding verruimt uw gezichtsveld als het gaat om commerciële, technische, financiële, juridische en organisatorische aspecten. U bent na afronding van deze korte opleiding beter in staat de marktgerichte benadering van het exploiteren van vastgoed succesvol in de praktijk toe te passen.

De opleiding Vastgoedmanagement leert u:

 • Inzicht te krijgen in de exploitatie en waarde van vastgoed 
 • Rendement te optimaliseren
 • Risico’s te analyseren en te beheersen
 • Met meerjaren beheerplannen te werken
 • Bestaande gebouwen te evalueren
 • Zicht te krijgen op de kwaliteit van uw vastgoed
 • Rendementsberekeningen te maken
 • In te spelen op marktontwikkelingen en trends
 • Rekening te houden met juridische en fiscale aspecten
 • Een strategische bedrijfsmatige visie op vastgoed te ontwikkelen

Deze opleiding is zeer geschikt voor:

 • Vastgoedmanagers
 • Portfoliomanagers
 • Asset-managers
 • Property-managers
 • Hoofden van afdelingen verhuur, woondiensten

Werkzaam bij:

 • Vastgoedmanagementorganisaties
 • Woningcorporaties
 • Gemeenten
 • Beleggingsinstellingen
 • Verzekerings- en pensioenfondsen
 • Projectontwikkelingsmaatschappijen
 • Adviesbureaus
 • Bouwondernemingen
 • Makelaarskantoren
 • Vastgoedmanagers werkzaam bij organisaties die eigen vastgoed in beheer of exploitatie

Praktijkbijeenkomst 1, 23 april 2013

De leergang start met een introductiebijeenkomst. U maakt kennis met de coördinator van de leergang en met uw medecursisten. De opbouw en hoofdlijnen van de studie worden uiteengezet. Daarbij wordt een eerste aanzet tot de studie gegeven. Ook wordt u nader geïnformeerd over de mogelijkheid om na afronding van de leergang te worden opgenomen in het Register van VastgoedManager-Experts.

 

Deel 1: Vastgoedmanagement

Vastgoed in exploitatie, een algemeen begrippenkader

 • Vastgoedmanagementconcept
 • Strategische waarde van vastgoed
 • Van vastgoedbeheer naar vastgoedmanagement
 • Niveaus van vastgoedmanagement:
  • Strategisch niveau: Portfoliomanagement
  • Tactisch niveau: Assetmanagement
  • Operationeel niveau: Propertymanagement
 • De managementopgave: doelen, beleid en strategie van het vastgoedbedrijf


Deel 2: De vastgoedmarkt

Vastgoed in exploitatie

Dit deel is een verkenning van de vastgoedmarkt in het algemeen en in het bijzonder van de verschillende deelmarkten. Met toekomstverkenningen, trends en ontwikkelingen.


Deel 3: Strategisch vastgoedmanagement

Vastgoed als commercieel product

 • Strategische aanknopingspunten voor beleid
 • Markt- en sectoranalyse
 • Bedrijfsanalyse
 • Portefeuilleanalyse
 • Activiteiten en financiele planning
 • Risicomanagement


Deel 4: Tactisch vastgoedmanagement

Hoe de gekozen strategie te bereiken?

 • Het onderverdelen en analyseren van de vastgoedportefeuille
 • Beinvloeding exploitatie op assetniveau
 • Opzetten en werken met meerjaren vastgoedplannen
 • De rol van de assetmanager
 • Relatie naar operationeel vastgoedmanagement
 • Toekomst assetmanagement

 

Deel 5: Gebouwanalyse

Evalueren van gebouwen in gebruik

 • Waarom is het nuttig bestaande gebouwen te evalueren?
 • Hoe pakken we dit aan?
 • Beoordelen van ruimtelijke, esthetische, functionele en technische aspecten
 • Interne en externe randvoorwaarden, waaronder: arbo-wet, bouwbesluit e.d.


Deel 6: Operationeel vastgoedmanagement

Realisatie van het jaarplan

 • Commercieel beheer: hoe behaal je een optimaal rendement op het vastgoed?
 • Accountmanagement: het onderhouden van contacten met bewoners/huurders, dienstverlening aan Verenigingen van Eigenaren en klantgericht werken.
 • Contractmanagement: controleren van gemaakte afspraken met betrekking tot ruimtegebruik, diensten en leveringen en financiën
 • Technisch beheer: hoe houdt je het vastgoed voortdurend in ‘technisch’ goede staat
 • Jaarplan, bouwvoorbereiding, prijs- en contractvorming
 • Uitvoering(controle), oplevering, (na)calculatie
 • Administratief/financieel beheer: hoe beheer je doelmatig de geldstromen? Managementinformatie

 

Praktijkbijeenkomst 2, 13 juni 2013

Waarde en kwaliteit
Inzicht in de exploitatie(kosten) en waarde van vastgoed is een voorwaarde voor het nemen van goede (investerings)beslissingen. Tijdens deze bijeenkomst leert u diverse analyses te maken. Extra aandacht wordt besteed aan het thema “sturen op levensduurkosten”.

 

Deel 7: Duurzaamheid : Life Cycle Costing

Sturen op levensduurkosten

 • Het belang van Life Cycle Costing
 • Het maken van een LCC analyse
  • stappenplan
  • netto contante waarde
  • cashflow
 • sturen op LCC in de praktijk
 • nieuwe ontwikkelingen: energiebeheer, traditioneel of innovatief aanbesteden, renovatie, flexibel bouwen.

 

Deel 8: Herbestemming en Transformatie

 • Dreigende leegstand: wachten of ingrijpen
 • Transformatieproces: de projectorganisatie, het plan van aanpak en de transformatiestrategie
 • Transformatieplan haalbaarheidsanalyse, vastleggen van het nieuwe programma, ontwerp van de getransformeerde situatie, financien
 • Businesscase

 

Deel 9: Juridische aspecten van vastgoed

 • Juridische positie vastgoedmanager
 • Huur en verhuur
 • Aan- en verkoop
 • Leasing van onroerende zaken

 

Deel 10: Financiële aspecten van vastgoed

 • Instrumenten ter beoordeling van financiële prestaties
 • Investeringsbeslissingen en rendementsberekeningen
 • Risicomanagement
 • Begrotingstechnieken

 

Deel 11: Fiscale aspecten van vastgoed

 • Omzet- en overdrachtsbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Wet Waardering Onroerende Zaken

 

Deel 12: Projectmanagement

 • Cultuur en ontwikkelingen
 • Factoren en belangen
 • Projectaanpak en -organisatie
 • Projectfasering
 • Projectbeheersing en -risico
 • Innovatieve contracten

 

Praktijkbijeenkomst 3, 28 november 2013

De leergang wordt afgesloten met presentaties en een workshop. Tijdens de presentaties wordt een aantal bijzondere aspecten van
Vastgoedmanagement nader toegelicht. Extra aandacht wordt besteed aan het thema: renovatie, herbestemming en transformatie. Tijdens de workshop behandelen we uitgebreid een praktijkcase.

Intensief contact met collega's en auteurs

Ook al studeert u voornamelijk in uw eigen tijd, in uw eigen tempo en in uw eigen omgeving, u staat er zeker niet alleen voor. Voor vragen, het bespreken van problemen en praktijkervaringen is er volop ruimte tijdens de bijeenkomsten. Dit intensieve contact met collega’s en met de auteurs draagt in belangrijke mate bij aan een optimale verwerking van het lesmateriaal. Als bepaalde inhoudelijke zaken tijdens de bestudering van de stof niet helemaal duidelijk zijn, dan kunt u ook buiten de bijeenkomsten om vragen stellen. Wij zorgen er voor dat u gericht antwoord krijgt van de auteurs.

Ontwikkelt in samenwerking met PVM.

PVM is een ingenieurs- en organisatieadviesbureau voor vastgoedmanagement en(her)ontwikkeling in de sectoren wonen, overheid, zorg, industrie en onderwijs. PVM richt zich op het ondersteunen van organisaties bij het oplossen van vastgoedvraagstukken. Hiertoe heeft PVM een groot aantal adviseurs met ruime praktijkervaring ter beschikking. Een groep specialisten werkt mee als auteur aan de opleiding Vastgoedmanagement.


Ir. C.A.J. van Beukering RVGME (coördinator en auteur)
Directeur Partners in VastgoedManagement B.V. Werkzaam als Raadgevend Ingenieur NLIngenieurs vanuit het kantoor van PVM Eindhoven, met als vakgebied de huisvesting van organisaties en het managen van vastgoedportefeuilles.

Ir. George Muller
Voorzitter Raad van toezicht Stichting de Haardstee. Voorheen vastgoedmanager s´Heeren Loo. Directeur Realink Consultancy, interim vastgoedmanagement en vastgoed economie. Adviseur zorg en maatschappelijk vastgoed bij Facton.

Mr. P. Smits
Interim vastgoedmanager bij gemeenten. Directeur-eigenaar van Smitsprojektbegeleiding. Haar specialisatie is het introduceren van professioneel vastgoedmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau van de gemeente

Ing. J. Veuger MRE FRICS
Directeur-eigenaar van CORPORATE Real Estate Management en specialist op het gebied van strategisch maatschappelijk vastgoed. Jan Veuger is lector Maatschappelijk Vastgoed aan de Hanzehoge school Groningen en heeft diverse publicaties op zijn naam staan.

 

Auteurs

Ir. J.P.L.C. Dols
Senior huisvestingsadviseur Gezondheidszorg bij Twynstra Gudde.

Drs. M. Donkers
Hoofd Vastgoedmarktanalist bij FGH Bank en verantwoordelijk voor researchactiviteiten gericht op de commerciële vastgoedmarkt.

J.D. Frencken MBA
Partner bij SVCM, adviesbureau voor samenwerkingsvraagstukken/conflictmanagement.

R.C. Gena
Directeur-bestuurder van Matrona BV, een bedrijf gespecialiseerd in VvE-beheer, Management & opleidingen en commercieel vastgoedbeheer.

Mr. E. van Haarlem
Belastingadviseur en partner bij Wolfsbergen Van Haarlem belastingadviseurs & accountants. Speciale aandachtsgebieden: onroerend goed, vermogende particulieren en het vrije beroep.

Drs. Ing. G. Hieminga
Senior econoom bij het Economische Bureau van ING met als specialismen duurzaamheid en financiële rekenkunde.

Mr. Dr. G.M. Kerpestein
Advocaat, gespecialiseerd in het huurrecht van bedrijfsruimte. Auteur van het handboek Huurrecht bedrijfsruimte en coauteur praktijkboek Huur en Verhuur. Docent Huurrecht bedrijfsruimte aan de Universiteit Leiden.

Drs. E.M. van de Pol CMC RVGME
Senior adviseur Rijnconsult. Betrokken bij verandermanagment en samenwerking in ontwikkelprojecten. Won verscheidene professionele prijzen op zijn vakgebied, waaronder de Management Essay prijs.

Ing. E.J. Rouwenhorst
Partner bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. Als projectmanager verantwoordelijk voor huisvestingsprojecten in de sectoren Rijksoverheid, Onderwijs, Banken en Verzekeringen.

Data praktijkbijeenkomsten

23 april 2013
13 juni 2013
28 november 2013


 

Opzet opleiding

Flexibel studeren staat bij de opleiding Vastgoedmanagement voorop. U bestudeert de lesstof waar en wanneer u zelf wilt. De opleiding bestaat uit:

12 schriftelijke lessen

 • Geschreven door inhoudelijke experts werkzaam in de praktijk
 • Per lesdeel een afgebakend onderwerp
 • Elke les is actueel, toegankelijk en voorzien van praktische tips, voorbeelden en modellen
 • Een tijdsinvestering van circa 4 uur per les
 • De lessen vormen een overzichtelijk naslagwerk
 • Met digitale versie voor tablet en pc.: dit maakt het studeren extra flexibel.

3 praktijkbijeenkomsten

 • U neemt deel aan actieve dagen, waarbij presentaties gecombineerd worden met rondleidingen en workshops.
 • U past de theorie toe aan de hand van interessante cases en gaat aan de slag in werkgroepen.
 • De locatie en omgeving zijn afgestemd op het thema van die dag.
 • U wordt op de hoogte gebracht van belangrijke recente ontwikkelingen.
 • U hoort ‘gouden tips’ en best practises van deskundigen en vakgenoten.

De praktijkbijeenkomsten worden op goed bereikbare locaties, centraal in het land gehouden.


Hulp en advies

 • Bel of mail voor een persoonlijk advies
  Hebt u vragen of wilt u graag een persoonlijk studieadvies? Bel onze ervaren opleidingsadviseur Nathalie de Robles op 040 - 29 25 973 of stuur een e-mail
 • Hebt u vragen, opmerkingen of praktijkproblemen tijdens de opleiding? U ontvangt snel en gericht antwoord van de docenten.

Prijs

De investering van deze schriftelijke opleiding bedraagt € 3.795,- (excl. btw).

 • Na beëindiging van de opleiding ontvangt u een Certificaat van Deelname.

 

 

Incompany mogelijkheid

Wilt u deze opleiding met uw gehele afdeling volgen?

Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt dan specifiek op uw organisatie afgestemd. In overleg met u bepalen we een datum, locatie en tijdstip.


Neem voor meer informatie contact op:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3795
Datum: Start 23 april 2013
Locatie: Opleiding start 23 april 2013

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

 

Opleiding Vastgoedmanagement voor Gemeenten

In de specialisatie wordt - na het algemene gedeelte van de opleiding Vastgoedmanagement - ingezoomd op de specifieke aspecten van gemeentelijk vastgoedmanagement.

Bekijk het programma


Opleiding Vastgoedmanagement met specialisatie Zorg

In de specialisatie wordt - na het algemene gedeelte van de opleiding Vastgoedmanagement - ingezoomd op de specifieke aspecten van zorgmanagement.

Bekijk het programma